Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

Kontakt

10/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


Spotkanie �l�zak�w

Sympozium zorganizowane na Gorze sw. Anny przez Burschenschaften z Niemiec i Austrii

W dniach 4-6 wrze�nia 2001 odby�o si� na G�rze �w. Anny spotkanie zorganizowane przez Burschenschaftliche Stiftung f�r nationale Minderheiten und  Volksgruppenrechte in Europa z Niemiec i Austrii oraz miejscowych Slazakow. Tytu� owego symposium „Polityczny rozw�j mniejszo�ci niemieckiej na �l�sku Opolskim.” W ci�gu trzech dni informowano student�w jak i miejscowych o sytuacji na G�rnym �l�sku w chwili obecnej. Przedstawiono jednocze�nie d�ugoletni� historie �l�ska.

Burschenschaften, to studenckie ugrupowania. Pierwsze z nich za�o�one zosta�y w XVII wieku. W trzeciej cz�ci XVIII wieku powsta�o kilka takich ugrupowa�, a ich celem by�o zjednoczenie ksi�stw niemieckich w jedno pa�stwo. Oni tez jako pierwsi przyj�li na swoje szarfy kolory czarno-czerwono-��ty (jako kolor z�ota).

Tematami symposium by�y:

  • Duszpasterstwo niemieckie na �l�sku Opolskim - kt�re przedstawi� ks. Wolfgang Globisch, jako przedstawiciel mniejszo�ci w diecezji opolskiej.

  • Niemieckie �ycie kulturalne na �l�sku Opolskim - referowa� dr Adolf K�nehmann, wyk�adowca na Uniwersytecie Opolskim.

  • Komunalno- mniejszo�ciowe samorz�dy - zosta�y przedstawione przez Krzysztofa Wyzdak, zast�pcy starosty opolskiego.

  • Rozw�j szkolnictwa niemieckiego po zmianie ustroju na G�rnym �l�sku - przedstawi� Bruno Kosak, przedstawiciel mniejszo�ci w sejmiku opolskim.

  • Historie �l�ska do roku 1740 - referowa�a dr Renata Schumann, autorka kilku ksi��ek na temat Slaska i pwiesci o �w. Jadwidze.

  • Historie �l�ska pomi�dzy 1740-1914 - przedstawi� dr Norbert Homka

  • Plebiscyt i powstania �l�skie - by�o tematem Sebastiana Fikus

  • Sytuacja niemieckiej grupy na �l�sku do 1989 r. - przedstawi� Ewald Stefan Pollok

  • Po ka�dym wyk�adzie odby�a si� dyskusja na przedstawiony w�a�nie temat. W ostatnim dniu dodatkowo dyskusja na temat: ”Polityczna przysz�o�� mniejszo�ci niemieckiej”.

Ewald Stefan Pollok


Program spodkania:

>>> Programm der Tagung der Deutschen Burschenschaft

Vortrag von Ewalda Stefana Pollok w j�zyku niemieckim:

>>> Situation der deutschen Volksgruppe in Schlesien bis 1989

Za nied�ugo zostanie tu tysz opublikowany wyk�ad Ewalda Stefana Polloka w j�zyku polskim.

WIR LADEN ZUR DISKUSSION EIN - ZAPRASZOMY DO DYSKUSJI:

 >>> DYSKUSJA - DISKUSSION


« zur�ck zur Rubrik Aktuell

 


Ein Treffen der Schlesier

Die Situation der deutschen Volksgruppe
in Schlesien bis 1989

Am 4-6 September fand auf dem Annaberg /OS eine Tagung statt. Die Tagung war f�r die B�rger Schlesiens initiiert und stand ihnen offen. 

Am 5.9 sprach Ewald Stefan Pollok �ber:

Situation der deutschen Volksgruppe in Schlesien bis 1989


weitere Publikationen des Autors finden Sie unter:
www.Slonsk.de| AKTUELL |  | POLITIK |  | EKO-NOMIA |  | HISTORIA |  | KULTUR |  | PUBLIKACJE |  | MINIATURY |  | VITA |
| DEBATA |  | FORUM |  | REAKCJE |  | INFORMACJE |  | OFERTY |  | ARCHIV | 


Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO