Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

1_11/2001

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
HISTORIA
Z ARCHIWUM
KULTUR
PUBLIKACE
MINIATURY
VITA
HUMORREAKCJE
DEBATA
Z FORUMINFORMACJE
OFERTYINDEX
DRUCK A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 

 


Ewald Stefan Pollok

Spotkanie �l�zak�w

Sympozium zorganizowane na Gorze sw. Anny przez Burschenschaften z Niemiec i Austrii

Ein Treffen der Schlesier

W dniach 4-6 wrze�nia 2001 odby�o si� na G�rze �w. Anny spotkanie zorganizowane przez Burschenschaftliche Stiftung f�r nationale Minderheiten und  Volksgruppenrechte in Europa z Niemiec i Austrii oraz miejscowych Slazakow. Tytu� owego symposium „Polityczny rozw�j mniejszo�ci niemieckiej na �l�sku Opolskim.” W ci�gu trzech dni ...


Peter Karl Sczepanek

Der kulturelle Verfall in Schlesien

 Kulturowy upadek �l�ska

In der tausendj�hrigen Geschichte Polens gab es lange Jahre unbeschr�nkter Freiheit und heldenhafter Ereignisse jedoch auch Zeiten der Machtlosigkeit, die am Ende des 18. Jahrhunderts zur v�lligen Aufl�sung des Landes f�hrten. ... 


Ewald Stefan Pollok

K�opoty mniejszo�ci na �l�sku

Od 1992 roku mniejszo�� niemiecka posiada�a w�asny 20 minutowy program telewizyjny o tytule „Schlesien Aktuell” a p�niej „Schlesien Journall”, kt�ry mo�na by�o ogl�da� co dwa tygodnie w TV Katowice. W roku 2000 program przesta� si� z r�nych powod�w ukazywa�.Obchody RA� na G�rze �w. Anny

Tradycyjnie ju� od ponad pi�ciu lat cz�onkowie Ruchu Autonomii �l�ska w ka�d� pierwsz� niedziel� po Dniu �wi�tej Jadwigi �l�skiej spotykaj� si� na wsp�lnych mod�ach w bazylice na G�rze �w. Anny. Tegoroczne obchody, kt�re odby�y si� 21 pa�dziernika, podobnie jak uroczysto�� po�wi�cenia sztandaru ruchu sprzed pi�ciu lat, mia�y szczeg�lnie uroczysty charakter. ...


 Turysto b�j si�

„Nowa Trybuna Opolska” napisa�a w trzech kolejnych wydaniach swojej gazety na temat tragicznej sytuacji podr�y kolej�. Redaktorzy w rozmowach z pasa�erami, konduktorami i pracownikami kolei nakre�lili bardzo przykr� sytuacj� podr�nych. ...
Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Commercial Building / Office building|

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

inventory management system| labelling| warehouse management| vending machine/ kiosk| it support| rfid| bixolon|

天糧海外僱傭(外傭)中心| 外籍女傭(外傭)| 家務助理| Domestic helper employment agency|

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO