Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

EchoSlonska.com
SlonskiZeitung.com

« IMPRESSUM
« STATISTIK

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

4_02/2002

NIEZALE�NY MAGAZYN INTERNETOWY - UNABH�NGIGES INTERNETMAGAZIN


AKTUELL
POLITIK
EKO-NOMIA
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJE
HUMORINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN

 


INICJATYWA

G�rno�l�ski Okr�g�y St�

APEL RAS

Udziel nam poparcia w wyborach samorzdowych

INFORMACJA

Schlesische Reminiszenzen


Ikony �lonske I

 HISTORIA

Waszyngton - Casablanca - Quebec - Moskwa
i dalej: Teheran - Moskwa - Ja�ta

Polityczno - wojenne gry

Poczdam 1945 - ugruntowanie totalnego zidiocenia XX wieku

W matematyce dwa plus dwa r�wna si� cztery. Profesjonalni historycy maj� tu pewne k�opoty, gotowi zawsze budowa� pomniki dla aktualnej w�adzy, tworzone s� narodowe czy raczej nacjonalistyczno- szowinistyczne mity. W umys�ach dyktator�w zasady matematyki przybieraj� nieraz zupe�nie nowe wymiary, tak np. u generalissimusa Stalina w dyrektywie do polskich podopiecznych by�o: "gdy Armia Czerwona jest po waszej stronie - macie tak� si��, �e je�li powiecie, �e dwa razy daje szesna�cie (nawet) - wasi przeciwnicy to potwierdz�" - cytat, 'Polska i Europa w planach Stalina' - Richard C. Raach - str. 104 W-wa 1997r.
Jak wi�c w�a�ciwie jest z t� Histori�? Czy wi�c nie zajmowa� si� Histori�? Czy wi�c nie szuka� Prawdy? Bo�e bro�! - sz�ste przykazanie japo�skie nakazuje: "Studiuj�c przesz�o�� - poznajesz tera�niejszo��". ...

Ewald Bienia


KULTUR

Die Holzkirchen in Oberschlesien

Vorschlag zur Auszeichnung der alten Schrotholzkirchen in Oberschlesien

f�r die Gesellschaft EUROPA NOSTRA in Den Haag im Jahr 2000

Europa Nostra hat ein Ziel, die Erhaltung und Pflege der Kulturdenkm�ler in jeder Hinsicht zu f�rdern, sich f�r einen hohen Qualit�tsstandard in der Architektur, sowie in der Landschaftsplanung einsetzen, die Nutzung des sozio-�konomischen Potentials unserer Kulturdenkm�ler anzuregen um daf�r das Bewusstsein und deren Wert zu st�rken.
Die Ehrenmedaillen und Zusch�sse des Restaurierungsfonds sind vom Internationalen Burgeninstitut (IBI) eingef�hrt worden. Die Bedeutung der j�hrlichen Preisausschreiben und der in ihrem Rahmen verliehenen Auszeichnungen werden heute von der UNESCO und der Europ�ischen Union voll anerkannt. (Europa Nostra Award 2000)
Wenn von Oberschlesien die Rede ist, steht vor dem geistigen Auge eines jeden Menschen, dem das Land nicht fremd ist, eine gro�e Anzahl von H�ttenwerken, Kohlengruben und unz�hligen riesigen Schornsteinen, die diesem Land ihr Gepr�ge verleihen.


Jest to przesz�o�� albo przysz�o��

Ko�ci�ki drewniane na G�rnym Sl�sku

Moja propozycja do wyr�nienia obiekt�w sakralnych G�rnego Sl�ska w Polsce przez Stowarzyszenie Europa-Nostra w Den Haag w roku 2000

Wydaje si� ka�demu w �wiecie, �e G�rny Sl�sk - le��cy w �rodku na po�udniu Polski, u st�p pasma g�rskiego Beskidy i nad g�rn� cz�ci� rzeki Odry - to tylko przemys� ci�ki z jego kopalniami, hutami i elektrowniami.
W mieszka�cach tej krainy drzema�o zawsze co� wi�cej. Sl�zacy byli wychowani w swoistej kulturze chrze�cija�skiej, w swoistym przywi�zaniu do tej ziemi swoich praojc�w. W�adali w dziejach tysi�cletniego istnienia trzema j�zykami, wychowani w trzech kulturach.Ten swoisty charakter cz�owieka, a zarazem tej krainy geograficznej w Europie zawdzi�czaj� w du�ej mierze istniej�cym tu od wiek�w - ma�ym ko�ci�kom drewnianym porozsiewanych po ca�ym G�rnym Sl�sku w okolicach miast Opola, Raciborza, Gliwic, Katowic i Bielska. ...

Peter Karl Sczepanek


PUBLIKACJE

Die Krumka Brot

Die beliebtesten St�cke von einem Laib Brot waren f�r uns Kinder der Anschnitt und das Ende. Wie nannten sie die Krumka. Diese war so gro� wie ein Oderkahn, wenn das Brot ein Wagenrad war oder bedeutend kleiner, wenn sie von einem l�nglichen Brot stammte. In der Familie achtete die Mutter genau darauf, da� jedes Kind in regelm��igem Turnus eine Krumka zugeteilt bekam. F�r �ltere Menschen mit einem schlechten oder gar k�nstlichen Gebi� war die Krumka ungenie�bar. Nur in Milchkaffee eingeweicht konnte man sie essen. F�r uns Kinder dagegen stellte sie, mit Schweinefett recht dick beschmiert, wom�glich noch mit Grieven bestreut, einen Leckerbissen dar. Die zahlreichen Einkerbungen an beiden Seiten der Krumka erleichterten das Abbei�en. ...

Leopold Walla 

Dr Leopold Walla urodziy� sie w 1914 r. w Rydu�towach. Po sko�czyniu szk� w Rydu�towach i Rybniku sztudyrowo� weterynatjo we Lwowie. Skuli wybuchu II wojny nauka kontynuowo� we Wiydniu, kaj ty� w 1940 roku zrobiy� doktorat. Potym zosto� powo�any do Wehrmachtu. ...

LeChris


SAGRADA FAMILIA,
czyli kr�tka rzecz o ojczy�nie

ANONS

Zawsze �yjemy na pograniczu. I jak si� okazuje w �rodku. Przestrze� bliska naszemu sercu jest w gruncie rzeczy przestrzeni� irracjonaln�. Warto�ci, kt�re powinny by� zawsze constans, maj� cz�sto charakter wielko�ci zmiennych. Ale cokolwiek powiedzie� w tym temacie zasada nieokre�lono�ci Heisenberga ma tu te� zastosowanie. Trudno uchwyci� punkt, ale wiadomo, �e jest to tam. Tam czyli gdzie? Czyli tu.Czyli gdzie? Jeste�my zwi�zani emocjonalnie z jakim� miejscem, z jakimi� warto�ciami. Niniejsza podr�, raczej liryczna (cho� nie brak w niej publicystyki) pr�buje z�apa� ten punkt w czasoprzestrzeni. ...

Krystian Ga�uszka
AKTUELL

Europamedaille f�r Oberschlesier

„In Anerkennung der besonderen Verdienste um die europ�ische Einigung“ wurde in einer Feierstunde in Haan/Rheinland dem Komponisten und Publizisten Mgr. Joachim Georg G�rlich, Vorsitzender des „Westdeutschen Autorenverbandes“, die EUROPAMEDAILLE verliehen. ...


AKTUELL

FIS - Zakopane 2002 a Polacy

Gdzie tylko spotkam ostatnio ludzi, ka�dy do dzisiaj komentuje Zakopane 2002.

Zwyci�c� Turnieju Czerech Skoczni 2002 w Europie zosta� zwyci�ca wszyskich czterech turnieji, niemiecki skoczek rodem z Turyngii, Sven Hannawald. By� to sukces, do tej pory nie spotykany. Po prostu jest dobry w tym okresie. Jak w roku 2001 - Adam Ma�ysz Polak z Wis�y, G�rny Sl�sk. ...

Peter Karl Sczepanek


Polskoj�zyczna prasa g�rno�l�ska

Cz�� IV - 
Do II Wojny �wiatowej

Po decyzji o podziale G�rnego �l�ska pomi�dzy Polsk� i Niemcy cz�� polskoj�zycznej prasy zako�czy�a swoj� dzia�alno��. Koncern Napieralskiego zrezygnowa� z wydawania "G�osu �l�skiego", a wkr�tce potem tak�e "Dziennika �l�skiego", za� zasi�g "Katolika" powoli ograniczany by� tylko do niemieckiej cz�ci G�rnego �l�ska. Podobne post�powanie zastosowa� r�wnie� koncern Korfantego, cz�� gazet tego koncernu zamkni�to, a pozosta�ym przeniesiono redakcje na polsk� stron� granicy i r�wnie� ograniczano ich zasi�g terytorialny. ...

Piotr Kalinowski


Downij na Shlonsku Wratislavia, a John Quins Adams

Rowno dviesta rok�w tymu: „wszyndzie wida� to, �e jest to wielkie stare miasto r�wne wszystkim innym wielkim miastom", i dalej jest ju� znacznie gorzej - mniej wi�cej tak: „Breslau jest miastem brudnym i niezach�caj�cym do pilnych odwiedzin". Pytanie - czy temu mo�na by�o si� �wcze�nie dziwi�? Chyba nie za bardzo. Autor tych stwierdze� by� znakomitym obserwatorem i do�wiadczonym podr�nikiem. Znaczna liczba mieszka�c�w Breslau - oko�o 60 tysi�cy - do tego zapewne odpowiednio kilka tysi�cy koni jako �rodek komunikacyjno-poci�gowy, tudzie� byd�o, przy braku w�a�ciwej kanalizacji to obraz �wczesno�ci miasta. Kolej �elazna mia�a dopiero si� urodzi�. W Prusach pierwsza linia powsta�a w 1838 roku mi�dzy Berlinem i Poczdamem, ale ju� na koniec XVIII wieku by�o to prawie 5000 km. ...

Ewald Bienia
Copyright © SLONSK - 2001-2002, all rights reserved

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO