Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

EchoSlonska.com
SlonskiZeitung.com

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

1_11/2001

NIEZALE�NY MAGAZYN INTERNETOWY - UNABH�NGIGES INTERNETMAGAZIN

 


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
HISTORIA
Z ARCHIWUM
KULTUR
PUBLIKACE
MINIATURY
VITA
HUMORREAKCJE
DEBATA
Z FORUMINFORMACJE
OFERTYINDEX
DRUCK A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


WITOMY - WILLKOMMEN !

Echo �lonska w zamiarach i opcjach

Echo �lonska in der Vielfalt der  Alternativen

Oddajemy Wam do wgl�du pierwsze wydanie naszego nowego �lonskego periodyka, niezale�nego magazynu - Echo �lonska. Cieszy nas, �e nasza inicjatywa ...
Es freut uns, die erste Ausgabe unserer unabh�ngigen Internetzeitschrift, des neuen schlesischen Magazins Echo Slonska, online stellen zu k�nnen. ...

Redakcja


AKTUELL

Der kulturelle Verfall in Schlesien

Kulturowy upadek �l�ska

In der tausendj�hrigen Geschichte Polens gab es lange Jahre unbeschr�nkter Freiheit und heldenhafter Ereignisse jedoch auch Zeiten der Machtlosigkeit, die am Ende des 18. Jahrhunderts zur v�lligen Aufl�sung des Landes f�hrten. ... 

Peter Karl Sczepanek


AKTUELL

Spotkanie �l�zak�w

Ein Treffen der Schlesier

Sympozium zorganizowane na Gorze sw. Anny przez Burschenschaften z Niemiec i Austrii

W dniach 4-6 wrze�nia 2001 odby�o si� na G�rze �w. Anny spotkanie zorganizowane przez Burschenschaftliche Stiftung f�r nationale Minderheiten und  Volksgruppenrechte in Europa z Niemiec i Austrii oraz miejscowych Slazakow. ...

Ewald Stefan Pollok


AKTUELL

K�opoty mniejszo�ci na �l�sku

Od 1992 roku mniejszo�� niemiecka posiada�a w�asny 20 minutowy program telewizyjny o tytule „Schlesien Aktuell” a p�niej „Schlesien Journall”, kt�ry mo�na by�o ogl�da� co dwa tygodnie w TV Katowice. 
W po�owie bie��cego roku sytuacja zmieni�a si� i mniejszo�� zamierza�a znowu emitowa� audycj� w j�zyku niemieckim dla �l�zak�w niemieckoj�zycznych. Powsta� jednak problem ... 

Ewald Stefan Pollok


HISTORIA

Polskoj�zyczna prasa G�rno�l�ska
1. Wiosna Lud�w

Polnischsprachige Presse in Oberschlesien
1. V�lkerfr�hling

Prasa polskoj�zyczna na G�rnym �l�sku zacz�a ukazywac si� ju� w okresie Wiosny Lud�w. Jedn� z pierwszych gazet tego typu by� "Dziennik G�rnoszl�zki" wychodz�cy w Bytomiu w latach 1848 - 1849. Ju� z chwil� wydania kilku numer�w do redakcji zacz�y nap�ywa� listy z pretensjami ... 

Piotr Kalinowski


Z ARCHIWUM

".... bo posiadamy na naszej bogatej ziemi wielkie skarby"

Artyku� z Gazety Ludowej z 22.12.1918

Nie uda im si�
Zapowiedziane przez nas pismo ulotne pojawi�o si� w tych dniach. Nasi najserdeczniejsi widz�c, �e ...


Fa�szywa gra wobec ludu g�rno�l�skiego

Artyku� z Go�ca �l�skiego z 22.4.1921

Pewna cz�� niemieckiej prasy g�rno�l�skiej tzw. "Bund der Oberschlesier", czyli "Zwi�zek" - wysuwa po plebiscycie - dla Niemiec niekorzystnym - has�o "wolnego niezale�nego" pa�stwa g�rno�l�skiego, czyli tzw. "Freistaatu" ...

przes�a�
Piotr Kalinowski


DEBATA

"Heimat Oberschlesien"

Ein Vortrag

Ich danke Ihnen daf�r , da� Sie es auf sich nahmen, durch Ihr Erscheinen heute Abend in diesem Saale meine Zuh�rerschaft zu sein.
Angesichts dessen, da� viele von Ihnen mehr Vortr�ge gehalten haben als ich geh�rt habe, bitte ich Sie herzlichst um Nachsicht; ich lasse in meiner Lesung eine ganze Reihe von Punkten unangesprochen, so, da� es dadurch auf jeden Fall f�r eine rege anschlie�ende Disskussion gesorgt ist.

Alfred Bartylla - Blanke


Z ARCHIWUM

5 listopada - rocznica polskiej niepodleglosci

AKT 5 LISTOPADA 1916
"Do mieszka�c�w lubelskiego Jeneralnego Gubernatorstwa!
Przej�ci niez�omn� ufno�ci� w ostateczne zwyci�stwo ich broni i �yczeniem powodowani, by ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ci�kimi ofiarami panowania rosyjskiemu wydarte, do szcz�sliwej wywies� przysz�o�ci, Jego Cesarska i Kr�lewska Mo�� Cesarz Ausrtii i Apostolski Kr�l W�gier, oraz Jego Cesarska Mos� Cesarz Niemiecki, u�o�yli si�, by z ziem tych utworzy� pa�stwo samodzielne z dziedziczn� monarchi� i konstytucyjnym ustrojem. Dok�adniejsze oznaczenie granic ... 

Lucas


VITA

Witejcie, zo�cne Panusie i zo�cni Pano�ckowie!

Przikarycio� zejch sang do wo�s do Katowic �od �opolo�, dzie my to �dziebko inacyj go�domy nis wy, a gena� to s tych lasow miyndzy �opolyng a Klusborkyng, z Weso�ej. No�lezy ci ta Weso�o� do takej wsi, co sie nazywo� �askowice a nie �askwiki go�dajong „Laskowice”.

Alfred Bartylla - BlankeNojpiyrszy numer Echa Slonska

Pyrsk Pierony !
No to je juz tak daleko i momy tyn nojpiyrszy numer Echa Slonska. Mysla ze kej stowiom sam te kryki to jeszcze niyma nos za wiela , ...


Obchody RA� na G�rze �w. Anny

Tradycyjnie ju� od ponad pi�ciu lat cz�onkowie Ruchu Autonomii �l�ska w ka�d� pierwsz� niedziel� po Dniu �wi�tej Jadwigi �l�skiej spotykaj� si� na ...


Turysto b�j si�

„Nowa Trybuna Opolska” napisa�a w trzech kolejnych wydaniach swojej gazety na temat tragicznej sytuacji podr�y kolej�. Redaktorzy w rozmowach z pasa�erami, konduktorami i pracownikami kolei nakre�lili bardzo przykr� sytuacj� podr�nych. ...


Janczary, przychlybki, wallenrody

W mojich ukochanych Uogewnikach S’loonskich
respektujymy nauka naszego patrona, s’wiyntego Jana Nepomucena, kero nos ucy, rze ci co wuarzom w obrymb polityki mogom uod niyj polec, jak to bouo z Niym samym. ...


Karwat o �lonskij Narodowo�ci

Pyrsk Pierony!
Niywiedziolech ze Krzisztof Karwat aze tak glymboko poradziol sie wwiercic w tematyka zwionzano ze slonskom narodowosciom. Ja , tak je - jak sie czyto od niego ksionzka "Jak Hanys z Gorolem" to ...  


W porze sie lepi uorze

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih takigo argumyntu urzywauo sie dlo zahwolynio rzycio w maurzyn’skym stadle.
Ale niy ino. Boua to tyrz pohwaua korzdego inkszego wspoudziauanio.
Uo takyj porze, kero uod poru lot dobrze uorze hcioubyh dzisioj troha pouosprawiac’.
Hodzi uo pora: Lech Majewski - J�zef Skrzek. 


Bo�y ci tez ro�z ...

Bo�y ci tez ro�z przed wojnong u no�s w �askowicach misyje. Misijonarz wlo�z na kazatelnicang, ... 

Es begab sich  ...

Es begab sich in den drei�iger Jahren zu Laskowitz, einem Walddorfe in Oberschlesien, ... 


Spotkanie PAN-EUROPA Unia „SILESIA“

z siedzib� w Raciborzu
na Ziemi Pszczy�skiej w Tychach ul. Zak�tek 4 (siedziba DFK-Tychy) dnia 16.8.2001 ...

Copyright © SLONSK - 2001, all rights reserved

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO