Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

EchoSlonska.com
SlonskiZeitung.com

« IMPRESSUM
« STATISTIK

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

5_04/2002

NIEZALE�NY MAGAZYN INTERNETOWY - UNABH�NGIGES INTERNETMAGAZIN


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITAREAKCJE
DEBATA
Z FORUM
INFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN

 


RAS

Przed i po Strasburgu

PUBLIKACJA

DWA PYTANIA – TRZY ODPOWIEDZI


Ikony �lonske II


Dokumynty epokiReakcja

Po lekturze 
"Auch wir m�ssen uns alles sagen..."

Rzecz b�dzie napisana po polsku, bo "godaj�cym" to oboj�tne, za� "m�wi�cym" - nie. Dotyczy� b�dzie moich reakcji po lekturze "Auch wir m�ssen uns alles sagen..." Renaty Schumann, Echo �lonska nr 3 01/2002.
Poj�cie "szukanie" /poszukiwanie/ kojarzy si� z pr�b� /usi�owaniem/ odnalezienia czego�, co si� mia�o i - albo zosta�o zawieruszone, albo te� - mog�o zosta� utracone. Win� za zawieruszenie ponosz� sam. Natomiast do utracenia czego� /kogo�/ przyczyni�y si� osoby trzecie. One - trzecie osoby - to z�odzieje oszu�ci rabusie, naci�gacze, a tak�e - dopasowywacze historii do aktualnego status quo. ...

Rudolf Paciok


Publikacje

Problemy duszpasterstwa mniejszo�ciowego 
na �l�sku polskim w okresie mi�dzywojennym

Po przy��czeniu �l�ska do Polski po I wojnie nast�pi� natychmiastowy proces polonizacyjny. W�adze administracyjne chcia�y w jak najkr�tszym czasie spolonizowa� ca�� ludno��. Ko�ci� nieco wolniej i z pewnym zastrze�eniem podchodzi� do radykalnej polonizacji. Ks. Lewik by� zdania, �e nale�y d��y� do utworzenia biskupstwa na terenie �l�ska, ale na to musia�a wyrazi� zgod� Stolica Apostolska. Ksi�dz konkludowa�: „Dop�ki bowiem polski �l�sk nie stanie si� pod wzgl�dem ko�cielnym niezale�ny od diecezji wroc�awskiej, dop�ty unarodowienie (czytaj polonizacja) jego spotyka� si� b�dzie z powa�nymi trudno�ciami, przynajmniej op�ni si� o d�ugi czas”. ...

Ewald Stefan Pollok


Politik

Beide Seiten sollen sich anpassen, Polen besonders

Europ�ischer Osten im Blickpunkt

Wo ich wohne, kam auf Einladung des Stadtverbandes Monheim der „Europa-Union Deutschland“ Dr. Klaus H�nsch, Mitglied des Europa-Parlaments (dessen Pr�sident er von 1994 bis 1997 war) nach Monheim am Rhein. „Osterweiterung der Europ�ischen Union - Chance oder Risiko?“ referierte Dr. K.H�nsch, unser Nachbar aus Erkrath unseres Kreises Mettmann.
Mit dem Referent mit der Handlungsf�higkeit der EU sollen die Einwohner vom Westen auch nach der Osterweiterung sicher sein. „Insbesondere die �ffnung f�r die osteurop�ischen Beitrittskandi-daten ist im Hinblick auf Finanzieren, Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowohl f�r sie, als auch der Alt-Mitglieder der EU“.  ...

Peter Karl Sczepanek


Schlesische Jahresbr�uche

Die Faschingszeit

Die eigent�mlichen Volksgebr�uche, welche der Zeit von Neujahr bis Ostern angeh�ren, beziehen sich auf die Zunahme des Tages und auf die Wiederkehr des Fr�hlings. Schon am Dreik�nigstage ist der Tag um einen H�hnerschrei gewachsen; an Maria Lichteme� kann man die Zunahme des Tageslichtes schon messen. An diesem Tage beobachtet der Landwirt genau das Wetter. Rauhes und st�rmisches Wetter ist ihm lieber als heller Himmel, denn das bedeutet ein nasses Jahr. Der Bauer sagt:
„Am Maria Lichteme� soll die Sonne nicht scheinen, bevor der Pfarrer die Kanzel betritt", oder „wenn an Maria Lichteme� die Sonne in der Kirche zum Opfer geht, so kommt der Nachwinter, dass die L�mmer draufgehen". Nicht lange nachher trifft der Fasching, wel�cher wie die Kinnes mit einem Montagabende beginnt. ...

Sebald A. Kriebus


Aktuell

Shlonsk - roztargane serce Europy

Kuratela polsko

My�lo�em, �e tym razem napisza kr�tko o Shlonsku, ale nic z tego. Tych problym�w m�my tu tak wiela, �e tego bajslu to se ju� tu ani niy u�wiadomiomy. "Warsiawa" dbo o to by do jednej sprawy trocha posklejanej dociepn�� zaroz pora nowych. "Dziel, miyszej, zabiyrej co sie do i ko� im (miyszka�com Shlonska) g�ymboko za to dziynkowa�", to przewodnia dyrektywa do polskij kolonii Ja�ta�skiej pod nazw� �l�sk. ...

Ewald Bienia


Historia

Leschnitz: 
Wo ein Herz ist auch ein Gedenken

Weihnachten wird in unserer oberschlesischen Heimat als ein Fest der Familie gefeiert. Die Menschen treffen sich am ersten und zweiten Feiertage im Familienkreise. Kinder und Enkel besuchen die Eltern und Gro�eltern. In den Gespr�chen wird die Vergangenheit lebendig. Man erinnert sich an die Vorfahren und gedenkt der gefallenen, vermissten und ermordeten im II. Weltkriege Familienmitglieder. Das Gedenken haben die Oberschlesier gelernt. Beweis sind die guterhaltenen Friedh�fe, die vielen Gedenkst�tten, Denkm�ler und h�ufige kirchliche und gesellschaftliche Zeremonien zu Ehren der Vorfahren.
Nach 1945 wurden viele dieser Gedenkst�tten, Denk- und Mahnm�ler zerst�rt. ...

Sebald A. Kriebus


Za Boog zapuac’

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih tym pin’joondzym nojlepi sie regulowauo swoje zobowioonzania czyli dugi. A tak rihtig, dziynki tymu rze my sie niym posugiwali, dugoow niy boouo. A niykerym nawet rosnoom do dzisioj cinze uood tak zebranego kapitau.
I hoc’ zowdy boouy w uobiegu jakes’ inksze pin’joondze, to tyn przetrwou do dzisioj, ale mo coroz mniejsze poszanowanie. Mimo boskego powinowactwa i Jego imiynia w nazwie.
Bo zgodnie ze znanoom zasadom: lepszy pin’joondz wypiyrany jest przez gorszy. ...

Antoni Respondek


SILESIA - stara nazwa Sl�ska od 2000 lat w Europie

Odzywaj� si� dziennikarze z propozycjami konkurs�w symboli, herb�w swoich miast czy wojew�dztw. S� takie propozycje cz�sto sterowane odg�rnie, by by� to prosty znak. To jest oczywiste. Ale, nie wszystko kojarzy sie w tych miastach z np. tylko „or�em”, kt�rego przed Piastami mieli szybciej od nas Brandenburczycy.
Prostota herbu spe�nia�a wa�n� rol� na polu bitwy w X - XIII wieku, gdzie lud wiejski zgarni�ty to bitwy „nie by� pisatyj i nie czytatyj” - tak, taki te� by� ich j�zyk - s�owia�ski, czyli prawie ruski ( jak to pisa�em w „Alfonsie Wieczorku”, gdzie s�owo polskiego wodza „�okietek” pisa�o si� z czterema (4) mi�kkimi ruskimi znakami). Ten lud musia� szybko zidentyfikowa� swego wodza i jego wojsko w g�szczu bitewnym - po herbie na chor�gwii.  ...

Peter Karl SczepanekMeine Heimat im Fr�hling

Ich bl�tt're mit traurigen Herzen 
im Buch der Vergangenheit 
und sehe mit qu�llenden Schmerzen 
die Heimat im Fr�hlingskleid ...

Sebald A. Kriebus


Rozwa�ania starego �l�zaka o J�zefie von Eichendorffie

Freiherr J�zef von Eichendorff. Piewca �laskiej ziemi. �l�skich nizin i wy�yn (O T�ler weit, o H�hen). �l�skich dr�g i scie�ek, prowadz�cych do �l�skich osad, wsi i miasteczek (Der frohe Wandersmann) Wesoly w�drownik.
�l�skie by�y wtedy, s� dzisiaj i pozostan� - p�ki �wiat �wiatem - �ubowice, Brzezie, Pogrzebie�, Rzuch�w, Lyski, Sumina, Psz�w, Dzimierz. Tego nie da si� przewie�� - nawet na stu platformach - ani na Wsch�d, ani na Zach�d.
Tedy pozostan� na swoim miejscu, cho� zalane asfaltem, drogi zje�d�one konno, w bryczkach, landauerach przez bliskich, przyjaci� i samego J�zefa von Eichendorffa.  ...

Rudolf Paciok


SAGRADA FAMILIA,
czyli kr�tka rzecz o ojczy�nie

OKOLICA

Moje �wi�te miasto jest �wi�te. Oczywi�cie nie w znaczeniu religijnym. Oczywi�cie nie w znaczeniu wielko�ci czy chwa�y. Jest dla mnie �wi�te w p�aszczy�nie mentalnej. Jest moje. Innego nie mam. Rodzic�w te� si� ma jednych i jacykolwiek by byli, zawsze pozostan� tymi najlepszymi, �wi�tymi w znaczeniu nieodwo�alnym, nieodwracalnym, nienaruszalnym, nietykalnym itp. Kiedy� uwa�a�em moje miasto za niegodne uwagi. Brudne, zapyzia�e, obskurne, chore itp. Nawet nie d�wiga�em g�owy do g�ry, aby ze wstydu nie rumieni� si�. Mo�na rzec wi�cej. Nie istnia�o w �wiadomo�ci mojej i moich znajomych. ... 

Krystian Ga�uszka


Nagrobek ciotki Cili

Chciouech pedziec sam pora suow o „inkszyj“ ksionzce.
Czamu inkszyj ? Ja, tukej je couki syns tego co chca pedziec. Mozno zaczna od tego co inksze o tyj ksionzce pedzieli. Jan Miodek pedziou tak :
„Szkice Stefana Szymutki(...), choc sercem pisane, imponujom swym erudycyjnym charakterem. Wyprowadzone z bardzo glebokich i osobistych przezyc autora, rzutowane sa na tlo dziel literackich i naukowych, tworzac wiarygodna synteze subiektywnych odczuc i obiektywnej prawdy. ...

Szwager


Stary dialekt �l�ski w pie�ni zwyczajowej z XVII wieku

Trzeci� form� krzewienia i kultywowania prastarej mowy danej domowiny s� pie�ni zwyczajowe jak i opiewaj�ce mi�o�� do rodzinnych stron, to ten j�zyk i opisywane w nich zwyczaje daj� moc niecodzienn�.
Jak ju� nadmienia�em przy pie�niach kol�dowych, czy przy karnawa�owych, gwar� si� w obecnych czasach nie nadu�ywa. W obecno�ci os�b nie z domowin, czyli w obecno�ci ludzi z „ma�ych ojczyzn” nale�y z grzeczno�ci dyskutowa� w j�zyku zrozumia�ym dla wszyskich. Tak robi� na Zachodzie, tak r�bcie i Wy. W takiej sytuacji ...

Peter Karl Sczepanek


Z Archiwum

17czerwca 1920

Sprawa �l�ska Cieszy�skiego a neutralizacja �l�ska G�rnego.

W stosunkach polsko czeskich najwa�niejsz� spraw� jest obecna sprawa �l�ska Cieszy�skiego. Sprawa to wielkiej wagi. Przedstawiciel Polski Pa�ek i przedstawiciel czeski Benesz odbywaj� w Pary�u narady w sprawie G�rnego �l�ska Cieszy�skiego. Chodzi o to, aby spraw� t� za�atwi� bez plebiscytu. Wiadomo��, jakoby spraw� te rozstrzygn�� mia� s�d rozjemczy z kr�lem belgijskim na czele nie zupe�nie jest �cis��. Najpierw musi nast�pi� porozumienie pomi�dzy Polsk� a Czechami, a p�niej dopiero mowa mo�e by� o s�dzie rozjemczym lub o innem rozwi�zaniu. ... 

Piotr Kalinowski
Copyright © SLONSK - 2001-2002, all rights reserved

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO