Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

EchoSlonska.com

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

NIEZALE�NY MAGAZYN INTERNETOWY - UNABH�NGIGES INTERNETMAGAZIN


AKTUELL
KULTUR
HISTORIA
PUBLIKACJE
MINIATURY
VITA
REAKCJE
DEBATAINFORMACJEINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHENTworzynie suownika i matryce Jynzyka S’loonskego, ale i uosprowek  s’loonskih


Silesia - Oberschlesien - G�rny �l�sk w znaczkach pocztowychDebata

Nasa go�dka

Nie nale�� do tych mych ziomk�w, kt�rzy uwa�aj�, i� nasa go�dka - to znaczy: po nasymu, a to je po �lonsku - jest odr�bnym j�zykiem; nie widz� tak�e potrzeby stwarzania odr�bnego j�zyka �l�skiego. U�ywaj�c polskiego j�zyka literackiego nazywam nasz� g�rno�l�sk� mow� rodzim� niekiedy dialektem a zazwyczaj gwar�; m�wi�c b�d� pisz�c po niemiecku u�ywam poj�cia Wasserpolnisch*, gdy� jest one jako jedyne - chocia� w coraz mniejszym stopniu - u�wiadomi� Niemcom spoza Sl�ska o jaki dialekt w�a�ciwie chodzi. Ka�de gaworzenie o oberschlesischer Dialekt**, wyp�ywaj�ce z faktu, i� Wasserpolnisch by�o faktycznie poprzez d�ugi czas okre�leniem tylko negatywnym, wzbudza w nich nadziej� us�yszenia j�zyka Gerharta Hauptmanna z ...

Alfred Bartylla-Blanke


Aktuell

Spotkanie z rybnickim pisarzem odpustowym

Afisze uliczne zaprasza�y na spotkanie integracyjne Organizacji dzia�aj�cych w regionie rybnickim - dawny du�y powiat z Wodzis�awiem �l. przy udziale dr Jerzego Gorzelika, r�wnie� prelegenta od j�zyka shlonskigo. Frekwencja dopisa�a, byli szefowie i miasta i powiatu te� gminy Leszczyny.
Zdziwi�ech sie mocno jednak, gdy na tym afiszowym spotkaniu najwa�niejsz� person� po? Przewodnicz�cym Ruchu Autonomii �l�ska panem K. Kluczniokiem - jak si� wydaje organizatorem spotkania - by� lokalny biznesman - pisarz z z zaliczonymi kilkuset spotkaniami autorskimi (tak si� przedstawi�) - szef wydawnictwa „�l�skie ABC” - Marek Szo�tysek. ...

Ewald Bienia


Publikacja

�l�skie refleksje nad Kissem

Wyobra�ni� Augusta Kissa, w jego wybranych rze�bach okresu Klasycyzmu niemieckiego zobaczymy staro�ytn� selektywnie wybran� histori� Egiptu, Grecji czy Rzymu, opart� na legendach, mitach i wykopaliskach.
Por�wnywalnie, wsp�czesny �l�sk, w oczach wsp�czesnych XX wieku pokazywany zosta� „identycznie” - we w�asnej wyobra�ni - nie w prawdzie, z histori� tak� troch� zamydlon�, pasuj�c� tworz�cym nowe nurty ideologiczne, dla ich wygody, na ich spos�b interpretowany. Selektywne pokazywanie tu prawdy o �l�sku s�u�y�y celom aktualnie zawsze utrzymuj�cych si� u w�adzy - prawdy selektywnej, jako karma przetrwania danego systemu. M�wi�o si� to, co aktualnie pasowa�o dalej w realizacji w�asnych cel�w.

Peter Karl Sczepanek


Dwa listy

Tekst napisany na okoliczno�� spotkanio WIS�A 2001, kerego fragmynty autor wykorzysto� w wystompiyniu na II Zje�dzie �lo�skij Krzinki, abo �lo�ski Beranie we Wi�le w dniach 27 kwiytnia do 3 maja 2001 roku.
Niejprz�d podziynkuja tak piyknie, jako byda jyny umio� - panu Chris Lepiarczykowi za zaproszyni nas (�ony i mnie) do Wis�y i za umo�liwiyni przez dwa dni tukej pobytu.
Dziynkuja bywalcom „GWARKA” w Rydu�towach, kerzi przis�ali mi postkarta z obchod�w BARB�RKI i podpisali sie: Roman Zimoch, tak�e Chris Lepiarczyk, Henryk Szczyra, Les�aw Janik, Jacek Ryszka, pani CILA, znaczy - Maria Lelonek i wydawca FYRCOKA cz. VI - pan Bruno Zielonka. ...

Rudolf Paciok


Historia

Verteidigung meiner gefallenen Kameraden vor Verunglimpfung

Michael Frank aus Prag publizierte am 26.August 1994, anl�sslich des 50-ten Jahrestages des slowakischen Nationalaufstandes, in der M�nchner „SZ“ einen Artikel dar�ber. Er tr�gt den Titel: Identit�tsstiftend f�r den jungen Staat.
Herr Michael Frank schreibt dort unter anderem : „... um den Ruhm der Befreiung der Slowakei nicht den Slowaken selbst �berlassen zu m�ssen, sorgten die Sowjets daf�r, dass der Aufstand ... �bereilt losbrach und zwangsl�ufig scheiterte. Effektivste Kraft waren kommunistisch dominierte  ...“

H. Sporo�


Banknoty zast�pcze �l�ska 1914-1924

W sierpniu 1914 roku, z chwil� wybuchu I wojny �wiatowej, na terenie ca�ych �wczesnych Niemiec odczuwany by� dotkliwy brak pieni�dza monetarnego o nomina�ach od ½ do 20 marek. Spowodowane to by�o poczynaniami pa�stwa, staraj�cego si� zwi�kszy� swoje rezerwy z�ota, jak te� reakcj� ludno�ci kt�ra pochowa�a z�ote i srebrne monety na „czarn� godzin�”. Aby zaradzi� powsta�ym trudno�ci� w�adze samorz�dowe, a nawet wi�ksze przedsi�biorstwa szybko zdecydowa�y si� na emisj� prowizorycznego pieni�dza zast�pczego, o ograniczonym czasie i terenie obiegu. Nie by�o to w pe�ni legalne, ale z konieczno�ci tolerowane przez pa�stwo. ...

Bronis�aw  W�troba


Kluce czy szperhoki

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih suyszauo sie za modu zahynty starszyh, kerzy powiadali do swojih dzieci abo wnukoow:
uc sie dziecko uc, bo nauka to potyngi kluc.
Niy inacyj musiauo byc’ w latah uo keryh uopowiadaua tyjatralno sztuka pod tytuym „KLUC”. Napisou joom Tyjda Gajda - nasz uogewnicki pisorz, uo kerym rzeh jurz Woom kedys’ wspoomniou. Cieszooua sie uoona rozcasu u nos wielkoom popularnos’ciom niy ino przez to, rze wielu uogewczan w niyj grauo, a reszta joom wielokroc’ uogloondaua, ale skirz tego, ...

Antoni Respondek


M�j �l�sk, moja Polska, m�j �wiat

Jestem �l�zakiem. To dla mnie tak oczywiste, jak to, �e bije we mnie serce i �e oddycham. �l�sko�� mnie boli. Ten b�l, czasem bardziej realny od b�lu fizycznego, jest dla mnie dowodem na to, �e to co� istnieje.
Przez wiele lat moja to�samo�� nie stanowi�a dla mnie problemu. Wychowa�em si� na �l�sku wiejskim, w otoczeniu, w kt�rym moi pobratymcy stanowili ogromn� wi�kszo��. �l�sko�� przez wiele lat by�a dla mnie jedynym �wiatem, jaki zna�em. Nie zmieni�a tego nawet szko�a. ...

J�zek Kulisz


Die Trag�die der "Wilhelm Gustloff"

G�nter Grass geb�rtiger Danziger, Nobelpreistr�ger, in seinem Buche "In Krebsgang" beschreibt die Flucht und Vertreibung sowie auch die Trag�die der Deutschen aus Ost- Wespreu�en und der Stadt Danzig.
Dieses Thema war in Polen, der Tschechoslowakei aber auch in Deutschland als unantastbar anerkannt. Vom Schicksal vieler Fl�chtlinge und Vertriebenen sprachen nur Rechts und Konservative Parteien, der Bund der Vertriebenen und die Landsmannschaften in Deutschland. In den Ostblockl�ndern wurde dieses Schicksal als historische Vergeltung anerkannt und. Weitere geschichtliche Ereignisse waren als Tabu anerkannt. ...

Sebald A. KriebusDie Umtriebe einer Senatorin

In letzter Zeit schien es, als habe in punkto deutsche Kultur und Minderheit in Oberschlesien, die Oppelner Senatorin Prof. Dr. Dorota Siimonides Kreide gegessen. Der Grund: Sie wollte das ihr verliehene Bundesverdienstkreuz nicht gef�hrden. ...

Gisbert Kockot


Dotyczy wyra�enia zgody na ufundowanie i wmurowanie tablicy upami�tniaj�cej martyrologi� mieszka�c�w G�rnego �l�ska i Podbeskidzia na terenie obozu w O�wi�cimiu - Brzezince w latach 1945-1947

Nawi�zuj�c do pisma �l�skiego Urz�du Wojew�dzkiego w Katowicach, Wydzia�u Spraw Obywatelskich nr Ob.1X-l-0713/103/2001 z dnia 16 lipca 2001 r, - niniejszym zwracamy si� zgodnie z art. 18 ust. 2 pkr. 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie terytorialnym - o wyra�enie zgody na ufundowanie i wmurowanie tablicy pami�tkowej wraz ze wskazaniem lokalizacyjnym na terenie obozu w Brzezince, po�wi�conej eksterminacji niewinnej cywilnej ludno�ci pochodzenia niemieckiego z terenu G�rnego �l�ska i Podbeskidzia, kt�ra ...

J�zef Jancza


Szpryce z wieku, co przeszo�

Joch w dzieci�stwie dosto� szpryca kultury zachodnij, syn - wschodnij, uza� naszym wnukom ko�om czerpa� z tego hollywoodzkigo �mietniska i kultury "bejsbolowej". I co z tego? Ano - eli w tej sytuacji pokolyni naszych wnuk�w (w tym nowym stu i tysioncleciu) bydzie pozostawione same sobie - bez wciskanio, a choby i na siy�a przez starzik�w opowie�ci o tym, jako my mieli za czas�w kedy nie by�o elektryki - to tako postawa starzik�w bydzie niczym wyra�yniym zgody na kalyctwo przisz�ych pokoly�.
A, jaki� to HAS�A przisz�o mi przepuszcza� przez uszy od roku 1929 do dzisioka AD. 2002? ...

Rudolf Paciok


ROCZNICOWE FA�SZERSTWO

Osiemdziesi�t� rocznic� obj�cia polsk� administracj� wschodnich obszar�w G�rnego �l�ska senat Najja�niejszej Rzeczpospolitej postanowi� uczci� stosown� uchwa��. W jej niezwykle podnios�ym tek�cie znalaz�y si� znane ju� i os�uchane twierdzenia o 600-letnim marzeniu �l�zak�w o po��czeniu z macierz� i ich niez�omnej woli trwania przy polsko�ci. Uchwa�a dowodzi, �e przedstawiciele klasy politycznej nie tylko nie znaj� si� na rz�dzeniu krajem ...

www.RASLaska.org


Warkotsch war Schneider und Zopf Organist

Wie es der Zufall so oft wollte, lebten beide Familien in einem Hause, ihre Wohnungen lagen im selben Stockwerk, die Eingangst�ren waren gegen�ber. Das Haus, indem sie wohnten, war die ehemalige alte Rydultauer Schule und stand unmittelbar neben der Pfarrkirche. Beide M�nner, der Schneider Warkotsch und der Organist Zopf, hatten die selbe Statur, sie waren hager, mittelgro�, feingliedrig, das Gesicht schmal ...

Leopold Walla


Grzych i sztrafa (III)

A szlanga boua ze wszyskich zwierzyntow na ziymi, kere Pon Bog stworzyli, nojwiyncyj chytro. Ta szlanga pedziaua do kobiyty: Aby naprowdy Pon Bog godali: Niy mocie jesc ze wszyskich drzewow tego ogroda? A kobiyta odpedziaua szlandze: Mogymy jesc ze wszyskich drzewow ze tego ogroda! Ino ze drzewa kere je we pojszczodku, Ponboczek pedzieli: ...

Kain i Abel (IV)

I prziszou Adam ran ku swojyj kobiycie Ewie. A ona poczynua i urodzioua Kaina. I pedziaua:
Ponboczek dali mi mynzczyzny! Potym urodzioua jeszcze od niego brata, Abla. Abel uaziou i robiou kole owieczkow, a Kain robiou kole ziymi. Za jakis czos Kain dou ofiara Ponboczkowi ze tego co dowaua mu ziymia. Abel tysz dou ofiara piyrwocin od odniego owieczkow i ze od niyj fetu. ...

SzwagerCopyright © SLONSK - 2001-2002, all rights reserved

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO