Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

6_05/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Z Archiwum


RELACJA


Polski akt przej�cia w�adzy na obszarze zdobytego 
Dolnego �l�ska z kwietnia 1945, 
a wi�c na d�ugo przed dniem rozpocz�cia obrad konferencji w Poczdamie

. . . w brzmieniu oryginalnym:


. . . w polskim t�umaczeniu:

Do
ludno�ci Dolnego �l�ska
i po�udniowych teren�w Branderburga !

Staros�owia�skie tereny oderwane Polsce przez imperialistyczny germa�ski nap�r zosta�y odzyskane spowrotem dla ojczyzny dzi�ki zwyci�skiej ofenzywie zaprzyja�nionej Armii Czerwonej i bohaterskiej Armii Polskiej.

Na podstawie zarz�dzenia Rady Ministr�w Polskiej Rzeczpospolitej przejmuj� w�adz� pa�stwow� na tej czystos�owia�skiej, odzyskanej Ziemi.

Wzywam Ludno�� do lojalnego i ca�kowitego podporz�dkowania si� wszystkim zarz�dzeniom polskiej administracji jak te� do bezwzgl�dnego wykonywania wszystkich wydawanych przez ni� zarz�dze�.

Ka�dy aktywny czy pasywny op�r b�dzie �amany przemoc� a winni zostan� ukarani na podstawie prawa wojennego.

Przemoc� i przy u�yciu podst�pu zgermanizowana ludno�� s�owia�ska stanie pod moj� ochron� i zostanie jej dana mo�liwo�� powr�cenia na �ono polsko�ci, za kt�re wylali krew najlepsze c�rki i synowie tej staros�owia�skiej ziemi.

W kwietniu 1945

Wydelegowany Polskiej Republiki
na zarz�d okr�giem Dolnego �l�ska

Mgr. STANIS�AW PIASKOWSKI


« zur�ck zur Rubrik Z Archiwum

[ AKTUELL ]  [ POLITIK ]  [ HISTORIA ]  [ Z ARCHIWUM ]  [ KULTUR ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]
[ REAKCJE ]  [ DEBATA ]  [ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ] 

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO