Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10-11/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


Obchody RA� na G�rze �w. Anny

Tradycyjnie ju� od ponad pi�ciu lat cz�onkowie Ruchu Autonomii �l�ska w ka�d� pierwsz� niedziel� po Dniu �wi�tej Jadwigi �l�skiej spotykaj� si� na wsp�lnych mod�ach w bazylice na G�rze �w. Anny. Tegoroczne obchody, kt�re odby�y si� 21 pa�dziernika, podobnie jak uroczysto�� po�wi�cenia sztandaru ruchu sprzed pi�ciu lat, mia�y szczeg�lnie uroczysty charakter.

Jak co roku kilkuset cz�onk�w RA�, naszych sympatyk�w orz przyjaci� z obydwu wojew�dztw w granicach kt�rych znajduj� si� ziemie g�rno�l�skie, wznosi�o do Boga mod�y w intencji „Ofiar �l�skiej Tragedii lat 1945-48 oraz �yj�cych i zmar�y cz�onk�w Ruchu Autonomii �l�ska”. Msz� �wi�t�, podczas kt�rej homili� wyg�osi� ksi�dz Arnold Nowak ze Strzelec Wielkich, u�wietni� r�wnie� goszcz�cy w bazylice ch�r oraz poczty sztandarowe i specjalni go�cie: stra�acy z D�bie�ska, hutnicy oraz akademicy z katolickiego zwi�zku „Salia-Silesia”; obecny by� r�wnie� poczet sztandarowy naszego stowarzyszenia.

Po mszy �wi�tej zorganizowano zwiedzanie bazyliki, a tak�e piknik w amfiteatrze po��czony z prelekcj� a temat przyrody na G�rze �w. Anny.

Cz�onkowie w�adz RA�: Jerzy Bogacki, Bart�omiej �widerek, Andrzej Roczniok oraz Tadeusz Hada� uczestniczyli w zorganizowanym w siedzibie dwutygodnika „Unser Oberschlesien” spotkaniu z przedstawicielami opolskiego DFK, panami Paw�em Kluczniokiem oraz Krzysztofem Wysdakiem. W trakcie rozm�w ustalono, �e zorganizowane zostanie spotkanie przedstawicieli obydwu organizacji, maj�ce na celu okre�lenie podstaw i zasad ewentualnej wsp�pracy.

Spotkania na G�rze �w. Anny to ju� tradycja naszego stowarzyszenia, kt�re ostatnimi czasy zjednuje sobie coraz wi�cej sympatyk�w, a tak�e pozyskuje cz�onk�w w wojew�dztwie opolskim. Mamy nadziej�, �e G�ra �w. Anny, �wi�te miejsce G�rno�l�zak�w b�dzie czynnikiem integruj�cym nasz� spo�eczno�� pomimo licznych pr�b jej rozbicia.

Zarz�d G��wny RA�, 22.10.2001
(Jask�ka �l�ska z padz. 2001,
www.RASlaska.org)


 

 


« zur�ck zur Rubrik Aktuell


 "�l�ska hanzea?"

"W bazylice na G�rze �w. Anny (opolskie) podczas niedzielnej mszy w intencji zamordowanych w latach 1945-48 �l�zak�w spotkali si� cz�onkowie Ruchu Autonomii �l�ska. Po raz pierwszy w uroczysto�ciach uczestniczyli zaproszeni przez RA� dzia�acze miejscowej Mniejszo�ci Niemieckiej. ...

Od d�u�szego czasu autonomi�ci z woj. �l�skiego wyci�gaj� r�k� w kierunku opolskich Niemc�w. Ci ostatni do mo�liwo�ci wsp�pracy z RA� podchodz� z wyj�tkow� ostro�no�ci�. Z jednej strony zale�y im na podkre�laniu niemieckiej to�samo�ci narodowej. Z drugiej obawiaj� si�, �e kontakty z autonomistami domagaj�cymi si� powstania silnego �l�ska z wybieranym przez �l�zakow wojewod� i w�asnym skarbem mog� by� przez w�adze w Warszawie odebrane jako spisek maj�cy na celu oderwanie �l�ska od reszty kraju. Jednak Zdaniem autonomist�w wsp�praca jest nieunikniona. - Chcemy dzia�a� na rzecz �l�ska bez wzgl�du na to, czy kto� uwa�a si� za �l�zaka opcji polskiej czy niemieckiej. ... "

 fragmenty notakti Marka Szczepanika
z Rzeczpospolitej (wydanie opolskie) z 22.10.2001
(http://www.rp.pl/dodatki/opol_011022/opol_a_14.html)


�lonsk 1945 - 1948

Text originalny po niemiecku, 
poni�ej w polskim t�umaczeniu:

Do ludno�ci Dolnego �l�ska
i po�udniowych teren�w Branderburga !

Staros�owia�skie tereny oderwane Polsce przez imperialistyczny germa�ski nap�r zosta�y odzyskane spowrotem dla ojczyzny dzi�ki zwyci�skiej ofenzywie zaprzyja�nionej Armii Czerwonej i bohaterskiej Armii Polskiej.

Na podstawie zarz�dzenia Rady Ministr�w Polskiej Rzeczpospolitej przejmuj� w�adz� pa�stwow� na tej czystos�owia�skiej, odzyskanej Ziemi.

Wzywam Ludno�� do lojalnego i ca�kowitego podporz�dkowania si� wszystkim zarz�dzeniom polskiej administracji jak te� do bezwzgl�dnego wykonywania wszystkich wydawanych przez ni� zarz�dze�.

Ka�dy aktywny czy pasywny op�r b�dzie �amany przemoc� a winni zostan� ukarani na podstawie prawa wojennego.

Przemoc� i przy u�yciu podst�pu zgermanizowana ludno�� s�owia�ska stanie pod moj� ochron� i zostanie jej dana mo�liwo�� powr�cenia na �ono polsko�ci, za kt�re wylali krew najlepsze c�rki i synowie tej staros�owia�skiej ziemi.

W kwietniu 1945

Wydelegowany Polskiej Republiki
na zarz�d okr�giem Dolnego �l�ska

Mgr. STANIS�AW PIASKOWSKI

 

(Quelle: http://user.berlin.de/~slaskie.sprawy)


[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]


Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO