Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

7_07/2002

ECHO �LONSKA

« nazot do rubriki Vita


Na Joozefa Robotnika

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih, jak downo pamiyntoom, piyrszego maja boouo zawdy wysouo.

A to za sprawoom uogewnickih Robotnikoow, kerzi w tym dniu fajrowali.

Wtynczoos jeszcze, niy potrzebowali zaprzyngac’ inszyh , coby Im tyn fajer szykowali.
Sami sie z tym radziyli. Rzoodyn Ih niy wyrynczou.

Mieli swoja s’wiadoomos’c’ i niydowne jeszcze, przedwojynne dos’wiadczynia.

Mieli tyrz Rady Zakuadowe, kere umiauy zadbac’ uo pijoondze, a nade wszystko miauy siyuy organizacyjne, zaangarzowanyh dzauaczoow i s’rodki finansowe na to, coby uoo Nih pamiyntac’ i uradowac’ przynajmniyj w dniu Ih s’wiynta.

Jurz z samego rana zaczynauy sie capstrzyki zakuadowyh uorkiestroow, kere maszyrowauy
naszymi droogami, grauy marsze, szlagry i inksze kooncki coby uobudzic’ couke Uogewniki ze s’niku.

Jo miou te szczyn’s’cie, rze kole Nos przehodziooua uorkiestra dynto ze Kopalnie „Uogewniki” w jedna stroona, a za hwila w drugo stroona szua dynto ze Huty „Zygmunt”.

A w niyj grou na klarnycie mooj Ujek Ymil. Z czasym tyrz kohany bracik Gerhard.

I tym sposobym uod malutkos’ci boou`eh uczestnikym pohodoow.

Rod rzeh sie kryncioou kole muzykantoow, z kerymi uoonczooua Mie niywidzialno siyua.
przycioonganio.
Siyua zamiyuowanio do muzyki i muzykowanio. Niy ino mojego.

Wtynczos przydowou`eh sie ino do noszynio Ujkowi nootoow.

Ale tym sposobym, uod bajtla booueh na czele pohodoow.

Przed goorniczymi szauamajami, wyrblistami z droomlami uozdobioonymi wyszywanymi fartuszkami i fanfarami tak samo uobstrojoonymi.

Pohody szuy na Bojisko abo do Amfityjatru, kaj boouy wystympy, zabawy dlo dzieci
i starszyh, szpile, sztandy i nojwarzniejsze - piwo.

Bo z piwym boouo wtynczos jeszcze knap, hoc’ browar w Bytooniu lou je z rubyj ruy
i nabijou do beczek.

Starsi sie pocioongali piwko z kufla, zagryzali wusztym abo krupniokami i uosprawiali, a my bajtle koonkurowali we wus’cigah z jajkym na uyrzce, w zajynczyh skokah z nogami
w miehu, abo w ciepaniu bojtlikami z grohym do piramidy ustawioonyj ze biksoow po farbie, kaj nagrodoom booua gors’c boomboonoow.

Dlo uciehy stawiane boouy tyrz guadko uoheblowane supy, na keryh wisiauy maszkyty, wino, wuszt, abo banany za nagrody dlo tyh, kerzi poradziyli poo niym wlyz’ na soom wiyrh i je serwac’.

Troha starsi zas’, hodziyli My s’wiyntowac’ w pohodah z harcerami. We krootkih galotkah i ze proporcym.

I take to boouo nasze, lokalne, uogewnicke, s’wiynto Robotnikoow.

Pootym nastou czas cyntralizacji i masowos’ci.
W s’wiyntowaniu tyrz.

Organizatory coroski mniyj pamiyntali uoo Tyh keryh to boouo S’wiynto.
Warzniejsze uod tego boouy trybuny, ci kerzi na nih stoli i dloo keryh skandowane boouy rostomajte hasua.
Robornik kajs’ w tym wszystkym przepod.

Dloo Niego uostauo defilowanie z fanoom przed trybunoom.

Ale cioongotka do majoowek uostaua. Wy Mie tyrz.

To pewnikiym uoona pognaua mie z mojoom s’lubnoom i Tes’ciami na S’loonski Uodpust do Joozefa Robotnika we horzowskym Goornos’loonskym Parku Etnograficznym.

Bo za przyczynoom Pijusa XII, to Uoonego w tym dniu moomy za Patroona Robotnikoow.

Patroona dobryj i uodpowiedzialnyj Roboty, kero jest z’rooduym utrzymanio Familije
i Spoueczyn’stwa.

Tam tyrz kerys’ jurz roz, ale tego nigdy za wiela, uobejrzeli My zabytki drzewianyj arhitektury S’loonska.

Zaszli My po droodze do gospodarstwa, w kerego uogrodzie stoji poranos’cie uli.

A istny spod Nowego Sooncza uosprawioou uo pszczouah i pokazowou jak sie wybiyro
miood.

Te borze stworzynia rzyjoom na Ziymi uod 350 milijoonoow lot, a „spouecznie” we rojah uood 55 milijoonoow lot i przetwauy jako jedyn z niylicznyh gatoonkoow.

Nojbarzi interesujoonco jest organizacjoo Roboty pszczelyj Familije.

Tam korzdy jurz uood urodzynio wiy co mo robic’.

Rzodyn sie niy wadzi, wszystke suhajoom Matki.

Tyj Robocie pojyntyj jako Misjo jest pos’wiyncoony.

Arz miyuo boouo posuhac’ tego robotnego buczynio pszczelyj rodziny.

Downiyj s’loonsko regioonalno Familijo tyrz tak buczaua robotoom swojih Robotnikoow
w kopalni, hucie, elektroowni i w kupie inkszyh miejsc sumiynnyj roboty.

Czy sie jeszcze kedys’ doczkoomy na powroot tego robotnego fucynio?

Uodpust u Joozefa Robotnika zaczynou sioodme jurz S’loonske Gody, kere uorganizuje Zwioonzek Goornos’loonski.

I jak przystauo na S’loonzokoow, hoc’ yno we fragmyncie Mszy, prosiyli My po s’loonsku:

„Porzykejmy do Patroonoow coukego S’loonska s’wiyntego Jacka i s’wiyntyj Jadwigi S’loonskiyj ...”.

Arz serce s’ciskauo. A Dusza gojoouo.

Tego roku Mszo booua z procesjoom lipin’skoom, skirz rocznice 200-lecio Lipin.

Procesjo jak za downyh lot.

Z dziec’mi, kobiytami i mynrzami w s’loonskih strojah, ze figurami s’wiyntyh, uobrozami
i sztandarami.

Na jednym s’nih s’wiynto Anna Samotrzec’.

W tym momyncie mys’li poleciauy na Annaberg, kaj uo tym samym czasie Biskup misyjny Antooni Reimann uodprawiou Mszo s’wiynto we franciszkan’skiyj Wspoolnocie Prowincje s’w. Jadwigi.

Ku kadubskym pastwiskoom z keryh wyszou tyn Nasz ukohany Pastyrz.

Na kerego Druge Prymicje niydugo sie wybierymy.

Korzdo rajza ksztauci, godali starzi.

Niy inaczyj boouo i tym razym.

We starym drzewianym kos’cioouku s’wiyntego Joozefa Robotnika wiszoom po bokah stacje Droogi Krzirzowyj.

I nic by w tym niy boouo ciekawego, bo tak jest we korzdym kos’ciele, keby niy to, rze podpisane soom po s’loonsku piyknym Gotykym.

Dloo Mie jest to uzasadniynie dlo tego, co robia.

Bo jak downe S’loonzoki mogli swoje mys’li zapisowac’ Gotykym, to czy Jo - wspoouczesny S’oonzok, w uoparciu uo ta samo zasada, niy moom prawa urzywac’ do tego samego celu internetowego zapisu Jynzyka S’loonskego?

Wedle tego co`h ujrzou, to moom!

Prowda?

Antoni Respondek

PS

Uobejrzijcie sie co`h po Uodpus’cie u Joozefa Robotnika znod wsadzoone za wyciyraczkami we swojym autoku uostawioonym na parkingu przed Skansynym.
Kolportery sie niy uobijali.
Zrobiyli swoje.

Kuknijcie tyrz na to co`h tam kupioou sie na pamioontka.
Wlyz’cie sie pod ta adresa kero jest pod uobrozkym i pokukejcie.
Morze sie Woom cosik tam spodobo?
Abo sie cegos’ nowego dowiycie?


 

 


« zur�ck zur Rubrik Vita

[ AKTUELL ]  [ KULTUR ]  [ HISTORIA ]  [ PUBLIKACJE ]  [ MINIATURY ]  [ VITA ]  [ REAKCJE ]  [ DEBATA ] 
[ INFORMACJE ]  [ INDEX ]  [ FORMAT-A4 ]  [ ARCHIV-2002 ]  [ SUCHEN ] 

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO