Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

 


AKTUELL
POLITIK
KULTUR
HISTORIA
Z ARCHIWUM
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


 

 


"Niemcy w Polsce" 
ksi��ka, kt�ra zwr�ci�a uwag� 
w Polsce i Niemczech

Wydanie historii �l�ska jest niezwykle potrzebne i piln� spraw�. Poprzednie podobne publikacje pochodz� z lat 50. i 60. i nie s� najbardziej wiarogodnymi �r�d�ami.
Dotychczas opublikowano takie wydania polskoj�zyczne lub polsko - niemieckie jak: 100 Poczt�wek Opola, Rejencja Opolska w dawnej, poczt�wce, Strzelce Opolskie w starej fotografii, itp. Wydania te sygnalizuj� jedynie o pomnikach, zamkach, budowlach historycznych i miejsc kulturalnych, kt�rych albo ju� nie ma, s� zniszczone lub przetwra�y II.-g� Wojn� �wiatow� bez opisu historycznego. Od czasu do czasu okazuj�. si� artyku�y prasowe i opisy o przesz�o�ci historycznej �laska. Zdarzaj� si� te� przypadki, �e osoby pisz�ce o �l�sku z premedytacj� wyszukaj� i opisuj� wydarzenia, kt�re dziel� dobros�siedztwo Niemc�w, Polak�w i Czech�w wed�ug wtedy aktualnej PRL-owskiej racji stanu. ...

Sebald A. Kriebus


Komsiwider, Komsiwidra, Komsiwidre

Es hat sich schon bis nach Kornowatz zum Kleinbauern Krassek herumgesprochen, da� es in Rybnik am Ring ein sehr billiges Kolonialwarengesch�ft gibt, in welchem man nicht nur Lebensmittel, sondern auch verschiedene andere Waren f�rs Haus und Hof bekam. Auch war es bekannt, dass man dort eine T�te Bonbons nach dem Einkauf gratis erhielt, deren Gr��e nach der Einkaufssumme bemessen war.
Kleinbauer Krassek aus Kornowatz war ein langsam denkender Mensch, seine knochige und breitschultrige Gestalt, der gro�e kantige Sch�del, die schwerf�llige Aussprache gaben ihm etwas b�renhaftes. Mit der deutschen Sprache war es bei ihm auch nicht weit her und das Oberschlesische war ihm gel�ufiger. Nicht nur dem billigen Einkauf, sondern auch der gro�en Bonbont�te, konnte Krassek nicht widerstehen. ...

Leopold Walla


To G�rny �l�sk

w "G�rny �l�sk w barwach czasu", czyli 
w "OBERSCHLESIEN - ANDERS"

  • Odnale�� pi�kno w codzienno�ci.

  • Utrwali� przemijaj�cy czas.

  • Odda� za pomoc� materii lub s�owa co� co niepoj�te.

  • Dostrzec pie�� we wszystkich rzeczach.

  • Udowodni�, �e pi�kno istnieje, �e kszta�tem jest mi�o��...

Takich wielkich, niemo�liwych rzeczy mo�e dokona� tylko cz�owiek o duszy artysty. Arty�ci, kt�rzy prezentowani s� w ksi��ce-albumie „G�rny �l�sk w barwach czasu”, czyli w "OBERSCHLESIEN - ANDERS' dokonali owych rzeczy niemo�liwych. Ich tw�rczo�� wydoby�a pi�kno ziemi, o kt�rej my�li si�, �e jest brzydka i nieciekawa.
Album zawiera 120 akwarel �l�skiego malarza Alfonsa Wieczorka, kt�ry delikatnie iniepowtarzalnie maluje �l�skie i beskidzkie pejza�e. Akwarele Wieczorka pe�ne liryzmu i prostoty,uwieczni�y �l�skie zabytki, utrwli�y krajobrazy, kt�rych ju� niekiedy nie ma.To tw�rczo�� pe�na nadziei, wiary i t�sknoty...

Peter Karl Sczepanek


SAGRADA FAMILIA,
czyli kr�tka rzecz o ojczy�nie

OKOLICA

M�j �l�sk, m�j G�rny �l�sk, m�j Czarny �l�sk. Na trasie Mys�owice – Gliwice, ci�gle obijamy si� o zmursza�e, przykryte bilboardami, wyblak�e, dwa komunistyczne has�a: „Wita ci� miasto w�gla i stali” i „�egna ci� miasto w�gla i stali”. I tak ci�gle w k�ko. Pomijaj�c pierwotn� ide� pojawiaj�cych si�, czasem na tej samej kamienicy hase�, kt�re niczym mantra towarzyszy�a turystom przemykaj�cym si� przez ten skrawek planety, widzimy, �e tak w zasadzie, nie poruszamy si� przez r�ne miasta, ale ci�gle jeste�my w jednym polis. Nazwy miast, dzielnic, kolonii, czy osiedli s� z jednej strony tak oryginalne ze swoj� histori� i tradycjami, tak r�norodne, a z drugiej tak podobne przez wyra�ne pi�tno industrializacji odci�ni�te na twarzach dom�w i ludzi, �e dla zewn�trznego obserwatora, nawet z pod Opola, czy Paczkowa aglomeracja g�rno�l�ska jest jak pot�ne megapolis. ...


> Ikony �lonske III <

Krystian Ga�uszka
Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Commercial Building / Office building|

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

inventory management system| labelling| warehouse management| vending machine/ kiosk| it support| rfid| bixolon|

天糧海外僱傭(外傭)中心| 外籍女傭(外傭)| 家務助理| Domestic helper employment agency|

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO