Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Aktuell


�l�skie refleksje nad Kissem

Wyobra�ni� Augusta Kissa, w jego wybranych rze�bach okresu Klasycyzmu niemieckiego zobaczymy staro�ytn� selektywnie wybran� histori� Egiptu, Grecji czy Rzymu, opart� na legendach, mitach i wykopaliskach.

Por�wnywalnie, wsp�czesny �l�sk, w oczach wsp�czesnych XX wieku pokazywany zosta� „identycznie” - we w�asnej wyobra�ni - nie w prawdzie, z histori� tak� troch� zamydlon�, pasuj�c� tworz�cym nowe nurty ideologiczne, dla ich wygody, na ich spos�b interpretowany. Selektywne pokazywanie tu prawdy o �l�sku s�u�y�y celom aktualnie zawsze utrzymuj�cych si� u w�adzy - prawdy selektywnej, jako karma przetrwania danego systemu. M�wi�o si� to, co aktualnie pasowa�o dalej w realizacji w�asnych cel�w.

St�d August Kiss wybieg� naprz�d, pokazywa� „mity staro�ytnych” neutralne, wyselekcjonowane, pasuj�ce do jego og�lnej tw�rczo�ci z ukrytym celem jego globalnej kariery.

Jest on „Mahnerem” - ostrzegaj�cym nas przed czyhaj�cymi niebezpiecze�stwami, przeciwno�ciami.

Z tw�rczo�ci Augusta Kissa, w jego rze�bach, przetrwa�y do dzisiaj, po 170 latach, dla dalszych pokole� m.in. „Amazonka”, „Delfin”, „Georg”, „Micha�”, „Kariatydy”, „Nimfy”, czy z dziedziny chrze�cija�skiej: „Wiara, nadzieja i mi�o��”, wystroje ko�cio��w.

Wychwalanie Kissowe tych aktualnie jemu stoj�cych na „�wiecznikach”, polityk�w i genera��w szczeg�lnie zosta�a zniszczona, zdewastowana - przez tych pojedynczych, kt�rym aktualnie po roku 1945 postacie te nie pasowa�y. Zaliczaj� si� tu, w�adcy prusscy, genera�owie, car, czy w przepychu pokazane fontanny.

Kiss jako �l�zak, bo nie da si� ukry�, z Domowiny Plesskiej, urodzony w Paprotzan, czyli obecnie w Tychach-Paprocanach jest dobitnym przyk�adem przedstawiciela wiekowej zasady �l�skiej - trilate-ralnego principia - trzech kultur, j�zyk�w i narod�w - po dziadku, W�grem, po ojcu Niemcem, urodzonym na �l�sku. Oczywi�cie zasada ta nie pasuje w�a�ciwie nikomu, poniewa� i ka�dy, kto aktualnie na �l�sku, gloryfikowa� tylko sw�j nurt, t�pi�c innych, poprzednich, i niszcz�c, co na tej ziemi przychodz�cych i odchodz�cych powsta�o. Nie dziwmy si�, �e robili tak S�owianie-poganie w V wieku w Europie. W�a�ciwie tak robi si� te� dzisiaj, wiele z tych cech pozosta�o.

Jedno jest pewne, nurty Kissa gruntownie pasuj� do wsp�lnej Europy, do Europy region�w, do kt�rej jak olbrzymie ko�o zamachowe �wietno�ci kiedy� tej krainy, przybli�a wszyskich do jedno�ci.

Kissa wyseleksjonowana tw�rcz�� przetrwa�a, ta og�lnoludzka - w walce o przetrwanie, w walce z przeciwno�ciami, z jego narzuconego nurtu, bo ten kierunek wybra� i zrealizowa�. Nasz wsp�lny wspania�y rze�biarz, godny na�ladowania, nas mobilizuj�cy do dumy, poniewa� takiego w�a�nie my mamy, i od nas ze �l�ska si� wywodzi.

A my �l�zacy na �l�sku, przetrwamy w walce z przeciwno�ciami? Albo u�pieni, zm�czeni dziejow� walk� o przetrwanie, w „walce” z przeciwno�ciami minionych i dzisiejszych czas�w, gdy obecnie jest si� tylko mniejszo�ci� �l�sk�, oboj�tnie czy polsk� czy niemieck�, ale mniejszo�ci� w swojej domo-winie. A ci w �wiecie, porozrzucani, bez �adnej si�y przebicia, bo sami te� w „walce o lepszy byt” w�r�d obcych! Kiss, i to udowodni�, da� nam przyk�ad, i mnie autorowi te�. By�bym te� u�pionym, jak wi�kszo�� z nas, ale poznanie tego g�rno�l�skiego artysty doda�o mi si� i w jego podmuchu roz-postar� mi skrzyd�a, jak Micha�owi Archanio�owi w d��eniu do prawdy, sprawiedliwo�ci i bezpiecze�stwa - bo tak mamy si� czu� w Europie region�w!

Kissow� „walk�” przeciwno�ci poka�� w „Sinnbild des guten Miteinanders” - w „Symbolu ludzi dobrej wsp�lnoty”. Cierpliwo�ci.

Peter Karl Sczepanek

Z ksi��ki P.K.Sczepanka: "August Kiss, z krainy przychodz�cych i odchodz�cych


Die k�mpfende mythologische AMAZONE mit dem widerspenstigen Panther.
Das Denkmal steht vor dem Alten Museum in Berlin, unser oberschlesisches Wahrzeichen, mit dem Motto:
"Br�cke zwischen zwei Welten bauen".


Z albumu Peter Sczepanka "Schlesische Reminiszenzen - Reminiscencje �l�skie":

Schon seit 1842 steht es stolz im Zentrum Berlins, zwischen dem Alten Museum, dem Berliner Dom und dem Bundeskanzlersitz, ein 3,70 m hohes Denkmal „Amazone auf dem Pferd" ein Werk von August Kiss. August Kiss geboren 1802 in Paprotzan-Tichau, lebte in Nikolai, Gleiwitz, Breslau und Berlin. Aus diesem Anla� hat der Bildhauer August Dyrda aus Paprotzan, eine Medaillon "Mater Silesia" mit der Pr�gung der Kiss-Amazone geschaffen.

Od 1840 roku w centralnym punkcie Berlina mi�dzy Muzeum Staro�ytnym, a najs�ynniejsz� Berli�sk� Katedr� i siedzib� Bundeskanclerza w Berlinie stoi dumnie pomnik wysoko�ci 3 m 70 cm - „Amazonka na koniu" dzie�o Augusta Kissa urodzonego w 1802 roku w Paprocanach.
Na t� okazj� obecnie �yj�cy rze�biarz August Dyrda r�wnie� z Paprocan wykona� medalion "Mater Silesia" z wizerunkiem tej Amazonki Kissa. Dyrda z Paprocan „spadkobierc�" Kissa.


  • 6.9.2002 b�dzie w Chorzowie ods�oni�cie pomnika Fryderyka Wilhelma Hrabiego von Reden

Po zburzeniu poprzednich rze�b Theodora Kalide, teraz w wykonaniu Augusta Dyrdy z Paprocan (Tychy)

Der Bildhauer August Dyrda aus Tichau-Paprotzan, der nach dem ber�hmten Theodor Kalide aus Gleiwitz, schon zum dritten Mal das Denkmal von Friedrich W. Graf von Reden schuf.

Und am 6.9.2002 soll das Denkmal in K�nigsh�tte enth�llt werden.

  • Das Bild der Medaille, Genese der Entstehung und Projektanten, und wer modelliert

Dieser Medaille, kann man im Internet sehen:: www.August-Kiss.de ,
Abteil: Kiss/Amazone,
hier kann man auch F.W. Graf von Reden nachsehen
Abteil.: Kiss/Weiteres

oder direkt:
http://home.t-online.de/home/Koch.Herms/Amazone/amazone.html#medaille

Den selig gesprochenen Dr. Emil Szramek und F.W. von Reden kann man auch unter www.Slonsk.com sehen:

Mit freundlichem Gru�
Gl�ck Auf

Kulturreferent der Bundesheimatgruppe des Plessen Landes e.V.

Peter Karl Sczepanek


Peter Karl Sczepanek 
Holzweg 40, 40789 Monheim am Rhein

Monheim/Rh, den 20.5.2002

Tel/Fax 02173-66742
sczepanek@gmx.de
www.Silesiana.gmxhome.de

w Rheinische Post:
www.rp-online.de
search: Sczepanek

Silesia-Info:
www.Slonsk.de
www.Slonsk.com

www.EchoSlonska.com
www.SilesiaSuperior.com

 

 


« zur�ck zur Rubrik Aktuell

[ AKTUELL ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ REAKCJE ]  [ DEBATA ] 
[ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ] 

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO