Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10-11/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


Turysto b�j si�

„Nowa Trybuna Opolska” napisa�a w trzech kolejnych wydaniach swojej gazety na temat tragicznej sytuacji podr�y kolej�. Redaktorzy w rozmowach z pasa�erami, konduktorami i pracownikami kolei nakre�lili bardzo przykr� sytuacj� podr�nych.

Ka�dy kto wsi�dzie w poci�g, nie jest pewny, czy nie zostanie okradziony. W poci�gach dzia�aj� bandy z�odziejskie, kt�re w r�ne sposoby pr�buj� zdoby� pieni�dze czy te� warto�ciowe przedmioty od podr�uj�cych. Maj� r�nego rodzaju sposoby. Na u�pienie pasa�era, po pocz�stowaniu ciastkiem czy spreparowanym napojem, czy te� okradzeniu w czasie snu lub za pomoc� normalnego rozboju.

Wi�kszo�� pasa�er�w z obaw�, kiedy ju� naprawd� musi, korzysta z pomocy PKP. Przedstawiono student�w, zwyk�e osoby doje�d�aj�ce codziennie do pracy i podr�nych w poci�gach dalekobie�nych, kt�rzy zostali okradzeni.

Wed�ug dziennikarzy w proceder ten zamieszani s� r�wnie� pracownicy PKP, kt�rzy otrzymuj� od zorganizowanych band odpowiedni haracz, by nie mieszali si� w czasie ich pobytu w poci�gu i nie pomagali pasa�erom. Dlatego te� zdarza�o si�, �e niekt�ry podr�ny zg�asza� kradzie� kierownikowi poci�gu, kt�ry jednak tak d�ugo nie powiadamia� telefonicznie policj�, a� poci�g nie zatrzyma� si� na nast�pnej stacji i z�odzieje zd��yli go opu�ci�.

Ale nie tylko sytuacja na kolei jest tragiczna. R�wnie� podr�e samochodem s� niebezpieczne. Jedna z tras G�rlitz/Zgorzelec - Boles�awiec - autostrada A4, nale�y do tych, gdzie najcz�ciej dochodzi do kradzie�y samochod�w lub ich zawarto�ci. Gangsterzy robi� to w r�ne sposoby, albo przeje�d�aj�c wskazuj� na ko�o i daj� do zrozumienia, �e co� jest z nim nie w porz�dku lub z ty�u lekko uderzaj� w pojazd, kt�ry ich interesuje. Kiedy jego w�a�ciciel wysiada by zobaczy� co si� sta�o, zabieraj� samoch�d i odje�d�aj� zostawiaj�c w�a�ciciela na pastw� losu. Najcz�ciej zdarza si� to z samochodami z niemieck� rejestracj�.

Dosz�o do tego, i� latem bie��cego roku wroc�awska i opolska policja rozdawa�a kierowcom druki, w kt�rych zwracano uwag� na ten stan rzeczy i proszono, by tury�ci nie zatrzymywali si� na parkingach ma�o ucz�szczanych lub le�nych. R�wnie� teraz przed Wszystkimi �wi�tymi pokazano w polskiej telewizji, jak policja pr�buje posiadaczom aut z rejestracj� zagraniczn� dawa� drukowane kartki, na kt�rych proszono by w �adnym wypadku nie parkowali przed cmentarzami.

R�wnie� niemiecki ADAC zwraca� turystom uwag� na to, by nie parkowali w miejscach gdzie jest ma�o os�b.

Sytuacja jest tragiczna. Sporo os�b z Niemiec, mimo �e chcia�aby pojecha� do Polski, nie robi tego z obawy przed okradzeniem. Moi znajomi, zapaleni kajakarze, kt�rzy pokonali prawie wszystkie wody w Europie, ju� d�ugo marz� o wyje�dzie na Mazury, ale w chwilowej sytuacji nie zamierzaj� tego robi�. W ten spos�b traci si� sporo turyst�w i waluty, kt�r� by w Polsce pozostawili.

Ewald Stefan Pollok


« zur�ck zur Rubrik Aktuell

 [ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]


Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO