Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 


Idea autonomii

Cz�ci� dzisiejszego wojew�dztwa �l�skiego jest obszar, kt�ry w okresie mi�dzywojennym stanowi� w ramach Polski autonomiczne wojew�dztwo o tej samej nazwie. Inna cz�� naszego terenu stanowi�a za� w okresie mi�dzywojennym Prowincj� G�rno�l�sk�, ciesz�c� si� pewn� autonomi� w ramach niemieckiego kraju Prus, cho� mia�a nawet aspiracje bycia samodzielnym landem �wczesnej Republiki Weimarskiej.
Czasy to nieodleg�e i jeszcze znane z autopsji w�r�d starszych mieszka�c�w naszego regionu. Trudno si� wi�c dziwi�, �e idea autonomii na tym terenie jest obecna i cieszy si� pewn�, cho� ograniczon�, popularno�ci�. Przeciwnicy tej idei sk�onni s� postrzega� ja w kategorii politycznego awanturnictwa, jednak nie maj� podstawy podwa�a� jej historycznej racji bytu. Co najwy�ej mog� podkre�la� jej nierealno�� i nie�yciowo�� w obecnej sytuacji naszego kraju, przy zupe�nie innym uk�adzie granic pa�stwowych. ...

Bronis�aw W�troba


KOMUNIKAT

Katowice, 23 kwietnia 2002

W zwi�zku z pytaniem o narodowo�� oznaczonym w arkuszu Narodowego Spisu Powszechnego numerem 33, pragniemy powiadomi�, �e z pisma, kt�re otrzymali�my od Prezesa G��wnego Urz�du Statystycznego, pana Tadeusza Toczy�skiego, oraz informacji zawartych w instrukcjach spisowych wynika jasno, i� deklaracje o narodowo�ci �l�skiej winny by� respektowane przez rachmistrz�w i uwzgl�dnione w p�nejszych publikacjach. W przes�anej do biur spisowych „Notatce w sprawie badania narodowo�ci w NSP’2002”, wydanej przez Departament Statystyki Spo�ecznej, czytamy r�wnie�, �e „rachmistrz spisowy w �adnym wypadku nie mo�e sugerowa� odpowiedzi ani te� korygowa� odpowiedzi podanej przez spisywan� osob�”. ...

( ze stron www.RASlaska.org )


W sprawie mo�liwo�ci deklarowania 
narodowo�ci �l�skiej

Polskie t�umaczenie pytania dotycz�cego mo�liwo�ci deklarowania narodowo�ci �l�skiej w trakcie pisu powszechnego jakie w Parlamencie Europejskim skierowa� do Komisji Europejskiej Miquel Mayol i Raynal - katalo�ski pose� z ramienia Wolnego Sojuszu Europejskiego

W maju br rozpocznie si� w Polsce spis powszechny. W�r�d pyta� spisowych dwa dotycz� kwestii identyfikacji narodowej: chodzi tu o pytanie o narodow�� oraz j�zyk ojczysty.
W�adze polskie oficjalnie og�osi�y, �e ka�dy ma prawo do swobodnego zadeklarowania swojej narodowo�ci; zapewni�y te�, �e odpowiedzi b�d� wpisywane do formularzy spisowych tak jak podadz� to respondenci, zgodnie z w�asnym przekonaniem. Tymczasem G��wny Urz�d Statystyczny og�osi�, �e oficjalnie na potrzeby spisu uznanych b�dzie 11 narodowo�ci (przyk�adowo narodowo�ci �l�skiej w tym zestawieniu nie uj�to). ...

( ze stron www.RASlaska.org )G�osujmy na „Wroc�aw EXPO 2010”

Szanowni Pa�stwo
Wroc�aw w tym roku stan�� przed ogromn� szans� zwi�zan� z mo�liwo�ci� zorganizowania wystawy EXPO 2010. Starania te mo�emy wesprze� wszyscy, ca�a Polska, poczynaj�c od szeregowych obywateli, a ko�cz�c na naszym rz�dzie.

Bronis�aw W�trobaAddmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Commercial Building / Office building|

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

inventory management system| labelling| warehouse management| vending machine/ kiosk| it support| rfid| bixolon|

天糧海外僱傭(外傭)中心| 外籍女傭(外傭)| 家務助理| Domestic helper employment agency|

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO