Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Politik


 Idea autonomii

Cz�ci� dzisiejszego wojew�dztwa �l�skiego jest obszar, kt�ry w okresie mi�dzywojennym stanowi� w ramach Polski autonomiczne wojew�dztwo o tej samej nazwie. Inna cz�� naszego terenu stanowi�a za� w okresie mi�dzywojennym Prowincj� G�rno�l�sk�, ciesz�c� si� pewn� autonomi� w ramach niemieckiego kraju Prus, cho� mia�a nawet aspiracje bycia samodzielnym landem �wczesnej Republiki Weimarskiej.

Czasy to nieodleg�e i jeszcze znane z autopsji w�r�d starszych mieszka�c�w naszego regionu. Trudno si� wi�c dziwi�, �e idea autonomii na tym terenie jest obecna i cieszy si� pewn�, cho� ograniczon�, popularno�ci�. Przeciwnicy tej idei sk�onni s� postrzega� ja w kategorii politycznego awanturnictwa, jednak nie maj� podstawy podwa�a� jej historycznej racji bytu. Co najwy�ej mog� podkre�la� jej nierealno�� i nie�yciowo�� w obecnej sytuacji naszego kraju, przy zupe�nie innym uk�adzie granic pa�stwowych.

Jednak dzisiaj cz�onkowie Ruchu Autonomii �l�ska, kt�rzy niejako statutowo dzia�aj� na rzecz realizacji tej idei, otrzymuj� znacz�cy impuls do intensyfikacji tych poczyna�. W dobie ��cz�cej si� Europy, gdy znaczenie granic pa�stwowych powoli zanika, tym cenniejsze staje si� to co integruje spo�eczno�� lokaln�. Wyra�nie rysuje si� wi�c obecnie wzrost znaczenia region�w, za czym idzie wi�kszy zakres w�adzy, uprawnie�, czyli samorz�dno�ci na poziomie lokalnym. Jest to kierunek zaakceptowany przez Uni� Europejsk� kt�ra �wiadoma jest tego, �e s�u�y to niejako automatycznie upowszechnianiu idei spo�ecze�stwa obywatelskiego w kt�rym pa�stwo staje si� „rzeczpospolit�”.

Tak te� obecnie widzi to RA�, odchodz�c od tego i� jaki� zakres autonomii nale�y si� wy��cznie naszemu regionowi. Sprawa ta jest ju� czym� znacznie szerszym. Ta idea powinna s�u�y� ca�ej Polsce, tak aby zakres w�adzy samorz�dowej we wszystkich wojew�dztwach by� stopniowo coraz wi�kszy. Regiony powinny wi�c d��y� do tego aby pa�stwo (w�adza zwierzchnia) oddawa�o im powoli coraz wi�kszy zakres swych prerogatyw. Powinny te� pieczo�owicie piel�gnowa� swoj� samorz�dno��. Idea autonomii mo�e wi�c by� dla naszego kraju tym „�wiat�em ze �l�ska” kt�re w ca�ej Polsce pobudzi Obywateli do dzia�a� na szczeblu lokalnym. Zainspiruje do w��czania si� w sprawy ich „ma�ych ojczyzn”, do budowania tak� w�a�nie drog� silnego i dostatniego pa�stwa niejako u jego podstaw. Popierajmy to gor�co w takim w�a�nie znaczeniu, bo dobrze to b�dzie s�u�y� Polsce. Obywatel kt�ry ma �wiadomo�� swej wagi i roli, cho�by na najni�szym szczeblu lokalnym, zawsze b�dzie tym samym czu� sw� ��czno�� z pa�stwem na wy�szym poziomie, zw�aszcza je�li w�adza pa�stwowa w swych poczynaniach b�dzie kierowa� si� zasad� pomocniczo�ci, s�u��c budowaniu i propagowaniu demokracji obywatelskiej.

Bronis�aw W�troba


 

 


« zur�ck zur Rubrik Politik

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ] 

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO