Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Politik


KOMUNIKAT

Katowice, 23 kwietnia 2002

W zwi�zku z pytaniem o narodowo�� oznaczonym w arkuszu Narodowego Spisu Powszechnego numerem 33, pragniemy powiadomi�, �e z pisma, kt�re otrzymali�my od Prezesa G��wnego Urz�du Statystycznego, pana Tadeusza Toczy�skiego, oraz informacji zawartych w instrukcjach spisowych wynika jasno, i� deklaracje o narodowo�ci �l�skiej winny by� respektowane przez rachmistrz�w i uwzgl�dnione w p�nejszych publikacjach. W przes�anej do biur spisowych „Notatce w sprawie badania narodowo�ci w NSP’2002”, wydanej przez Departament Statystyki Spo�ecznej, czytamy r�wnie�, �e „rachmistrz spisowy w �adnym wypadku nie mo�e sugerowa� odpowiedzi ani te� korygowa� odpowiedzi podanej przez spisywan� osob�”. Tymczasem w wyniku rozpoznania przeprowadzonego przez Ruch Autonomii �l�ska ustalono, �e w cz�sci biur spisowych na terenie wojew�dztwa opolskiego - m.in. w gminie Chrz�stowice (pow. opolski) - oraz �l�skiego - m.in. w Piekarach �l�skich - podczas szkolenia rachmistrz�w zalecano kandydatom, by nak�aniali osoby deklaruj�ce narodowo�� �l�sk� do zmiany owej deklaracji. Fa�szywe informacje, jakoby deklaracje przynalezno�ci do narodowo�ci �l�skiej nie by�y uwzgl�dniane, rozpowszechniaj� tak�e niekt�rzy politycy, jak np. pose� Ligi Polskich Rodzin, pan Jerzy Czerwi�ski, czy lider marginalnego stowarzyszenia mniejszo�ci niemieckiej z Katowic. Niejasne, w �wietle wypowiedzi w mediach oraz zachowania na konferencji prasowej w Warszawie, w dniu 11 kwietnia br., w kt�rej udzia� wzi�� przedstawiciel naszego stowarzyszenia, jest tak�e zachowanie samego prezesa GUS.

Ruch Autonomii �l�ska ma zatem mocne podstawy do przypuszcze�, �e w�adze polskie, wspomagane przez cz�� politycznego establishmentu, d���c do wywo�ania dezorientacji w�r�d �l�zak�w, pragn� zmanipulowa� spis powszechny i wypaczy� obraz sytuacji narodowo�ciowej na G�rnym �l�sku. Takie praktyki nie mog� by� tolerowane w warunkach pa�stwa demokratycznego, aspiruj�cego do cz�onkostwa w Unii Europejskiej. O zaistnia�ej sytuacji poinformowani zostali ju� pralamentarzy�ci europejscy z Wolnego Sojuszu Europejskiego, w kt�rym Ruch Autonomii �l�ska uzyska� status cz�onka obserwatora. Domagamy si� od rz�du RP natychmiastowej i stanowczej interwencji w opisanej sprawie.

( przej�te ze stron www.RASlaska.org )


 

 


« zur�ck zur Rubrik Politik

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ] 

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO