Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [�LONSKE FORUM]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

EchoSlonska.com
SlonskiZeitung.com

« IMPRESSUM
« STATISTIK

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

3_01/2002

NIEZALE�NY MAGAZYN INTERNETOWY - UNABH�NGIGES INTERNETMAGAZIN


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMOR
OFERTYINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN

 


Der oberschlesische runde Tisch

WESTDEUTSCHER AUTORENVERBAND

Schlesische Reminiszenzen


Die Aquarelle von Alfons Wieczorek


Dokumynty epoki - III

EUROPA ?AKTUELL

Auch wir m�ssen uns alles sagen...

Die deutsche Minderheit auf der Suche nach ihrer Identit�t

Die Beauftragte des Oppelner Woiwoden f�r die deutsche Minderheit, Danuta Berlinska, hat in einer Publikation zum Thema "Die deutsche Minderheit auf der Suche nach ihrer Identit�t" Mnieiszo�� niemiecka w poszukiwaniu tozsamosci, Opole, 1999), die heutige mentale Befindlichkeit der Oberschlesier aus ihrer Sicht dargestellt. ...

Renata Schumann


Swi�ta, �wi�ta z nadziej�, 
i po �wi�tach 2001

Upadek kultury na G�rnym Sl�sku

W okresie przed�wi�tecznym jad�c wzd�u� g�rno�l�skiej krainy podziwiamy jej pi�kn� biel szaty �nie�nej, tu najszybciej zimowej. Przyozdobione ogrodowe choineczki przed zagrodami migaj� spod �nie�nej ko�derki puchu, jak by nam jak kiedy� gwiazda betlejemska torowa�a drogi wielkiej nadzieji. Tu�, tu� ju� �wi�ta, najmilsze, w rodzinie, w�r�d przyjaci�. Z wielkim zapa�em, animuszem jak za dawnych lat dzieci�cych w oczekiwaniu na najpi�kniejsze dni roku, do tego na G�rnym Sl�sku! ...

Peter Karl Sczepanek


Rozmowa z najstarsz� c�rk� 
Herberta Czaja, Christine

- Po �mierci Pani ojca nap�ywaj� kondolencje z ca�ych Niemiec. Czy nadesz�y z Polski?
- Z Polski przyszed� woreczek z ziemi� - przys�ali go mieszka�cy rodzinnego Skoczowa pod Cieszynem i kilka kamieni z jego ukochanych Beskid�w. W�o�yli�my to do trumny ojca.
- Jeszcze niedawno w polskiej prasie nazywano go „nowym f�hrerem odwetowc�w", „folksdojczem", „Polako�erc�". Zarzucano mu, ze jest rzecznikiem powrotu Niemiec do granic sprzed 1937 roku.
- Wok� ojca naros�o wiele mit�w i pom�wie�. Nigdy, a m�wi� to z ca�� odpowiedzialno�ci�, bo przez wiele lat by�am jego najbli�szym Wsp�pracownikiem, nie powiedzia� jednego s�owa, kt�re obra�a�oby godno�� Polak�w. ...

Christine Czaja


AKTUELL

Unbekanntes Oberschlesien

Oberschlesien ist und bleibt - auch mehr als zehn Jahre nach der Wende - aus der Sicht der Bundesdeutschen ein fernes Land am Ende Europas. Man hat diese einst deutsche Region, in der heute eine deutsche Minderheit versucht sich zu behaupten, aus dem Auge verloren. Wenn man aber polnische Ver�ffentlichungen liest, scheint es, man kehre beim Thema - deutsche Minderheit in Polen - zur ideologisierten Vereinfachungen aus den Zeiten des totalit�ren Regimes zur�ck, als es Deutsche in Polen nicht geben durfte. ...

Maria B. Mutuschek


AKTUELL

Wroc�aw - Breslau, jedna rajza

Nasze miasto, a jakie cudze

17 (i 18) maja 2001 r. by�em z przyjacielem z Rybnika w stolicy �l�ska - Wroc�awiu. Wroc�aw - w�a�ciwie mi nieznany -jakie� publikacje i kr�tkie przejazdy, takim dla mnie jeszcze trwa, ale pierwsze kroki zrobiono.
17 maj 2001 r. by� troch� dniem szczeg�lnym dla Wroc�awia.
W czasie, gdy delegacja Zwi�zku Ludno�ci Narodowo�ci �l�skiej z dr Jerzym Gorzelikiem przebywa�a w Strasburgu i przed Trybuna�em Praw Cz�owieka przedstawia�a swoje argumenty przemawiaj�ce za rejestracj� Zwi�zku ....

Ewald Bienia


DEBATA

Potrzebujemy j�zyka !

Nasza mowa wymiera. Jak m�wi czasami prof. Miodek, „wycofuje si�”. Mo�na j� jeszcze us�ysze� na terenach wiejskich, zdala od centr�w kulturalnych, raczej od ludzi starszych wiekiem. M�odzi mieszka�cy miast, ludzie lepiej wykszta�ceni, cho� przewa�nie jeszcze nie�le j� rozumiej�, nie chc� si� ju� ni� pos�ugiwa�. ...

J�zek Kulisz


MINIATURY

Lucis Ehemann Paule

Nebst einer gro�en Mehrheit von anst�ndigen, frommen, rechtsschaffenen Menschen gab es zu Laskowitz in Oberschlesien auch eine Reihe von Mitb�rgern, die von Flei�, Treu und Redlichkeit mindestens genausoviel hielten wie die Ersteren, denen es jedoch beim besten Willen nicht gelang, diese Tugenden auch zu leben, weswegen sie ihrer Anverwandschaft zur Schande, ihren Landsleuten zum �rgernis und ihrem Dorfe zur Plage gereichten, was sie nicht im geringsten davon befreite, ihren, wenn auch mit bitterem Nachgeschmack behafteten, Ruhm als Taugenichtse und Hallodrios genie�en zu m�ssen, denn anderen hatten sie nicht.

Alfred Bartylla - BlankeList do c�rek w Ameryce

Obie moje c�rki zadajecie mi podobne pytanie dotycz�ce tak zwanego III Powstania �l�skiego z 1921 r. »Dlaczego wasz dziadek, kt�rego przecie� dobrze zna�y�cie, bra� udzia� w tym powstaniu, kt�re ja nazywam “bratob�jcz� walk�”, czy te� “lokaln� wojn� domow�«?
Wed�ug Was, musia� przecie� te� wiedzie�, tak jak ja, czy Wy teraz, �e to powstanie by�o G�rno�l�zakom absolutnie niepotrzebne. Po co wi�c do niego poszed�? ...

Henryk Sporo�


Interessante 
Briefe

Ich bekomme etliche Briefe, die sich mit dem was ich schreibe (B�cher, Artikel) besch�ftigen. Wie es so beim Leser ist, einige unterst�tzen meine Meinung, aber es sind auch Leser die eine ganz gegenteilige Meinung haben. Es ist gut, dass auch solche Briefe kommen, den wir m�ssen die Gelegenheit zum Diskutieren zu haben. ...

Ewald Stefan Pollok


Drogi Przijocielu CHRIS

Ko�dy list od Wos, to jak pod�adowani akumulatora. Serdeczne dziynki za tyn ostatni z dnia 14.12.2001 i za do�onczone dwa egzymplarze "ECHO SLONSKA".
Tyn cajtung �lonski mo�e mie� ciekawo przisz�o��, bo - jako to w li�cie piszecie - mo nojtralno oriyntacjo i obiektywnie podchodzi do spraw naszej DOMOWIZNY na kero Poloki ko�om goda� MALA OJCZYZNA.

Rudolf Paciok


Karneval - �miyj, lachej sie wiela ci cza, - ciysz sie �yciym - Hellaauuu

Kolyndowe �piyfki �piywali my do 6.Januara, teroski pszisz�a kolyj na karnawa�. Bo popielec momy jus 13. Februara. I cho� Slonzoki z calu�kom Polskom kolyndujom prawie do 31.1. na rostomajtych konkursach ch�ralnych - podczimujonc ta atmosfera - co my f Adwy�cie nadrobili.Bo i za Odrom som bogate, piykne pie�ni adwyntowe, za� w Polsce ...

Peter Karl Sczepanek


Polskoj�zyczna prasa g�rno�l�ska
Cz�� III
Okres plebiscytowy

Po wybuchu rewolucji w Niemczech w listopadzie 1918 roku i przej�ciu w�adzy w Prusach przez SPD zrezygnowano z prewencyjnej cenzury prasy. Cz�� polskoj�zycznej prasy g�rno�l�skiej (szczeg�lnie po wybuchu powstania wielkopolskiego), zw�aszcza zwi�zanej z Ko�em Polskim, za��da�a oderwania G�rnego �l�ska od Prus i przy��czenie go do Polski. ... 

Piotr Kalinowski


Po sprawiydliwos’c’ czy miyuosierdzie?

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih wiela je pomnikoow walki i staranio sie uo sprawiydliwos’c’. Hoc’by tako tabula na Gminie. Jeszcze do teroski wisi na pamioontka tyh, kerzy zabiegali za PRL-u uo spoueczno sprawiydliwos’c’. ...

Antoni Respondek
Copyright © SLONSK - 2001-2002, all rights reserved

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO