Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


ROCZNICOWE FA�SZERSTWO

Osiemdziesi�t� rocznic� obj�cia polsk� administracj� wschodnich obszar�w G�rnego �l�ska senat Najja�niejszej Rzeczpospolitej postanowi� uczci� stosown� uchwa��. W jej niezwykle podnios�ym tek�cie znalaz�y si� znane ju� i os�uchane twierdzenia o 600-letnim marzeniu �l�zak�w o po��czeniu z macierz� i ich niez�omnej woli trwania przy polsko�ci. Uchwa�a dowodzi, �e przedstawiciele klasy politycznej nie tylko nie znaj� si� na rz�dzeniu krajem, co sta�o si� oczywiste ju� dawno, ale nie maj� te� poj�cia o historii. Samo w sobie nie stanowi to zaskoczenia dla obserwator�w poczyna� polskiego establishmentu, szczeg�lnego wymiaru nadaje jednak ca�ej sprawie fakt, �e zbieg�a si� ona w czasie z zako�czeniem Narodowego Spisu Powszechnego, kt�ry przyni�s� skandaliczne fa�szerstwo badania narodowo�ci mieszka�c�w �l�ska. Zbie�no�� ta winna sk�ania� do refleksji nad bilansem osiemdziesi�cioletnich rz�d�w polskich na wschodnim G�rnym �l�sku i nieco kr�tszych w zachodniej cz�ci regionu. Brak dot�d rzeczowej dyskusji na ten temat, a t� trudno zast�pi� okoliczno�ciowymi akademiami, kt�rych wymowa nie uleg�a zmianie od kilkudziesi�ciu ju� lat. Tymczasem wypada zada� szereg pyta� fundamentalnych dla zrozumienia �l�sko-polskich relacji w tym burzliwym okresie i okre�lenia oczekiwa� mieszka�c�w regionu wobec swych politycznych reprezentant�w oraz warszawskiej centrali. Czy z perspektywy owych osiemdziesi�ciu lat mo�na powiedzie�, �e nadzieje wi�zane z Polsk� przez cz�� G�rno�l�zak�w zosta�y spe�nione? Czy G�rny �l�sk pod polskimi rz�dami dozna� cywilizacyjnego awansu? Czy w�adze RP stworzy�y jego mieszka�com warunki duchowego i materialnego rozwoju? Jak w kontek�cie twierdze� o polsko�ci tej ziemi zinterpretowa� ustawy j�zykowe z okresu mi�dzywojennego, na mocy kt�rych etniczni �l�zacy usuwani byli ze stanowisk, czy etniczne czystki w latach 1945-49 lub tzw. akcj� ��czenia rodzin? Nie chodzi przy tym o tworzenie katalogu krzywd, kt�ry stanowi�by bezu�yteczn� ksi�g� martyrologii �l�zak�w, lecz o wyci�ganie wniosk�w z w ko�cu nie tak odleg�ej przesz�o�ci, by nie powt�rzy� pope�nionych b��d�w. By� mo�e najwy�szy ju� czas na rewizj� postaw wobec rz�d�w Warszawy, kt�ra nie mo�e od lat wyzby� si� swej kolonialnej mentalno�ci, czego kolejnym dowodem sta� si� spis powszechny.

ze stron www.RASlaska.org


 

 


« zur�ck zur Rubrik Aktuell

[ AKTUELL ] [ KULTUR ] [ HISTORIA ] [ PUBLIKACJE ] [ MINIATURY ] [ VITA ] [ REAKCJE ] [ DEBATA ]
[ INFORMACJE ] [ INDEX ] [ FORMAT-A4 ] [ ARCHIV-2002 ] [ SUCHEN ]

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO