Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

EchoSlonska.com
SlonskiZeitung.com

« IMPRESSUM
« STATISTIK

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

2_12/2001

NIEZALE�NY MAGAZYN INTERNETOWY - UNABH�NGIGES INTERNETMAGAZIN

 WESO�YCH �WIONT - FROHE WEIHNACHTEN !


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
DRUCK A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


KULTUR

Pou gournou�lounsku f �piyfkach kolyndowyk

Teroski kca Woum pada�, kjiej sie nojbar�ij slonskim abo niymieckm dialektym �osprawio i tysz pszik�ady byk se kcio� woum pora ciepno��.
Prousty naroud, chuopy nojgipcij, u�iwali jom zawdy, uod staryk pierwyj, as dou dzisioj tys.
�ostaua sie ta gotka nojczy�ciyj w �piyfkak i wicak. �piefki pszi betlejymce malu�kiemu abo na karnawaliskak zbereu�ne i do lachania. ...

Peter Karl Sczepanek


POLITIK

Natio Shlonsko na pograniczach

Za Czeskim Urz�dem Statystycznym w G�osie Ludu z 7 lipca 2001 wychodz�cym na Zaolziu w notatce na str. 1 pt. - Ubywa mieszka�c�w, ubywa Polak�w... - redaktor (db) przedstawi� informacj� o wst�pnych wynikach spisu ludno�ci w Czechach. „�l�zak�w naliczono tylko 11 248” pisze (db) - ale nie byli oni rozpieszczani podczas spisu, bowiem ... 

Ewald Bienia


AKTUELL

Eine Lanze f�r einen ber�hmten Schlesier: 
Joseph Xaver Elsner

Aus der schlesischen Kreisstadt Grottkau (Grodk�w) kommt die Hiobskunde, dass dort nicht nur das Elsner-Museum dicht gemacht sondern auch das entsprechende Haus in der Strasse „ulica Elsnera“ zum Verkauf ausgeschrieben wurde. Ob das noch zu verhindern ist, steht auf einem anderen Plan, aber: Es m�sste sich eine deutsch-polnische Interessengemeinschaft finden, die das Alles mit entsprechende Mitteln r�ckg�ngig machen sollte. ...

Joachim Georg G�rlich


DEBATA

Jugos�awia ?

Odwiedzi�em Wasz� stron� i  przerazi�y mnie wypowiedzi potencjalnych "obywateli" �l�ska. ...
Specjalnie, aby m�g� Pan zrozumie� zawart� tre�� napisz� ten tekst po polsku.
Zacznijmy od historii (kt�ra podobno niczego nas nie nauczy�a). Jak Pan wie, w programach szkolnych nauczania historii nie uwzgl�dnia si� historii �l�ska, kt�ra bieg�a ca�kiem innymi ... 

Piotr Kalinowski


HISTORIA

Polskoj�zyczna prasa g�rno�l�ska

cz�� II Rzesza Niemiecka (1871 - 1918)

Po upadku "Dziennika G�rnoszl�zkiego" i innych gazet polskoj�zycznych na �l�sku nast�pi�a n�pi�a d�u�sza przerwa w ukazywnaiu si� tego rodzaju periodyk�w.
Dopiero w 1869 Karol Miarka zakupi� wychodz�cego w Wielkopolsce gazet� "Katolik" i po ca�kowitej zmianie profilu...

Piotr Kalinowski


VITA

Witejcie, zo�cne Panusie i zo�cni Pano�ckowie!

Gesichta, jakby tak wsystko do kupy polico�, �o�ymno�sto� - a drugo� przed konkurs w Ugianach - coch jong w roku Pa�skyng dwatysionceajedyn napiso�, nie, izby juza� jaki tang prajz wyscyrza� abo inksyng ludziong na przyk robi�; tez ni, izby�ta sy mnong mieli �ostuda - a jus wcale, bo mi sie chopki stawiajong - yno jedinie po to, izby era i kwo�lba nasej �lonskej go�dki jescy i wtedy dalyj trzwa�y, jakby no�s tak, cego Boze nie dej, ro�z casu brachnon� mia�o. ...

Alfred Bartylla-Blanke


AKTUELL

Oberschlesischer Komponist J.G.G�rlich:
- deutsch-polnischer Br�ckenbauer

Die rheinische Wahlheimat feiert nach

Mit der versp�teten Matinee-Veranstaltung ehrte die Stadt Haan/Rhld den hier lebenden ober-schlesischen Komponisten, mgr Joachim Georg G�rlich zu dessen 70.Wiegenfeste.
Nahezu 80 Personen, die teils aus der Ferne der Einladung gefolgt waren, f�llten den Kammersaal an der Adlerstrasse am 11. Nov. um 11.Uhr. ...

Peter Karl Sczepanek


Z ARCHIWUM

1919 luty 28, Pary�

Odbudowanie Pa�stwa Polskiego winno by� uwa�ane, jako:
1. akt sprawiedliwo�ci i odszkodowania za zbrodni� rozbior�w (1772-1793-1795).
2. wynik rozwoju polskich si� narodowych, kt�re ros�y mimo destrukcyjnych wysi�k�w mocarstw rozbiorczych i konsekwencja rozpadni�cia si� Austro-W�gier, rozk�adu Imperium Rosyjskiego i kl�ski Niemiec.  ...

Lucas

Co b�dzie z G�rnym �l�skiem?

Dziennik �l�ski 22 lipca 1921

Jouhax radzi da� G�rnemu �l�skowi autonomi�. - "Tempa" za kilkuletnim zarzadem w�adz sojuszniczych. - Niemcy d��� do utworzenia wolnego pa�stwa. Jouhaux o G�rnym �l�sku.
Pary�, 21 lipca. W paryskim dzienniku "Progres Civiqne" zamieszcza Jouhaux sprawozdanie komisjiwys�anej niedawno temu na G�rny �l�sk ze strony ... 

Piotr KalinowskiVivat Akadymijo, wiwat Profesory !

Jo mys'la rze w pewnym synsie ramy organizacyjne dyskusje i pooz'niejszyh dziauan' szuo by uoprzyc' na tyj praktyce, kero jurz sie w pewnym synsie uksztautowaua. ...

Antoni Respondek


Ostdeutscher Gedenkstein in Schloss Garath

Ger�chten zufolge hat der Vorsitzende einer schlesischen Jugendgruppe, Herr Christopf Wylezol, der Stadt D�sseldorf den Vorschlag gemacht, den Ostdeutschen Gedenkstein aus dem Garather Schlosspark zu entfernen ...

Peter Karl Sczepanek


Dwie miary oceny fakt�w nadal obowi�zuj� w Rzeczypospolitej Polsce 

Nie znam tre�ci referat�w, kt�re zapowiedziano na sesj� popularno-naukow� ”Historia martyrologii i oboz�w odosobnienia w Jaworznie w latach 1939-1956” ... 

Ewald Bienia


G�rny Sl�sk w barwach czasu

Przed Pa�stwem trzy stronicowy urywek z mojej ksi��ki pt. „Oberschlesien - anders” (str.196 - 198) i polskiej jej wersji pt. „G�rny Sl�sk w barwach czasu” ...

Peter Karl Sczepanek


Wilijo w �abyndach

Dzisiej chca sam troszka porozprawiac jak to bouo i jeszcze je u nos w �abyndach na Wilijo. Napewno w ko�domu bouo to konsek inaczyj , ale tysz ko�dy znondzie sam cosik co i u niego w doma tak samo abo podobnie wyglondauo. ... 

Szwager


�l�sk i Morawy na wsp�lnej drodze ku Europie region�w

W dniu 27 sierpnia 2001 roku w Chorzowie odby�o si� spotkanie przedstawicieli Ruchu Autonomii �l�ska z delegacjami organizacji �l�skich i morawskich dzia�aj�cych na terenie Republiki Czeskiej. Morawsk� Parti� Demokratyczn� (MDS) reprezentowa� Ivan Drimal, za� Ruch Autonomii Moraw i �l�ska (HSMS) Pavel Dohnal.
W imieniu RA� wyst�powali:  ...

Jask�ka �l�ska


Slonsko Wilijo

Dziyn roz w roku - sniyg na placu.
Mama w doma warzy, sprzonto.
Tata stawio nom choinka.
Bajtle grzeczne, bombki, lampki
i lameta powiyszajom. ...

Szwager


Weihnachtslieder als eine Br�cke zwischen Ost und West in Oberschlesien

K�lscher Dialekt-Text - Weihnachtslieder
- Tschechischer Choral - „TROMMELLIED“ - „Pisnicka s bymbynkym” (s ceskeho)

Peter Karl Sczepanek


i inne ...
und weitere ...Copyright © SLONSK - 2001, all rights reserved

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO