Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

ECHO �LONSKA


AKTUELL
KULTUR
HISTORIA
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


Verteidigung meiner gefallenen Kameraden vor Verunglimpfung

Michael Frank aus Prag publizierte am 26.August 1994, anl�sslich des 50-ten Jahrestages des slowakischen Nationalaufstandes, in der M�nchner „SZ“ einen Artikel dar�ber. Er tr�gt den Titel: Identit�tsstiftend f�r den jungen Staat.
Herr Michael Frank schreibt dort unter anderem :
„ ... um den Ruhm der Befreiung der Slowakei nicht den Slowaken selbst �berlassen zu m�ssen, sorgten die Sowjets daf�r, dass der Aufstand ... �bereilt losbrach und zwangsl�ufig scheiterte. Effektivste Kraft waren kommunistisch dominierte Partisanen-Trupps.(...) Mit st�ndigen Attacken auf Betriebe, mit Terrorangriffen auf Siedlungen und Einrichtungen der Volksdeutschen, entfachten sie einen Kleinkrieg, der am 27. August in der Festsetzung und der Hinrichtung (lies: Ermordung, H.S.) einer 22-k�pfigen, per Zug von Bukarest nach Berlin reisenden deutschen Milit�rdelegation, gipfelte. ...“

H. Sporo�


Schroeder chce samodzielnego i neutralnego
Teschner Landes

Jest rok 1919. Wok� diobelskiego wersalskiego kot�a do kierego wciepano Schlesien-Shlonsk trwaj�m tajymne szata�sko-wojynne tance, ironiczne chichoty i aroganckie pokrzyki. Ogiy� pol�m Francjanie i Polanie. Inni te� grzejom swoje cia�a.
Edward August Schroeder, geboren w 1852 roku in Teschen (w Cieszynie), mo ju� ugruntowane �wiatowe (!) uznanie naukowe. Jego publikacje, ekonomiczno-prawno-socjologiczne t�umaczone nawet na jynzyk japo�ski, mia� te� juz zaproszyni do objyncio katedry na Uniwersytecie w Waszyngtonie, ale nie skorzysta�. ...

Ewald Bienia


Banknoty zast�pcze �l�ska 1914-1924

W sierpniu 1914 roku, z chwil� wybuchu I wojny �wiatowej, na terenie ca�ych �wczesnych Niemiec odczuwany by� dotkliwy brak pieni�dza monetarnego o nomina�ach od ½ do 20 marek. Spowodowane to by�o poczynaniami pa�stwa, staraj�cego si� zwi�kszy� swoje rezerwy z�ota, jak te� reakcj� ludno�ci kt�ra pochowa�a z�ote i srebrne monety na „czarn� godzin�”. Aby zaradzi� powsta�ym trudno�ci� w�adze samorz�dowe, a nawet wi�ksze przedsi�biorstwa szybko zdecydowa�y si� na emisj� prowizorycznego pieni�dza zast�pczego, o ograniczonym czasie i terenie obiegu. Nie by�o to w pe�ni legalne, ale z konieczno�ci tolerowane przez pa�stwo. ...

Bronis�aw  W�troba  Denktschrift zum Selbstbestimmungs-
rechte des  Teschener Landes

Teschen 1919


Banknoty zast�pcze huty „Friedensh�tte” 1916-1917

W czasie I wojny �wiatowej pieni�dze zast�pcze w postaci bon�w pojawi�y si� r�wnie� na terenie Nowego Bytomia, dzisiejszej dzielnicy Rudy �l�skiej. Oczywi�cie nie mog�o tu by� gminnych emisji samorz�dowych, bo teren ten stanowi� wtedy integraln� cz�� miasta Bytom. Mieszka�cy mogli wi�c pos�ugiwa� si� edycjami bytomskiego magistratu.

Wireckie notgeldy

Zwi�zek Spo�ywc�w „Antonienhutte” maj�cy swoj� siedzib� w Wirku, powsta� z ko�cem XIX wieku. Status sp�ki akcyjnej, w kt�rej najpowa�niejszymi akcjonariuszami byli Donnersmarckowie, mia� niew�tpliwie du�y wp�yw na to, i� przedsi�biorstwo rozwija�o si� pomy�lnie. Stosunkowo szybko utworzona zosta�a sie� sklep�w, piekar� i magazyn�w we wszystkich gminach g�rno�l�skich powiat�w oraz miastach gdzie zaanga�owany by� kapita� Donnersmarck�w.

Bronis�aw  W�troba


Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO