Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Reakcje


Drogi Panie Rudolfie Paciok

i J.v.Eichendorff m�g� by w Pless lub Rybniku zosta� na wieki! ...
i my te�!

Kiedy Pan „Folsk-flichta-szule” ko�czy�, ja si� urodzi�em, st�d chyl� czo�a Pa�skiemu �l�skiemu podej�ciu. Podziwiam jak mo�na rzeczy dla nas trudne, z pokor�, w tolerancji i duchu czasu, nam tak wa�nego, w krzewieniu i dla innych przekaza�. Bo i czas nam ucieka, a tak wiele o tym �l�skim Eichendorffie mo�na m�wi�, przepraszam, tysz goda�, tysz i szprecha�. Jak wymownie Pan to w tej trilateralnej zasadzie �l�skie - w 3 kulturach ,bo w 3 j�zykach, bo dla 3 nacji - przedstawi�. Eichendorffa pozna�em dopiero z dala od domowiny, nie w heimacie, tu w ma�ej ojczyznie, jak dla Pana t� ma�� ojczyzn� jest Warszawa. Tam Pan walczy na sw�j spos�b, tam dzia�a, zarabia,wchodzi stale w pozytywne odzwierciedlenie naszej przesz�o�ci, dla tych co s� zapomnieni, zagubieni dla swej domowiny czy heimatu. Tak si� sk�ada i ja reprezentuj� te pogl�dy i lansuj� te poj�cia, by ci, kt�rzy do naszych domowin, czy heimat�w po 45-y, przyszli poczuli si� lepiej, zdrowiej na duchu, by zacz�li w tym duchu tej ziemi, teraz wsp�lnej �l�skiej dzia�a� i dalej w tym duchu kszta�towa�.

Trudne to zadanie, gdy my�l� o Kresach z ich dzieci�stwem, idealizuj�c, bo nikt im obrazu nie wypaczy�. Inaczej jest u �l�zaka nieszcz�sne losy ostatnich 80 lat szarpania, co kogo, kogo wzor-cowa�. Niestety przyznam si� bez b�lu, dopiero w ma�ej ojczy�nie pozna�em Josepha von Eichen-dorffa. Ale za to wisi w mieszkaniu, wielko�ci 100cm x 60 cm jego drzewo genealogiczne, samemu zbastlowanego na PC. Tak te �l�skie nazwiska Eichendorff�w �wiec� przyk�adem, jak �l�sk� by�a to rodzina od 1630 roku na �l�sku ! Tu w ma�ej mojej teraz ojczy�nie, kiedy tam w heimacie jeszcze nie by�o mo�liwe - propagowa�em - jak i Pan to teraz po odwil�y czyni.

A wiedz�c jak Pan si� tam czuje Panie Rudolfie, polecam Panu paru przyjaci� ze stolicy, te� Pana rodak�w: z Cieszyna Stefana Stellera, syna drzeworytysty Paw�a, (mistrza A.Wieczorka), red.Jana Cofa�k� rodem z Tarnowskich G�r i innych z ich Towarzystwa Przyjaci� G�rnego �l�ska , gdzie wielu aktor�w, profesor�w i jak my, normalnych Pan znajdzie. Ja tak zawsze szukam i znajduj�, albo i mnie znajduj�. Rozbici fizycznie po �wiecie, rozbici moralnie przez systemy nie �atwo jest si� odnale��. Tak Pana metoda z „Nicponiem” Eichendorffa jest wspania�a, ona, powiem Panu, dzia�a jak wsp�czesna psychoterapia w dobie stresu, polecam j� wszystkim z naszych domowin i ma�ych ojczyzn. W�a�nie jutro 21.4.2002 �piewam w miejscowym ch�rze, na „Unesco-Benefickoncercie” Pana cytowany jego wiersz:

Wem Gott will rechte Gunst erweisen.. - Gdy �ask� komu� B�g uczyni..

Z Pana domowiny Wiktor Bugla - mieszkaj�cego w ma�ej ojczy�nie Raciborzu, bo domowin� jego jest Psz�w, mia�em te� mo�liwo�� pozna�, ceni�c jego t�umaczenia , jak i wielu innych z okolic �ubowic. Nawet, ten co „w odleg�o�ci rzuconym kamieniem” mieszka�, w Pszowie - Jerzy Szymik, dzi� profesor na KUL-u ( pisz�cy cz�sto na �amach „Go�ci Niedzielnego”) pi�knie t�umaczy:

Schl�ft ein Lied in allen Dingen... W rzeczach wszystkich pie�� u�piona...

Gdyby Pless czy Rybnik da� m�odemu poecie po 1815 roku prac�, bo tam o ni� si� stara�, nie wy-w�drowa� by w szeroki �wiat - .” den schickt er in die weite Welt” - .”wysy�a go w daleki �wiat”! Tak �l�zaku, gdy kiedy� przeczytasz ten list do Pana Rudolfa Pacioka - zmu� si� do Eichendorffa, to je naszo „flichta”, jego pozna�, kt�rego chcieli w ostatnich 70 lat Mickiewiczem nam zast�pi�. Tak te� pozwoli�em sobie w mojej ksi��ce „G�rny �l�sk w barwach czasu” - ponad 250 tego typu �l�skich, szczeg�lnie 80 Eichendorffa z�otych my�li zacytowa�. Tam znajdzie Pan i Rudy Racibor-skie z Cysters�w ko�cio�em, czy znany ka�demu z Raciborza - historycznymi ruinami piastowski-mi, R-Ostr�g. Tam znajd� i inni swoje domowiny i heimaty, w 120 akwarelach Alfonsa Wieczorka, bez wzgl�du jak te nasze strony nazywamy, i ci z obecnych ma�ych ojczyzn co m�wi� albo jeszcze zaci�gaj� (jak my w Niemczech z naszym dialektem i akcentem) z ruska. To nie wstyd, to skarb z lat dzieci�cych - tego ludzie nasi nie rozumiej� - m�wi� sw� gwar�, oboj�tnie jak�!

Polecam Panu, spotka� si� z Maxemilianem M. Schulz z Wesel (NRW) - recytuj�cego mimo podesz�ego wieku, godzinami naszego wieszcza, J�zefa i Mari� Rock z Nysy dbaj�cych o groby ma��e�stwa Eichendorff na nyskim cmentarzu, z „Ziem Odzyskanych” , Nysy - „Wyrzucon� z dom�w -hadziaje- nietutejsi” - pisark� Isabell� Ska�k�-Langer, czy Krystyn� Stru�yn� i jej „Polsk� ��k�” w Monachium albo co dopiero poznanego zacnego Pana Walentego Augustyna Moscha z Tarnowskich G�r, ludzi co� robi�cych od siebie, dla idei, dla przetrwania w ci�kich nam czasach.

Te i inne Pana wywody, by z przesz�o�ci wzi�te nasze cechy, nam �atwiej torowa�y drog� do Europy, wskazywa� na wielko�� tego spracowanego i wiernego narodu. Si�a pa�skich wywod�w w artykule „Rozwa�ania starego �l�zaka o J�zefie von Eichendorffie” winna promieniowa� w�r�d nas, szczeg�lnie dla tych zapomnianych i straconych rodak�w, a nowi co tu „m�wi�” niech stanie si� bod�cem do wro�ni�cia w t� ziemi�, by kto� za 400 lat jak to powiedzieli Polacy Eichen-dorffowi, �e nie jest z tej ziemi, i by tak si� nie sta�o!

Polecam t�umaczenie Szodroka z moich „Reminiscencji �l�skich” - o m�odym Eichendorffie, wycieczce na Sob�tk�, kiedy� Zobtenberg, gdzie pierwsi �u�yczanie, �l�zacy pozostawili wiele po sobie, a kt�rych my wszyscy jeste�my potomkami, tych co m�wi�, �osprowiajom i tysz szpre-chajom - bo tylko taka jest droga do Europy - w duchu tolerancji, dzi� brakuj�cej szczeg�lnie w kolebce europejskiej tolerancji - na G�rnym �l�sku!

A wiersz w t�umaczeniu W. Bugli z tych Reminiscencji niech zako�czy m�j wyw�d w refleksji nad artyku�em Pana Rudolfa Paciok z Warszawy z dnia 2.4.2002 w internetowym: „EchoSlonska.com”

 Das zerbrochene Ringlein

Pier�cie� niewierno�ci

In einem k�hlen Grunde
Da geht ein M�hlenrad,
Mein’ Liebste ist verschwunden,
Die dort gewohnet hat.

Sie hat mir Treu versprochen,
Gab mir ein`n Ring dabei,
Sie hat die Treu gebrochen,
Mein Ringlein sprang entzwei.

Ich m�cht als Spielmann reisen
Weit in die Welt hinaus,
Und singen meine Weisen,
Und geh’n von Haus zu Haus.

Ich m�cht als Reiter fliegen
Wohl in die blut’ge Schlacht,
Um stille Feuer liegen
Im Feld bei dunkler Nacht.

H�r ich das M�hlrad gehen:
Ich wei� nicht, was ich will –
Ich m�cht am liebsten sterben,
Da w�r’s auf einmal still!

A w cichej tej dolinie
Gdzie m�y�skie ko�o gna,
znikn�a mi dziewczyna
kt�ra mieszka�a tam.

Sw� wierno�� przyrzeka�a,
pier�cionek da�a mi,
w wierno�ci nie wytrwa�a,
pier�cionek p�k� jak ni�.

Jak muzyk chcia�bym jecha�
daleko st�d gdzie� w �wiat
melodie swoje �piewa�
przed drzwiami wszystkich chat.

Chcia�bym si� jak je�dziec wznie��
ten zab��kany hen w boju
co reszt� p�omienia wznieci� chce
gdy wok� noc si� rozlega.

Gdy s�ysz� ko�a d�wi�ki
ju� nie wiem czego ja chc�
umar�bym wtedy najch�tniej
niech uspokoi si�. 
(Wiktor Bugla)

Joseph von Eichendorff (i za pozwoleniem 4-a zwrotka P. K. Sczepanek)

Nauczcie si� �l�zacy tego „czaruj�cego s�owa”:
Schl�ft ein Lied in allen Dingen,
die da tr�umen fort und fort,
und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.

Joseph von Eichendorff


Drzemie pie�� we wszystkich rzeczach,
Kt�re marz� wci�� i wci��,
I �wiat �piewa� rozpoczyna,
Kiedy znajdziesz s�owo klucz.

Renata Schumann

A� si� prosi akwarela I.Botora, m�ody Eichendorff w Heidelbergu. 

Gl�ck Auf 

Peter Karl Sczepanek

Peter Karl Sczepanek 
Holzweg 40
40789 Monheim am Rhein

 

Monheim/Rh, den 20.4.2002

Silesia-Info:
www.Slonsk.de
www.Slonsk.com
www.EchoSlonska.com
www.SilesiaSuperior.com

Tel/Fax 02173-66742
sczepanek@gmx.de
www.Silesiana.gmxhome.de

Rheinische Post:
www.rp-online.de
search: SczepanekObraz po lewej:
Napoleon przerwa� studia m�odego Eichendorffa w Halle i od 1807 roku dalej je kontynuowa� w „pi�knym Heidelbergu”. Tu prze�ywa pi�kne i kryzysowe chwile. A przyczyn� by�a mi�o�� do pi�knej c�rki m�ynarza z przedmie�cia Heidelbergu.

Joseph von Eichendorff z jego now� i szybko popularn� pie�ni� („Das zerbrochene Ringlein”) – „Z�amany pier�cie�” – mi�dzy murami uroczego Heidelbergu a wiejskim m�ynem, w pozie romantycznej, zapowiadaj�cego si� poety.

z albumu "�l�skie reminescencje",

Peter Karl Sczepanek


« zur�ck zur Rubrik Reakcje

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ] 

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO