Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

ECHO �LONSKA


AKTUELL
KULTUR
HISTORIA
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


Aktuell

Spotkanie z rybnickim pisarzem odpustowym

Afisze uliczne zaprasza�y na spotkanie integracyjne Organizacji dzia�aj�cych w regionie rybnickim - dawny du�y powiat z Wodzis�awiem �l. przy udziale dr Jerzego Gorzelika, r�wnie� prelegenta od j�zyka shlonskigo. Frekwencja dopisa�a, byli szefowie i miasta i powiatu te� gminy Leszczyny.
Zdziwi�ech sie mocno jednak, gdy na tym afiszowym spotkaniu najwa�niejsz� person� po? Przewodnicz�cym Ruchu Autonomii �l�ska panem K. Kluczniokiem - jak si� wydaje organizatorem spotkania - by� lokalny biznesman - pisarz z z zaliczonymi kilkuset spotkaniami autorskimi (tak si� przedstawi�) - szef wydawnictwa „�l�skie ABC” - Marek Szo�tysek. ...

Ewald Bienia


Dotyczy wyra�enia zgody na ufundowanie i wmurowanie tablicy upami�tniaj�cej martyrologi� mieszka�c�w G�rnego �l�ska i Podbeskidzia na terenie obozu w O�wi�cimiu - Brzezince w latach 1945-1947

Nawi�zuj�c do pisma �l�skiego Urz�du Wojew�dzkiego w Katowicach, Wydzia�u Spraw Obywatelskich nr Ob.1X-l-0713/103/2001 z dnia 16 lipca 2001 r, - niniejszym zwracamy si� zgodnie z art. 18 ust. 2 pkr. 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie terytorialnym - o wyra�enie zgody na ufundowanie i wmurowanie tablicy pami�tkowej wraz ze wskazaniem lokalizacyjnym na terenie obozu w Brzezince, po�wi�conej eksterminacji niewinnej cywilnej ludno�ci pochodzenia niemieckiego z terenu G�rnego �l�ska i Podbeskidzia, kt�ra pad�a ofiar� zbrodniczej dzia�alno�ci Urz�du Bezpiecze�stwa Publicznego. Naszym pragnieniem by�oby r�wnie� wspomnie� ofiary wywiezione i zamordowane po II wojnie �wiatowej na terenie by�ego Zwi�zku Radzieckiego. ...

J�zef Jancza


ROCZNICOWE FA�SZERSTWO

Osiemdziesi�t� rocznic� obj�cia polsk� administracj� wschodnich obszar�w G�rnego �l�ska senat Najja�niejszej Rzeczpospolitej postanowi� uczci� stosown� uchwa��. W jej niezwykle podnios�ym tek�cie znalaz�y si� znane ju� i os�uchane twierdzenia o 600-letnim marzeniu �l�zak�w o po��czeniu z macierz� i ich niez�omnej woli trwania przy polsko�ci. Uchwa�a dowodzi, �e przedstawiciele klasy politycznej nie tylko nie znaj� si� na rz�dzeniu krajem, co sta�o si� oczywiste ju� dawno, ale nie maj� te� poj�cia o historii. Samo w sobie nie stanowi to zaskoczenia dla obserwator�w poczyna� polskiego establishmentu, szczeg�lnego wymiaru nadaje jednak ca�ej sprawie fakt, �e zbieg�a si� ona w czasie z zako�czeniem Narodowego Spisu Powszechnego, kt�ry przyni�s� skandaliczne fa�szerstwo badania narodowo�ci mieszka�c�w �l�ska. Zbie�no�� ta winna sk�ania� do refleksji nad bilansem

www.RASlaska.orgDie Umtriebe einer Senatorin

In letzter Zeit schien es, als habe in punkto deutsche Kultur und Minderheit in Oberschlesien, die Oppelner Senatorin Prof. Dr. Dorota Siimonides Kreide gegessen. Der Grund: Sie wollte das ihr verliehene Bundesverdienstkreuz nicht gef�hrden. ...

Gisbert Kockot


Antrag auf den Bau eines Denkmals zur Erinnerung an die Opfer

Wir, die letzten zur�ckgebliebenen Verwandten, Bekannten und Kinder von den verstorbenen Gefangenen des Lagers Auschwitz wenden uns an den Herrn Wojewoden mit einer gro�en Bitte, den Bau eines Denkmals auf dem Gel�nde des fr�heren Arbeitslager in Auschwitz Birkenau zur Erinnerung an die Opfer zu erlauben. Wir wollen damit den erlittenen Unrecht der deutschen Bev�lkerung gedenken. Viele unschuldige Opfer, die aus Oberschlesien und dem Beskidenland stammten wurden nach dem 2. Weltkrieg in Jahren 1945 - 1947 als Gefangene in diesem polnischen Arbeitslager verfolgt und ermordet. Viele haben dort ihr Leben verloren oder kamen als Behinderte zur�ck. ...

Josef Jancza


Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO