Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Publikacje


"Niemcy w Polsce" 
ksi��ka, kt�ra zwr�ci�a uwag� w Polsce i Niemczech

Wydanie historii �l�ska jest niezwykle potrzebne i piln� spraw�. Poprzednie podobne publikacje pochodz� z lat 50. i 60. i nie s� najbardziej wiarogodnymi �r�d�ami.

Dotychczas opublikowano takie wydania polskoj�zyczne lub polsko - niemieckie jak: 100 Poczt�wek Opola, Rejencja Opolska w dawnej, poczt�wce, Strzelce Opolskie w starej fotografii, itp. Wydania te sygnalizuj� jedynie o pomnikach, zamkach, budowlach historycznych i miejsc kulturalnych, kt�rych albo ju� nie ma, s� zniszczone lub przetwra�y II.-g� Wojn� �wiatow� bez opisu historycznego. Od czasu do czasu okazuj�. si� artyku�y prasowe i opisy o przesz�o�ci historycznej �laska. Zdarzaj� si� te� przypadki, �e osoby pisz�ce o �l�sku z premedytacj� wyszukaj� i opisuj� wydarzenia, kt�re dziel� dobros�siedztwo Niemc�w, Polak�w i Czech�w wed�ug wtedy aktualnej PRL-owskiej racji stanu. Pocieszaj�cym jest jednak fakt, �e m�odzi historycy nie obci��eni dziejami i prze�yciami dw�ch wojen �wiatowych szukaj� �r�de� w kraju i zagranicy i chwytaj� za pi�ro.

Do takich nale�y niew�tpliwie prof. dr. Marek Zybura, rocznik 1957 historyk literatury i kultury niemieckiej oraz stosunk�w kulturowych polsko-niemieckich.

W swojej niedawno wydanej ksi��ce opisa� histori� Niemc�w w Polsce od okresu Piastowskiego przez wielonarodow� republik� polsk�, czas rozbior�w, powstanie ll. Rzeczypospolitej, wybuchu II. wojny �wiatowej, okresu powojennego a� do terazniejszo�ci. Chocia� w jego pracy okres tysi�cletnej historii stosunk�w polsko-niemieckich nie uwzgl�dnia w ca�o�ci tematu, to jednak zdo�a� wypunktowa� najwa�niejsze i interesuj�ce zdarzenia i szczeg�y historyczne. W przedmowie kalendarza autor zacytowa� s�owa Tadeusza Mazowieckiego wypowiedzane przy wizycie by�ego kanclerza RFN Helmuta Kohla:

"Historia stosunk�w polsko-niemieckich legitymuje si� tysi�cletni� metryk�. By�y w niej konflikty i starcia zbrojne, kt�re oznaczymy walk� o samoistnienie, o byt narodowy. Ale by�y tak�e d�ugie okresy pokojowego wsp�ycia, s�siedzkiej wsp�pracy i wsp�lnego tworzenia cywilizacyjnego dorobku naszego kontynentu".

Autor stara si� w swoich stwierdzeniach w ca�ym kompleksie stosunk�w polsko-niemieckich obali� stereotypy, frazesy i szablony. Ch�tnie podaje pozytywne wzory - ludzi, kt�rzy w czasie napi�tym d��� do wsp�pracy i pjednania.

Z dotychczas niespotykana otwarto�ci�, opisuje prof. Zybura zdarzenia II. Wojny �wiatowej, jej skutki i okresu po 1945r. Nie boi si� nazwa� rzeczy po imieniu i pisze o wysiedleniu Niemc�w z uzyskanych Ziem Zachodnich oraz Polak�w z utracoynch Ziem Zabu�a�skic h, w przeciwi�stwie do niekt�rych rzekomych histotyk�w kt�rzy wysiedlenie, wyganie, i wyp�dzanie nazywali w swoich ksi��kach, wyk�adach i referatach "przemieszczenie".

Dla wielu czytelnik�w w Polsce b�dzie szokiem po zapoznaniu si� z prawd� historyczn� dot. organizowania tymczasowej administracji ko�cielnej na tzw."Ziemiach Zachodnich" przez Kardyna�a Augusta Hlonda, kt�ry postawi� Papie�a przed faktami dokonanzmi odno�nie nowego podzia�u terytorialnego diecyzji wroc�awskiej. Taka samowola d�ugo rzutowa�a na kontakt stolicy apolstoiskiej z Prymasem Polski, Najlepszym tego dowodem jest fakt, uznania dokonanych zmian, przez Watykan dopiero w roku 1972 po ratyfikowaniu przez Bundestag i Bundesrat Uk�adu. Warszawskiego. Pierwszym, polskim biskupem w tej diecezji zostaj .mianowany Boles�aw. Kominek w 1972r. Autor m�wi r�wnie� o wysiedlenie ksi�y niemieckich i pozbawienie kierownictwa nast�pc�w zmar�ego arcybiskupa Bertrama.

W dalszej cz�ci ksi��ki M. Zybura charakteryzuje masowe wyjazdy w ramach ��czenia rodzin oraz p�niejsze ucieczki ludno�ci niemieckiej w latach 1988 - 1990 oraz organizowanie si� mniejszo�ci niemieckiej na �l�sku i pozosta�ych Ziemiach Zachodnich.

Krytyka oceni�a ksi��k� "Niemcy w Polsce", prof.dr. Marka Zybury pozytywnie co potwierdzaj� artyku�y w "Schlesisches Wochenblatt" z dnia 26.1O.2001r. i "Tygodnika Powszechnego" z dnia 11.11.2001 r. oraz inne czasopisma polskie.

R�wnie� i prasa niemiecka wyra�a si� pozytywnie o pracy Zybury i �yczeniem jej jest, by ksi��ka ta okaza�a si� w j�zyku niemieckim. Okaza�o si�, ze cytowane kiedy� przez zemnie przys�owie "Tylko prawda historyczna prowadzi do wolno�ci, pokoju i pojednania" jest aktualnie na czasie i warto o to zabiega�.

Sebald A. Kriebus


 

 


« zur�ck zur Rubrik Publikacje

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ] 

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO