Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10-11/2001

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Z Archiwum


Fa�szywa gra wobec ludu g�rno�l�skiego

Artyku� z Go�ca �l�skiego z dnia 22.4.1921

Pewna cz�� niemieckiej prasy g�rno�l�skiej tzw. "Bund der Oberschlesier", czyli "Zwi�zek" - wysuwa po plebiscycie - dla Niemiec niekorzystnym - has�o "wolnego niezale�nego" pa�stwa g�rno�l�skiego, czyli tzw. "Freistaatu"

Jest to fa�szywa gra dla oszukania ludu �l�skiego; ktoby poszed� na lep tego has�a, ten by sobie i krajowi swemu przyni�s� w najbli�szej przysz�o�ci najgorsze nieszcz�cie.

Lud g�rno�l�ski przekona si� o tem dowodnie, gdy mu jasno oka�emy, jakie stanowisko zaj�� w ca�ej walce plebiscytowej ten sam "Bund der Oberschlesier", kt�ry g�osi� szumne has�o: G�rny �l�sk dla G�rno�l�zak�w. Jak wiadomo zwi�zkowcy, na czele kt�rych sta� p. Latacz, mieli w swych szeregach oko�o 400000 ludno�ci i to nie tylko niemieckiej, ale niestety i polskiej, przewa�nie jeszcze nie do�� narodowo u�wiadomionej, kt�r� zwabili ku sobie obietnic� wolnego pa�wsta �l�skiego.

Tymczasem jak przedstawi�a si� ca�a sprawa w przeddzie� plebiscytu!

Oto cz�onkowie "Bundu" udali si� do Warszawy i Berlina, aby zbada�, jakie zamiary i nadzieje maj� oba pa�stwa co do G�rnego �l�ska! Wr�ciwszy z tej podr�y, doszli do przekonania, �e najlepszym wykonaniem has�a G�rny �l�sk dla G�rno�l�zak�w b�dzie poddanie si� rozkazom Berlina! Przywie�li ze sob� s�owa obietnic niemieckich, wypowiedziane do p. Musio�a, sekretarza "Zwi�zku", �e tylko wtedy, gdy b�d� g�osowac za Niemcami, spe�ni� swoje cele, bo rz�d niemiecki obiecuje im, �e w razie korzystnego dla siebie wyniku g�osowania, b�dzie pomaga� "Zwi�zkowcom" w utworzeniu wolnego pa�stwa g�rno�l�skiego!

Tak uczynili�my - przyznaje si� do tego sam p. Musio� i tak dalej o�wiadcza.

"To, �e np. w og�le w polskiem mie�cie, w Kr�lewskiej Hucie, albo w polskiem mie�cie Zabrzu itd. oddano wi�kszo�� g�os�w za Niemcami - jest dzie�em naszego "Bund der Oberschlesier"; to by�a po audiencji w Berlinie nasza robota w ostatnich dniach przed plebiscytem. Nasz zwi�zek liczy oko�o 400000 c��onk�w i to w wi�kszej cz�ci Polak�w. Oni oddali tylko dlatego sw�j g�os za Niemcami, poniewa� mieli przyrzeczenie od rz�du niemieckiego, �e b�dzie wsp�dzia�a� w utworzeniu autonomicznego pa�stwa �l�skiego."

Aby da� mo�no�� utworzenia wolnego pa�stwa �l�skiego, oddali�my g�os za Niemcami! - m�wi p. Musio�.

Czy kto� z u�wiadomionych G�rno�l�zak�w mo�e nawet na chwil� przypu�ci�, �e ci ludzie, kieruj�cy "Zwi�zkiem" - wierzyli, gdy nakazywali swoim wyznawcom g�osowa� za Niemcami, �e przez to stworz� im wolne pa�stwo g�rno�l�skie?!

G�os za Niemcami i utworzenie wolnego pa�stwa g�rno�l�skiego - to chyba dwie wprost przeciwne sobie rzeczy! Czy� do�wiadczenie lat poprzednich nie uczy�o, �e przecie� polityka niemiecka - to polityka ucisku i zaborczo�ci, czy� Niemcy nawet w obecnej chwili, kiedy po str�ceniu Wilhelma s� rzekomo republika�skie - da�y kiedy� dow�d jaki� wolno�ciowych pr�d�w lub przekona�?! Czy� w prasie Rzeszy Niemieckiej - z wyj�tkiem jednej, jedynej lewicowej "Welt am Montag" odezwa� si� kiedys jaki� g�os o potrzebie stworzenia wolnego pa�stwa g�rno�l�skiego?! C� wi�c mo�o uprawnia� "Bundowc�w" do wierzenia w obietnice niemieckie i do oszukiwania nimi ludu g�rno�l�skiego?!

Musimy przypuszcza� i chyba ka�dy rozs�dny i zdrowomy�l�cy cz�owiek zgodzi si� z tem, �e to by�a nieuczciwa gra, �e "Bund" by� tylko nazw�, a cel jego dzia�alno�ci by� zupe�nie zgodny z dzia�alno�ci� hakatyst�w niemieckich, przeciw kt�rym od czasu do czasu pozornie wyst�powa�. Nasuwa si� przypuszczenie, �e stworzenie "Bundu" - to by� jeden ze sposob�w sfa�szowania plebiscytu i nadania fa�szerstwu pozor�w s�uszno�ci i prawa.

A dalej ci�nie si� samo przez si� przekonanie, �e ca�a jazda do Warszawy by�a tylko pozorem, has�o "Freistaatu" tylko podst�pem - i p�aszczykiem pod kt�rym ukrywa�y si� szpony krzy�ackie chciwe ziemi g�rno�l�skiej! "Bund" chcia� zaprzeda� dziesi�tkitysi�cy ludno�ci polskiej w niewol� niemieck�, wmawiaj�c w nie, �e czyni tak dla wolnego pa�stwa g�rno�l�skiego.

Gdy to si� nie uda�o, w drodze plebiscytu, gdy mimo takiego sfa�szowania woli ludno�ci olbrzymia cz�� kraju o�wiadczy�a si� za Polsk�, wiedz�c dobrze, �e tworzony przez Niemc�w "Freistaat" - to "Knechtstaat" i nic wi�cej - ze strony owego "Bundu", tej chor�giewki w r�ku niemieckiem, a tak�e takie - dla zmylenia opini zagranicznej - ze strony pewnej cz�ci niemieckiej prasy g�rno�l�skiej, takiesame kr�tactwa dyplomatyczne, maj�ce na celu przekonanie Rady Najwy�szej, lub przynajmniej pewnych jej cz�onk�w, �e najlepszym rozwi�zaniem sprawy g�rno�l�skiej jest �w rzekomy "Freistaat".

Ten sam "Bund der Oberschlesier", kt�ry w imi� wolnego pa�stwa �l�skiego kaza� g�osowa� swym wyznawcom, chcia�by teraz otrzyma� sw�j "Freistaat" po to tylko, aby da� pa�stwu niemieckiemu poz�r umycia r�k a potem wraz z wszystkimi hakatystami niemieckimi zrobi� wielki ruch w "wolnem" pa�stwie g�rno�l�skim - i - o�wiadczy� swym wyznawcom, �e najlepsze "wolne" pa�stwo g�rno�l�skie b�d� mieli wtedy, gdy zrobi� manifestacyjny, rzekomo z woli samej ludno�ci p�yn�cy - "Anschluss an Deutschland"!

Oto jest gra, jak� chce si� opl�ta� lud g�rno�l�ski!

Ale nie uda si� to zamaskowanemu "Bundowi". Lud �l�ski wie, �e wolno�� da mu to pa�stwo, kt�re istniejac zaledwie dwa lata, zdo�a�o wywalczy� swobod� nietylko swym obywatelom, ale tak�e niesie wolno�� innym narodom - tj. Polska!

I dlatego lud �l�ski - granicy, kt�r� sobie wywalczy� swym g�osem w plebiscycie, broni� bedzie do ostatniego tchu i ostatniej kropli krwi, a nie pozwoli wydrze� sobie zwyci�ztwa pod pozorem "Freistaatu" czy innej machinacji niemieckiej.

przes�a�:

Piotr Kalinowski


ZAPRASZOMY DO DYSKUSJI - WIR LADEN ZUR DISKUSSION EIN:

 >>> DYSKUSJA - DISKUSSION


inne linki na tymat - andere Links zum Thema:


« zur�ck zur Rubrik Z Archiwum[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ EKO-NOMIA ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ HUMOR ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ Z FORUM ]  [ INFORMACJE ]  [ OFERTY ]


Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO