Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

EchoSlonska.com
« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

8_09/2002

NIEZALE�NY MAGAZYN INTERNETOWY - UNABH�NGIGES INTERNETMAGAZININDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHEN


RA� wystartuje w wyborach samorz�dowych

Zarz�d Ruchu Autonomii �l�ska (RA�) zdecydowa� o powo�aniu komitetu wyborczego, kt�ry wystawi kandydat�w w wyborach do w�adz ...

RA� w wyborach samorz�dowych 2002

To b�dzie najwi�ksza kampania w historii Ruchu Autonomii �l�ska. Liczymy na dobry wynik. 4 lata temu startowali�my w wyborach samorz�dowych sonda�owo ...


Banknoty zast�pcze �l�ska 1914-1924

Do 14 wrze�nia 2002 ekspozycja czynna jest w galerii „Krekot”
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie �l�skiej ul. D�browskiego 18


K�nigsh�tte: Graf Reden kehrt heim!

Fast 150 Jahre nach dem ersten Denkmal wird eine Nachbildung errichtet


Wer ist nun der Friedrich von Reden?

Ein Bekannter polnischer Geschichtsforscher der Vorkriegszeit Prof. Adam Pob�g-Rutkowski stellte bereits fest, dass Oberamtmann und Bergrat Friedrich von Reden

A kt� to taki jest ten von Reden?

Ju� przedwojenny historyk Huty Kr�lewskiej prof. Adam Pob�g-Rutkowski pisa� jako, �e Reden pozostawi� „po sobie szczytn� i wdzi�czn� pami�� u ludno�ci �l�skiej”.


Nadzwyczajne uroczysto�ci -
Die gro�e Feierlichkeit

Od 6.09.2002, (od godz.14.00) w Chorzowie przy Placu Hutnik�w, po ods�oni�ciu pomnika b�dzie mo�na odczyta� w j�zyku polskim:
Ab 6.09.2002, (14.00 Uhr) in Chorzow am Plac Hutnik�w -die neue Enth�llung in K�nigsh�tte.


SILESIA SUPERIORDebata

Moje w�tpliwo�ci

W odpowiedzi na artyku� p. Jolanty Tambor w miesi�czniku „�l�sk” w numerze 7 z lipca 2002

Od razu na pocz�tku musz� zaznaczy�, �e nie jest moj� intencj� podejmowanie z autork� polemiki na poziomie naukowym, poniewa� j�zykoznawc� nie jestem. Jestem, mo�na powiedzie�, przeci�tnym „u�ytkownikiem” mowy �l�skiej, kt�ry pragnie jej trwania i zatroskany jest o jej przysz�o��. Mam nadziej�, �e w�a�nie to zatroskanie usprawiedliwia moje wtr�cenie si� do dyskusji. Je�li gdzie� si� myl�, szczerze prosz� o wyja�nienie i naprostowanie b��d�w. ...

J�zef Kulisz


Zapis �l�ski w czasach pruskich

Wprowadzaj�c do ewidencji komputerowej akta USC (w celu szybszego wyszukiwania i drukowania) z lat 1898 - 1922, zauwa�y�em wyst�powanie (przy podpisach akt�w, o ile akta s� podpisane) ciekawego spos�bu zapisu imion i nazwisk. ...

Piotr Kalinowski


Po owocach ich czyn�w poznacie ich ...

Szanowna Pani J. Tambor, szanowny Panie T. Kijonka,
Po przeczytaniu artyku�u „Kodyfikacja gwary ?” w numerze 7/2002 „�l�ska” postanowi�em napisa� do Pa�stwa otwarty list, poniewa� stanowczo nie zgadzam si� z konkluzj� autorki, kt�ra przytaczaj�c gar�� fakt�w j�zykowych pr�buje wykaza� bezzasadno�� wszelkich dzia�a� na rzecz tworzenia „j�zyka �l�skiego”. Bardzo �a�uj�, �e (nie pierwszy to raz) o faktach j�zykowych nie informuje si� po to, aby edukowa� i u�wiadamia� samych zainteresowanych ...

Grzegorz Wieczorek


Ma�a, albo - prywatna, albo -lokalna ojczyzna ? - jaka?

S� to odpowiedzi, na pytania jednego z czytelnika, potwierdzaj�cego zanikania �l�sko�ci, ale szczeg�lnie interesuj� go sprawa nazewnictwa „hajmat�w, domowin, ojczyzn”. W Polsce lepiej by�o wprowadzi� poj�cie zwi�zane z ojczyzn�, bo ma ona swoj� tradycj� walki o wolno�� w swojej historii. W Niemczech zwi�zki przesiedle�c�w czy landsmannschafty te� m�wi� o nowym Heimacie?  ...

Peter Karl Sczepanek


Aktuell

Wra�enia II

Na prze�omie czerwca i lipca bawi�em w mej kolebce. Jej asymetryczne kraw�dzie przebiegaj� na linii Opole, Popiel�w, Pok�j, Kluczbork, Olesno, Ozimek, Opole.
Wysiadaj�c z sindbadowskiego autokaru na dworcu g��wnym w Opolu, uda�em si� ulic� Krakowsk� w stron� rynku, aby po kilkunastogodzinnej podr�y zje�� w „Star�wce” ciep�� zup� i pierogi z kapust�. Pada�o. ...


Do Pan�w Profesor�w Marka Czapli�skiego i Adolfa Juzwenki w sprawie ich wypowiedzi w „Opiniach” Gazety Wyborczej z dnia 17 maja 2002 roku list otwarty

Przez dziesi�tki lat mego w�asnego, ju� bez ma�a pi��dziesi�t lat trwaj�cego �ycia, by� zar�wno ton jak i wgl�dy, cechuj�ce wypowiedzi wy�ej wspomnianych pan�w profesor�w nie do pomy�lenia; z tego to powodu jestem im oraz wszystkim, kt�rzy stworzyli po niemu warunki, niezmiernie wdzi�czny. ...

Alfred Bartylla - Blanke


List otwarty do Jego Ekselencji ks. Arcybiskupa, Metropolity Katowickiego prof. Damian Zimo�

przez Parafi� rzymsko-katolick� p.w. �w. Marii Magdaleny w Tychach, ks. kan Teofila Grzesicy
Z okazji: zaproszenia na uroczysto�� po�wi�cenia tablicy ku czci b�. ks. Emila Szramka, kt�ra odb�dzie si� we wtorek 18. czerwca 2002 roku, o godz. 18.30 w Tychach. ...

Peter Karl Sczepanek


Kroki ku prawdzie

PROPAGANDOWA NAGONKA NA DR. HERBERTA CZAJ� PREZESA ZWI�ZKU WYSIEDLE�C�W

W latach siedemdziesi�tych dr Herbert Czaj� sta� si� ofiar� komunistycznej propagandy. Powodem „zwierz�cej" nienawi�ci w�adz PRL i zaciek�ych atak�w armii propagandzist�w by�o obj�cie przez dr Czaj� w 1970 roku stanowiska prezesa Bund der Vertriebenen (Zwi�zku Wysiedle�c�w) oraz jego sprzeciw co do zawarcia uk�adu mi�dzy Republik� Federaln� Niemiec a komunistycznymi w�adzami w Polsce (z 7 grudnia 1970 roku). Kolejne ataki propagandzist�w peerelowskich nasili�y si� po 17 maja 1972 roku, kiedy to siedemnastu chadeckich ...

JACEK KRZYSZTOF DANEL
Dr Herbert Czaj�


Publikacje

Dycki u siebie w doma

Na co�kij kuli �jymskij jest jyny taki jedne miejsce - za stodo�om od Cichego z kierego w pogodne wieczory wida� pasmo g�rskich grzbiet�w ostro odcinajonce �jymia od nieba.
I te� na co�kij kuli �jymskiej jyny pjy�� synk�w z Parceli w Krzi�kowicach spotyka�o se za tom stodo�om. ...

Rudolf Paciok


Die Bergorsch�

Der Oberschlesier ist ein wahrer Meister in der Erfindung und Bildung neuer Worte, er besitzt hierzu ein gro�es Talent. F�r einen Begriff hat er gleich mehrere passende Worte, welche von einem bestimmien Witz und Humor zeugen. So sagt er z.B. zu einem sch�nen M�dchen "schwarna" oder "feina" oder "gryfna" oder "schykowna" oder "schumna", "Fr�litschka". Diese Worte ethymologisch zu deuten, ist eine sehr sch�ne und interessante Arbeit. ...

Dr Leopold Walla


WIDOKI

SZKO�A
Nie by�em uczniem pilnym. Bo pierwsza szko�a, do kt�rej chodzi�em te� nie by�a pilna. R�ne rzeczy i wydarzenia pami�tam z mojej budy. Tylko nie wiem czy najwa�niejsze. Z racji tego, �e by�em postrzegany jako rozgarni�ty, cz�sto na lekcjach biega�em po papierosy dla nauczycieli, albo po mi�so, kt�re p�niej zawozi�em im tramwajem do domu. (Kto wtedy �y�, wiedzia�, jak pi�kn� i niemal�e magiczn� spraw� by� zostawiony pakuneczek w sklepie mi�snym.) ...

Krystian Ga�uszkaVertreibung ist ein Verbrechen

Der SPD-Politiker Peter Glotz k�mpft f�r das Zentrum gegen Vertreibung ...


Pami�tkowe banknoty zast�pcze Ujazdu 1923 r.

Ujazd, niewielka miejscowo�� g�rno�l�ska, o bogatej historii si�gaj�cej XII wieku, uzyska�a prawa miejskie z nadania biskupa wroc�awskiego ju� w 1223 roku. ...


Papierowy pieni�dz zast�pczy gminy Knur�w

Z pocz�tkiem XX wieku Knur�w by� gmin� wiejsk� z obszarem dworskim, stanowi�c� cz�� powiatu rybnickiego. Wi�kszo�� mieszka�c�w by�a Polakami. Rozw�j miejscowo�ci jednak zwi�zany by� ...

Bronis�aw W�troba


NASZ LUD
Wolne s�owo dla ludu �l�skiego

Czeski Cieszyn
26. lipca 1924

W rocznic� krzywdy ...
O czem sobie nasz lud rozprowio ...

Potomki od Seta

To je lista potomkow od Adama. Kej Ponboczek zrobiyli czuowieka, to go zrobiyli podobnym do sia. Zrobiyli Ponboczek chopa i kobiyta, pobuogosuawiyli ich i dali im miano „ludzie”, kej ich stworzyli. Adam bou sto czidziysci lot stary to urodziou mu sie synek, podobny do niego choby z obrozka, i dou mu Set. Kej sie Set urodziou , to Adam zou jeszcze osiymset lot i miou jeszcze synkow a cery. Cuzamyn do kupy ...

Szwager


J�zyk kaszubski ...
Jak co czyta�? ABC fonetyki i pisowni ...

N�st�rsz� s�ow�rze kasz�bscz�

Kò�den jãz�k m� swòje s�ow�rze. Chcem� le naczic gadac ò s�ow�rzach kasz�bscz�ch - n�prz�d òd tich n�d�wni�sz�ch... Jacz� b�� n�st�rsz� s�ow�rze jãz�ka kasz�bscz�gò? Sk�dka swiat sã dozn� ò tim, �e na p�niowim sztrãdze B�tu g�d� pò kasz�bskù? Mò�e to je dzywn�, ale swiat ùczu� ò kasz�biznie w XVIII stalatim dzãka caric� Katarz�nie II. Ta prz�dniczka Rus�ji, jak� zarabcz�a. ...

Pawe� Szcz�pta


Die sprachenfreundliche Gemeinde - Wieloj�zyczna gmina

Eine Aktion von: Nordfriisk Instituut, Niederdeutsches Zentrum, Sydslesvigsk Forening gemeinsam mit dem Schleswig- Holsteinischen ...
Akcja Instytutu P�nocnofryzyjskiego, O�rodka Dolnej Niemczyzny, Towarzystwa Po�udniowoszlezwiskiego, z poparciem Sejmiku Gmin Kraju Zwi�zkowego Szlezwik-Holsztyn ...


W�d�wk wi�rzt�w Pi�pra


Die Weiber von GleiwitzCopyright © SLONSK - 2001-2002, all rights reserved

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO