Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


Podanie o wyra�enie zgody
na ufundowanie i wmurowanie tablicy upami�tniaj�cej
martyrologi� mieszka�c�w G�rnego �l�ska i Podbeskidzia
na terenie obozu w O�wi�cimiu - Brzezince w latach 1945-1947

Bielsko-Bia�a, 16 czerwca 2002

J�zef Jancza
u
l. S�owackiego 82/1
43-300 Bielsko-Bia�a

PREZYDENT
URZ�DU MIASTA O�WI�CIMIA
PAN J�ZEF KRAWCZYK

ul. Zamkowa 2
32-600 O�WI�CIM

Dotyczy: wyra�enia zgody na ufundowanie i wmurowanie tablicy upami�tniaj�cej martyrologi� mieszka�c�w G�rnego �l�ska i Podbeskidzia na terenie obozu w O�wi�cimiu - Brzezince w latach 1945-1947.

Nawi�zuj�c do pisma �l�skiego Urz�du Wojew�dzkiego w Katowicach, Wydzia�u Spraw Obywatelskich nr Ob.1X-l-0713/103/2001 z dnia 16 lipca 2001 r, - niniejszym zwracamy si� zgodnie z art. 18 ust. 2 pkr. 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie terytorialnym - o wyra�enie zgody na ufundowanie i wmurowanie tablicy pami�tkowej wraz ze wskazaniem lokalizacyjnym na terenie obozu w Brzezince, po�wi�conej eksterminacji niewinnej cywilnej ludno�ci pochodzenia niemieckiego z terenu G�rnego �l�ska i Podbeskidzia, kt�ra pad�a ofiar� zbrodniczej dzia�alno�ci Urz�du Bezpiecze�stwa Publicznego. Naszym pragnieniem by�oby r�wnie� wspomnie� ofiary wywiezione i zamordowane po II wojnie �wiatowej na terenie by�ego Zwi�zku Radzieckiego,

Zdajemy sobie spraw�, �e materia jest bardzo delikatna, ale je�eli nie my, je�eli nie teraz - to kto i kiedy da �wiadectwo prawdzie. W �adnym cywilizowanym systemie prawnym nie ma odpowiedzialno�ci zbiorowej ani wendety na narodzie. To co sta�o si� z naszymi Ojcami l Matkami, Bra�mi i Siostrami, tak po prostu, nie mo�e odej�� w niepami��. Przecie� to Oni budowali pomy�lno�� II Rzeczypospolitej, brali udzia� w wojnie 1920 roku, to nie oni wymy�lili faszyzm, tylko padli jego ofiar�, tak jak miliony ludzi r�nych narodowo�ci. Teraz, kiedy nasza wiedza o tamtych latach wzbogaci�a si� o fakty dot�d ukrywane, za� �wiadomo�� historyczna jeszcze do niedawna by�a z �elazn� konsekwencj� manipulowana, uwa�amy, i� Pan Prezydeni nie b�dzie mia� w�tpliwo�ci po kt�rej stronie si� opowiedzie�, czy po stronie kat�w, czy ofiar.

Musi przenikn�� do powszechnej �wiadomo�ci spo�ecznej prawda historyczna, bo tylko na jej podstawie mo�na zbudowa� dobros�siedzkie stosunki. W naszej tradycji chrze�cija�skiej nigdy cel nie u�wi�ca �rodk�w, a tym bardziej, gdy morduje si� ludzi ze szczeg�lnym udr�czeniem, O tym wszystkim codziennie m�wi zwiedz�i�cym Muzeum O�wi�cimskie. I w tym miejscu chcia�oby si� zada� pytanie: Gdzie jest jeszcze jeden tw�j brat ?

Panie Prezydencie, szczeg�lnego Miasta i szczeg�lnego Miejsca, apelujemy do Pana, o przychylenie si� do naszej pro�by, aby mogli�my wmurowa� tablic� jako namiastk� cementarza naszych poleg�ych Braci i Si�str, kt�rzy wybrali la polsk� Ziemi� i nazwali j� sw�j � Ojczyzn�.

Niech nam b�dzie wolno, podzi�kowa� Panu Prezydentowi za pozytywn� decyzj�, wierzymy gor�co, i� w�a�nie taka zapadnie, przecie� wyznajemy te same warto�ci.

W imieniu cz�onk�w rodzin pomordowanych oraz innych os�b zainteresowanych upami�tnieniem zbrodni, ku przestrodze dla nast�pnych pokole�, podpisy z�o�yli:

(37 podpis�w, cz�ciowo nieczytelne)

Za��czniki:

  1. Kserokopia zgonu naszego ojca J�zefa Jancza, ktry zgin�� w Obozie w O�wi�cimiu w dniu 09.11.1945r.

  2. Kserokopia aktu zgonu Zofii Zmety w Obozie w Owi�cimiu  w dniu 20.02.1946 r.

  3. Kserokopia pisma do Wojewodz �l�skiego 10.07.2001 r.

  4. Kserokopia pisma �l�skiego Urz�du Wojew�ddaego z dnia 16.7.2001 r.

  5. Wzkaz os�b zamordowanych  m.in. w Obozie Koncentracyjnym w O�wi�cimiu-Brzezince po zako�czeniu   II wojny �wiatowej oraz w innych obozach w Polsce i poza jej granicami

Dalsza korespondencja (pod www.Slonsk.de):


 

 « zur�ck zur Rubrik Aktuell

[ AKTUELL ] [ KULTUR ] [ HISTORIA ] [ PUBLIKACJE ] [ MINIATURY ] [ VITA ] [ REAKCJE ] [ DEBATA ]
[ INFORMACJE ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO