Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

EchoSlonska.com
SlonskiZeitung.com

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

NIEZALE�NY MAGAZYN INTERNETOWY - UNABH�NGIGES INTERNETMAGAZIN


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


KOMUNIKAT


Maler der Plesser Heimat

Dokumynty epoki VI

NOTGELD


Ikony �lonske III


J.v.Eichendorff m�g� by w Pless lub Rybniku zosta� na wieki! ...


Publikacja

"Niemcy w Polsce" 
ksi��ka, kt�ra zwr�ci�a uwag� 
w Polsce i Niemczech

Wydanie historii �l�ska jest niezwykle potrzebne i piln� spraw�. Poprzednie podobne publikacje pochodz� z lat 50. i 60. i nie s� najbardziej wiarogodnymi �r�d�ami.
Dotychczas opublikowano takie wydania polskoj�zyczne lub polsko - niemieckie jak: 100 Poczt�wek Opola, Rejencja Opolska w dawnej, poczt�wce, Strzelce Opolskie w starej fotografii, itp. Wydania te sygnalizuj� jedynie o pomnikach, zamkach, budowlach historycznych i miejsc kulturalnych, kt�rych albo ju� nie ma, s� zniszczone lub przetwra�y II.-g� Wojn� �wiatow� bez opisu historycznego. Od czasu do czasu okazuj�. si� artyku�y prasowe i opisy o przesz�o�ci historycznej �laska. Zdarzaj� si� te� przypadki, �e osoby pisz�ce o �l�sku z premedytacj� wyszukaj� i opisuj� wydarzenia, kt�re dziel� dobros�siedztwo Niemc�w, Polak�w i Czech�w wed�ug wtedy ...

Sebald A. Kriebus


Miniatury

Die Mauer

Die Stube war dunkel, erhellt nur von einem nach Petroleum riechenden Lampenschein. Die Arbeiten, die seinem Heimatflecken die Segnungen der Elektrik bringen sollten, waren schon fortgeschritten, die Masten eingegraben, teilweise schon mit Leitungen versehen, der Platz f�r den Transformator, der aus der schon seit �ber zwanzig Jahren �ber den Feldern und Wiesen seiner Heimat verlaufenden Hochspannungsleitung gespeist werden sollte, ausgesucht und markiert. Vorl�ufig aber war die Stube immer noch nur von einem nach Petroleum riechenden Lampenschein erhellt, und das auf dem Tisch stehende Radio von zwei Batterien betrieben, von denen eine flach wie Pfefferkuchendose war und die andere an eine hohe, viereckige Kaffeeb�chse erinnerte. ...

Alfred Bartylla - Blanke


Aktuell

Refleksje po “Wielkiejnocy - 2002”

- tak te� zanika �l�sko��

Przed�u�aj�c artyku�y „�wi�ta, �wi�ta - 2001” oraz zbli�amy si� do Europy w „Osterweiterung” pozwalam sobie na par� reflekcji z nast�pnego pobytu na G�rnym Sl�sku.
Zakupione na wielkim targowisku w jednym z miast G�rnego Sl�ska drzewko choinkowe okaza�o si� wielkim blefem i wzajemnego si� ok�amywania. Choinka ta z korzeniami w du�ej z ziemi� donicy, okaza�a si� po 3 miesi�cach choink� bez korzeni - za jedyne 60 polskich z�otych, czyli dro�sza od takiej samej w Niemczech o 30 z�. Tak naci�gaj� i ok�amuj� przyje�d�aj�cy na Sl�sk z centralnej Polski.
Na jednej z ulic, d�ugo�ci 200 metr�w, jednego miasta, w przeci�gu 6-u tygodni okradziono, zawsze w nocy, 5 ma�ych sklep�w o profilu konsumpcyjnym, �ywno��, odzie� i narz�dzia. To puszczona na pastw� rozwijaj�cego si� kapitalizmu, blokowa m�odzie� dokonywa�a sobie w r�wnych odst�pach czasu tych napad�w rabunkowych. Z nudy? ...

Peter Karl Sczepanek


Aktuell

Drogi Przijocielu Chris

Ju�ech pora razy dosto� z roztoma�tych zd�ode� do zrozumiynio, �e pisani o losach G�rno�lonzok�w wedle testamyntu od FYRCOKA - to znaczy WONGLYM, a nie OL�WKIYM abo BLAJSZTIFTYM - to prawie, jak pisa� do szuflody, abo jyny dlo takich nielicznych, co to na miejsce urodzynio som bereit goda� DOMOWIZNA, a nie HEIMAT abo MA�O OJCZYZNA.
Przik�od: Pod koniec zesz�ego roku 2001 wys�o�ech do redakcyje "Jask�ka �l�ska" tekst, w kerym by�o opisane WONGLYM pora fakt�w, zdarzy� i wydarzy� - po wydrukowaniu sz�stej czyn�ci FYRCOKA, co dosto� na miano "Pofyrcokowe skojarzynio". Nie chyciy�o! Ni mom o to �olu, boch som na poczontku napiso�: ...

Rudolf Paciok


Niezorganizowani G�rno�l�zacy, w rozproszeniu, bez poparcia politycznego i w niesprzyjaj�cym otoczeniu

„Sl�sko��” - czy jeszcze istnieje?

Na przyk�adzie Sl�zak�w przyby�ych w ostatnich 58-u latach do Niemiec, „�l�sko��” nadmieniona wielokrotnie w moich publikacjach, straci�a wiele swego blasku. W tym miejscu oburz� si� osoby i zwolennicy, kt�rzy dzi�ki temu przetasowaniu doszli do szczytu s�awy. S� to szczeg�lnie osoby osi�gaj�ce tutaj najwy�sze laury typu: wielcy businessmeni, politycy, ludzie kultury czy zdobywa-j�cy nagrody Nobla. Z regu�y jednak osoby takie wesz�y w nowy nurt, im umo�liwiaj�cy docho- dzi� do s�awy, nie maj�c tych mo�liwo�ci, bo je stracili w kraju swoich przodk�w.
Tak zmienili swoje zapatrywania, sw�j dialekt przodk�w, kultur� i tradycj� a cz�sto i wiar�. Tysi�ce innych przyk�ad�w nasuwaj� si� dla os�b �redniej klasy, normalnych jak ka�dy z nas �yj�cy, dla kt�rych „�l�sko��” przesta�a by� poj�ciem pierwotnym a cz�sto wr�cz przeszkadzaj�cym. ...

Peter Karl Sczepanek


Historia

Es war so in Oberschlesien (G�rny �l�sk)

Godulla und der Anfang der oberschlesischen Industrie

Mitte des 19. Jahrhunderts erreichte der Aufbau der oberschlesischen Industrie die h�chste Bl�te. Gro�en Anteil daran hatten deutsche Industrielle wie: von Donnersmarck, von Pless, Baildon oder Winckler. Unter ihnen befand sich auch Karl Godulla, der es durch seine Arbeit, Wissensdurst und Tatendrang vom Forstburschen zum Industriellen gebracht hatte und damit ungeheuren Reichtum erwarb.
F�r den Bedarf der oberschlesischen Industrie waren viele Arbeitskr�fte n�tig. Aus Deutschland konnten sie nicht geholt werden, weil dort zur gleicher Zeit die Industrie sich auch entwickelte. Auf diese Weise blieb nur der Osten - und tats�chlich str�mten aus dem damaligen Polen, welches unter dem russischem Joch litt, viele Arbeiter nach Oberschlesien.

Aus meinem Buch „Oberschlesien - anders” ...


To w�a�nie jest G�rny �l�sk

Karol Godula i pocz�tek 
�l�skiego przemys�u

W pierwszej po�owie XIX w. na �l�sku nast�pi� rozkwit wielkiego przemys�u europejskiego. Prezentowany rozdzia� pokazuje czasy Franza Wincklera, a szczeg�lnie wyeksponowano tu sylwetk� g�rno�l�skiego potentata przemys�owego Karola Godulli.
Przedstawiona zosta�a r�wnoleg�o�� dziej�w „romantycznej” Polski Kongresowej i kapit-alistycznej pruskiej prowincji �l�skiej.
O tym co wydarzy�o si� po powstaniu listopadowym m�wi to opowiadanie, z mojej ksi��ki pt. „G�rny �l�sk w barwach czasu” ...

Peter Karl Sczepanek


So sieht auch Oberschlesien aus

ALFONS WIECZOREK (1916 – 1997)

Maler der Plesser Heimat

A. Wieczorek wurde als Maler der Plesser Heimat genannt.
Verschneite H�uschen, herbstliche B�ume, sonnendurchflutete Landschaften, Kohlengruben, Schl�sser und Kirchen, Holzkirchen besonders - die Bilder des oberschlesischen Malers lassen den Betrachter durch eine idyllische Darstellung seiner Heimat (Domowina) reisen. Den Menschen zeigt er die positiven Seiten des Landes und an unsere Wurzel erinnere. Der K�nstler arbeitete 40 Jahre in einer Steinkohlengrube und �bte sich bei Prof. Pawel Steller als Autodidakt im Malen. Als erster in Oberschlesien hatte er in den kommunistischen Zeiten keine Angst, den Oberschlesiern in Schlesien und den Vertriebenen in Deutschland, die Sch�nheit der Vergangenheit und Tradition dadurch zu erinnern, die Erinnerung an die Kultur und die Landschaft Schlesiens wachzurufen. ...


R�wnie� taki jest G�rny �l�sk

Malarz Alfons Wieczorek (1916 - 1997)

M�wi�c �l�sk my�li si� o kopalniach, o hutach, o wielkim niszcz�cym przyrod� przemy�le. Zapomina si� o innej stronie tej ziemi: o drogocennej, drewnianej architekturze sakralnej i �wieckiej, o przydro�nych kapliczkach i krzy�ach, o starych domach, zamkach i ma�ych zameczkach; zapomina si� o pi�knie beskidzkiej przyrody, a przede wszystkim o przedziwnej, niezrozumia�ej przez wielu historii tej ziemi.
Alfons Wieczorek – piewca ziemi g�rno�l�skiej, szczeg�lnie ziemi tysko-pszczy�skiej, urodzi� si� 23 lipca 1916 roku w Miko�owie. Ojciec Jan przedwojenny wieloletni naczelnik Tych�w, przeby� drog� przez O�wi�cim, by wr�ci� i piastowa� dalej swe stanowisko, na co nowe, o nowej ideologii w�adze zezwoli�y mu pozosta� tylko 6 miesi�cy. ...

Peter Karl Sczepanek


Pubikacje

To G�rny �l�sk

w "G�rny �l�sk w barwach czasu", czyli 
w "OBERSCHLESIEN - ANDERS"

  • Odnale�� pi�kno w codzienno�ci.

  • Utrwali� przemijaj�cy czas.

  • Odda� za pomoc� materii lub s�owa co� co niepoj�te.

  • Dostrzec pie�� we wszystkich rzeczach.

  • Udowodni�, �e pi�kno istnieje, �e kszta�tem jest mi�o��...

Takich wielkich, niemo�liwych rzeczy mo�e dokona� tylko cz�owiek o duszy artysty. Arty�ci, kt�rzy prezentowani s� w ksi��ce-albumie „G�rny �l�sk w barwach czasu”, czyli w "OBERSCHLESIEN - ANDERS' dokonali owych rzeczy niemo�liwych. Ich tw�rczo�� wydoby�a pi�kno ziemi, o kt�rej my�li si�, �e jest brzydka i nieciekawa.
Album zawiera 120 akwarel �l�skiego malarza Alfonsa Wieczorka, kt�ry delikatnie iniepowtarzalnie maluje �l�skie i beskidzkie pejza�e. Akwarele Wieczorka pe�ne liryzmu i prostoty,uwieczni�y �l�skie zabytki, utrwli�y krajobrazy, kt�rych ju� niekiedy nie ma.To tw�rczo�� pe�na nadziei, wiary i t�sknoty...

Peter Karl SczepanekDiamantjubil�um eines oberschlesischen Organisten

F�r viele Menschen ist nicht die "7", sondern die "13" eine Gl�ckszahl. So auch f�r den in Markowitz b. Ratibor 1929 geborenen Magister der Kunst, Reinhold Jendryssek. Der n�mlich sa� genau am 26. Mai 1942 an der Orgel der heimatlichen St. Hedwigs-Kirche in Ratibor-Markowitz und gestaltete die Hl. Messe zum ersten Mal musikalisch mit. Mit 13 Jahren! ...

Joachim Georg G�rlich


�l�ska mowa i przynale�no�� w latach 

w ”G�rnym �l�sku w barwach czasu”

Na stronie 192 publikacji „G�rny Sl�sk w barwach czasu” przedstawi�em dziwn� grafik� -schemat belkowy obrazuj�cy �l�sk� przynale�no�� i mow� w przeci�gu ponad 1000-a lat.
Moja analityczna, zawodowa, nabyta w informatyce, sk�onno�� do konkretyzowania spraw danego objektu, systemu, procedury pozwoli�a na dok�adniejsze przyjrzenie si� sprawie G�rnego Sl�ska. ...

Peter Karl Sczepanek


Hajmat, czyli Ojcowizna

Piaszczysta droga, drewniany krzy�
Mi�dzy lipami dwoma.
Chabry i maki, d���ce wzwy�,
To Sl�sk, to u no�s w doma.
Po�udnie. Cisza. Drgaj�cy �ar.
Jarz�biny owoc�w czerwona ki��.
Na ciemnym niebie gwiazd jasnych czar.
W jesiennym wietrze ta�cz�cy li��.

Alfred Bartylla - Blanke


Menschen aus Fluren

Menschen aus Fluren,
Die sandig und karg,
Aus gr�nen W�ldern,
Vom schwarzen Land.
Wo auf dunkler Halde
Das Vaterhaus steht,
Und im Odertale
Die Sonne rot aufgeht.
Wo manche Legende
Spinnt ihren Garn:
In Eurem Lande
Bl�het der Farn,
In dunklen Sch�chten
Haust g�tiger Geist;-
Das ist Eure Heimstatt,
Die Oberschlesien hei�t.

Alfred Bartylla - Blanke


Hcecie Krystusa abo Barabasza ?

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih guymboko przerzywali My latos’ wielganocny czas.
A zaczuo sie Pasjoom uods’piywanoom w Palmowo Niydziela przez nasz parafijalny hur s’wiyntyj Cecylije, na Wielkym.
Uoona to sprawioua, rze zaczli My mys’lec’ uo tym wyborze sprzed lot.
Mys’lec’ na nowo.
Terozki.
Swoje role, jak korzdego roku, uods’piywywali nasze solisty. ...

Antoni Respondek


Idea autonomii

Cz�ci� dzisiejszego wojew�dztwa �l�skiego jest obszar, kt�ry w okresie mi�dzywojennym stanowi� w ramach Polski autonomiczne wojew�dztwo o tej samej nazwie. Inna cz�� naszego terenu stanowi�a za� w okresie mi�dzywojennym Prowincj� G�rno�l�sk�, ciesz�c� si� pewn� autonomi� w ramach niemieckiego kraju Prus, cho� mia�a nawet aspiracje bycia samodzielnym landem �wczesnej Republiki Weimarskiej.
Czasy to nieodleg�e i jeszcze znane z autopsji w�r�d starszych mieszka�c�w naszego regionu. Trudno si� wi�c dziwi�, �e idea autonomii na tym terenie jest obecna i cieszy si� pewn�, cho� ograniczon�, popularno�ci�. ...

Bronis�aw W�troba


Drogi Panie Rudolfie Paciok 

i J.v.Eichendorff m�g� by w Pless lub Rybniku zosta� na wieki! ...
i my te�!

Kiedy Pan „Folsk-flichta-szule” ko�czy�, ja si� urodzi�em, st�d chyl� czo�a Pa�skiemu �l�skiemu podej�ciu. Podziwiam jak mo�na rzeczy dla nas trudne, z pokor�, w tolerancji i duchu czasu, nam tak wa�nego, w krzewieniu i dla innych przekaza�. Bo i czas nam ucieka, a tak wiele o tym �l�skim Eichendorffie mo�na m�wi�, przepraszam, tysz goda�, tysz i szprecha�. Jak wymownie Pan to w tej trilateralnej zasadzie �l�skie - w 3 kulturach ,bo w 3 j�zykach, bo dla 3 nacji - przedstawi�. Eichendorffa pozna�em dopiero z dala od domowiny, nie w heimacie, tu w ma�ej ojczyznie ...

Peter Karl Sczepanek


Szczynsc Boze !

Ostatnioch zrobiou piyrszy niyporadny krok we tuplikowaniu Pisma Swiyntego. Ja, szkryflom sam niyporadny, bo to po piyrsze zech niyma zodyn „kapelonek“ coby sie za to brac, a po druge robia to tak miyj abo wiyncyj „od rynki“. Czymu to sam godom? Niychcioubych byc przez kogos zle zrozumiany, jo niy mom zamiaru tym tuplikowaniym zrobic jakos ostateczno wersja tego po slonsku. Niy, jo mom na cylu ino przez te tuplikowanie sprowokowac inkszych, kere som szpecami we tych sprawach, do tyj roboty i mysla co juz coroz wiyncyj z nos zwraco uwaga na to iz Slonzoki poczebujom miec Pismo Swiynte we swojyj godce i mysla ze cza ponsc i dalyj - my poczebujymy i msze po naszymu odprowiac. No tosz tak dugo byda to sam dalyj tuplikowou na zajtach od Echa Slonska aze sie jaki oddzwiynk do suyszec. ...

Szwager
Copyright © SLONSK - 2001-2002, all rights reserved

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO