Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10-11/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Miniatury


Antoni Respondek

W porze sie lepi uorze

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih takigo argumyntu urzywauo sie dlo zahwolynio rzycio w maurzyn’skym stadle.

Ale niy ino. Boua to tyrz pohwaua korzdego inkszego wspoudziauanio.

Uo takyj porze, kero uod poru lot dobrze uorze hcioubyh dzisioj troha pouosprawiac’.

Hodzi uo pora : Lech Majewski - J�zef Skrzek.

Tyn piyrszy - poeta, malorz, pisorz i scynarzysta, rerzyser i producynt filmowy, tyjatralny
i uoperowy uod dwudziestu lot miyszko w Hameryce.

Drugi - urodzony w niydalekih Mihaukowicah, kompozytor i multiinsztrumyntalista bou
liderym grupy rokowyj SBB ( Szukej, Burz, Buduj ). Uod dwudziestu lot gro swoja muzyka uorganowo w s’loonskih kos’ciouah, na pielgrzymkah mynrzoow i muodziyn’coow
w Piekarah, w Planetarium i na festiwalah.

Piyrszym rezultatym ih wspoolnyj uorki, kery miou rzeh morzliwos’c’ uobejrzec’ i wysuhac’ boua autobiograficzno uopera „Pokooj saryn” w naszyj Uoperze S’loonkiyj.

A stauo sie to za sprawom moji s’lubnyj, Angyjle, kero po latah ciekawo boua wystympu swojego downego nauczyciela i hoormistrza szkolnego - Mieczysuawa Czepulonisa, kery s’piywou w „Pokoju saryn” partio Uojca.

Jyj tres’ciom je miyszkanie w starym familoku, w kerym miyszko dorostajoncy Synek, Matka i Uojciec - emeryt.
Akcjo przedstawio ih codziynne bytowanie, kere sie toczy w sztyreh porah roku.

Tak prosty poonkt wyjs’cio morze sie wydowac’ uoszydliwy, bo „Pokooj saryn” je konstrukcjom skomplikowanom, kero uozgrywo si� naroz na poru sztokah, do keryh
som pohowane szperhoki.

Inaczyj nirz w XIX wiecznyh uoperah, w keryh „s’piywauy namiyntnos’ci”,
w „Pokoju saryn” „s’piywo dusza” Syna, modego poety.

W partji tyj, s’piywanyj niyspotykanym dzisioj guosym - kontratynorym, widac’ wrarzliwos’c’ poety na banau przyziymnos’ci.

W warstwie tyj nojbarzyj uoczywistyj tworzy uon swoja poetycko autobiografijo.

W guybszyj warstwie uopowiado uo przemijaniu, cyklu rzycio i s’mierci, uodhodzyniu
i powrotah.

Bo miyszkanie - tyn z grontu ludzki twoor - z czasym si� rozpado, wraco do
Natury, tak jak wszelko materijalno substancjo.

Trowa kero ros’nie w miyszkaniu w lato, koncki pucu uodlatujonce ze s’cionoow - to znaki
przemijanio, matryca Natury, kero nakuodo sie na codziynnos’c’.

W warstwie nojguymbszyj je proobom uodczytanio piyrwotnyh znaczyn’, arhetypoow kere przenikajom nawet nojbarzyj banalno egzystyncjo korzdego z nos.

Siadanie do uobiadu stowo sie uodgrywaniym nojstarszego rytuau „s’wiyntego czasu”, kery je uodwiecznom tkankoom dramatu istniynio.

Ekran telewizora stowo si� wspouczesnym uoltorzym, w kery si� wszyscy wpatrujom.

Niy byda Wom uosprawiou wszystkego, bo bys’cie niy poszli przy sposobnos’ci na ta uopera. A je warto!

Wspomna ino rze porostanie miyszkanio trowom - je symbolym wiary w wieczne uodrodzynie.

I przypomna suowa Josepha Campbella:

Mys’la uo trowie - rozumisz,
uo tym, rze co dwa tydnie tyn cy inkszy istny
wyuazi na trownik z siyrpym i go kosi.
Dejmy na to, rze trowa godo doo niego tak:
„ Co ci z tego przydzie, na miyuos’c’ Bosko,
rze durh mie tak sieczesz i sieczesz ?”
Ale niy godo, ino normalnie ros’nie.
I w tym mosz syns energji cyntrum.
To je syns uobrazu Graala, niywyczerpanyj krynicy, �roodua.
�roodua niy uobhodzi, co dali bydzie z tym, co ze siebie wydauo.
Warzne je ino dowanie i wuarzynie w byt.
To je wuas’nie tyn poonkt w tobie,
w kerym stowo si� rzycie.

W porze si� niy ino dobrze uorze, ale i dowo.

Wspomniano pora dowo nom, a tak rihtig szykuje dlo nos prymiera nojnowszego filmu
Lecha Majewskego, do kerego muzyka wspoutworzou z niym Joozek Skrzek - „Angelus”.

Wiym uo tym, bo mooj synek, kery gro na puzonie w uorkestrze dyntyj kopalni „S’loonsk”,
przygrywou w miniony piontek na tyj uroczystos’ci, tak jak i w tym filmie.

Miaua uona miejsce w Janowie, w galerji „Wilson” utworzonyj w pomieszczyniah szybu kopalni „Wieczorek” uo tyj samyj nazwie.

Film uopowiado uo zastanawiajoncym fynomynie, jakym boua okultystyczno grupa, dziauajonco w latah 30-tyh na S’loonsku i przez dwadzies’cia lot po wojnie.

Fynomyn tyn zaistniou w powszehnyj s’wiadomos’ci dziyn’ki malarstwu czuonkoow grupy,
z keryh niyftorzy osiongnyli s’wiatowy sukces w katygorji malarstwa naiwnego ( Teofil
Ociepka, Erwin Soowka ).

Film mo ponos’ w sobie wiela magicznyj siyuy, kero mu dowo muzyka Joozka Skrzeka
i Lecha Majewskego, jak i primowske zdjyn’cia Adama Sikory.

Aktory, przewarznie amatory jak we filmah Kutza, grajom poonos’ bezbuyndnie.

Przesuanie i syns filmu to obrona poetyckiyj, metafizycznyj wrarzliwos’ci i wyuobraz’nie,
postawy poszukiwanio Tajemnicy i Synsu, a historycznie to realno uobrona cowieka przed
niszczoncym jego duhowos’c’ - materjalizmym, tehnicyzmym, totalitaryzmym.

„Angelus” pomimo guymbokego przesuanio, kere ze sobom niesie je zryncznie nakrynconom koomediom.

Ale nojwarzniejsze, suhejcie, suhejcie!

WSZYSTKE DIALOGI SOM PO S’LOONSKU !!!

Piyrszy film uo S’loonsku, po s’loonsku dlo S’loonzokoow!

„ANGELUS” - czy by to bouo ZWIASTOWANIE?


inksze publikacje autora:


« zur�ck zur Rubrik Miniatury[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]


Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO