Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Refleksje po “Wielkiejnocy - 2002”

- tak te� zanika �l�sko��

Przed�u�aj�c artyku�y „�wi�ta, �wi�ta - 2001” oraz zbli�amy si� do Europy w „Osterweiterung” pozwalam sobie na par� reflekcji z nast�pnego pobytu na G�rnym Sl�sku.
Zakupione na wielkim targowisku w jednym z miast G�rnego Sl�ska drzewko choinkowe okaza�o si� wielkim blefem i wzajemnego si� ok�amywania. Choinka ta z korzeniami w du�ej z ziemi� donicy, okaza�a si� po 3 miesi�cach choink� bez korzeni - za jedyne 60 polskich z�otych, czyli dro�sza od takiej samej w Niemczech o 30 z�. Tak naci�gaj� i ok�amuj� przyje�d�aj�cy na Sl�sk z centralnej Polski.
Na jednej z ulic, d�ugo�ci 200 metr�w, jednego miasta, w przeci�gu 6-u tygodni okradziono, zawsze w nocy, 5 ma�ych sklep�w o profilu konsumpcyjnym, �ywno��, odzie� i narz�dzia. To puszczona na pastw� rozwijaj�cego si� kapitalizmu, blokowa m�odzie� dokonywa�a sobie w r�wnych odst�pach czasu tych napad�w rabunkowych. Z nudy? Czy dla prze�ycia? A mo�e w ramach kapitalistycznej konkurencji?

Peter Karl Sczepanek


Drogi Przijocielu Chris

Ju�ech pora razy dosto� z roztoma�tych zd�ode� do zrozumiynio, �e pisani o losach G�rno�lonzok�w wedle testamyntu od FYRCOKA - to znaczy WONGLYM, a nie OL�WKIYM abo BLAJSZTIFTYM - to prawie, jak pisa� do szuflody, abo jyny dlo takich nielicznych, co to na miejsce urodzynio som bereit goda� DOMOWIZNA, a nie HEIMAT abo MA�O OJCZYZNA.
Przik�od: Pod koniec zesz�ego roku 2001 wys�o�ech do redakcyje "Jask�ka �l�ska" tekst, w kerym by�o opisane WONGLYM pora fakt�w, zdarzy� i wydarzy� - po wydrukowaniu sz�stej czyn�ci FYRCOKA, co dosto� na miano "Pofyrcokowe skojarzynio". Nie chyciy�o! Ni mom o to �olu, boch som na poczontku napiso�: ...

Rudolf Paciok


Niezorganizowani G�rno�l�zacy, w rozproszeniu, bez poparcia politycznego i w niesprzyjaj�cym otoczeniu

„Sl�sko��” - czy jeszcze istnieje?

Na przyk�adzie Sl�zak�w przyby�ych w ostatnich 58-u latach do Niemiec, „�l�sko��” nadmieniona wielokrotnie w moich publikacjach, straci�a wiele swego blasku. W tym miejscu oburz� si� osoby i zwolennicy, kt�rzy dzi�ki temu przetasowaniu doszli do szczytu s�awy. S� to szczeg�lnie osoby osi�gaj�ce tutaj najwy�sze laury typu: wielcy businessmeni, politycy, ludzie kultury czy zdobywa-j�cy nagrody Nobla. Z regu�y jednak osoby takie wesz�y w nowy nurt, im umo�liwiaj�cy docho- dzi� do s�awy, nie maj�c tych mo�liwo�ci, bo je stracili w kraju swoich przodk�w.
Tak zmienili swoje zapatrywania, sw�j dialekt przodk�w, kultur� i tradycj� a cz�sto i wiar�. Tysi�ce innych przyk�ad�w nasuwaj� si� dla os�b �redniej klasy, normalnych jak ka�dy z nas �yj�cy, dla kt�rych „�l�sko��” przesta�a by� poj�ciem pierwotnym a cz�sto wr�cz przeszkadzaj�cym. ...

Peter Karl SczepanekDiamantjubil�um eines oberschlesischen Organisten

F�r viele Menschen ist nicht die "7", sondern die "13" eine Gl�ckszahl. So auch f�r den in Markowitz b. Ratibor 1929 geborenen Magister der Kunst, Reinhold Jendryssek. Der n�mlich sa� genau am 26. Mai 1942 an der Orgel der heimatlichen St. Hedwigs-Kirche in Ratibor-Markowitz und gestaltete die Hl. Messe zum ersten Mal musikalisch mit. Mit 13 Jahren! ...

Joachim Georg G�rlichAddmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Commercial Building / Office building|

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

inventory management system| labelling| warehouse management| vending machine/ kiosk| it support| rfid| bixolon|

天糧海外僱傭(外傭)中心| 外籍女傭(外傭)| 家務助理| Domestic helper employment agency|

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO