Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

EchoSlonska.com
« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

10_12/2002

NIEZALE�NY MAGAZYN INTERNETOWY - UNABH�NGIGES INTERNETMAGAZIN

WESO�YCH �WIONT - FROHE WEIHNACHTENINDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-2
SUCHENZum bevorstehenden Weihnachten und Jahreswechsel


Sankt Barbara, die Schutzpatronin


August Kiss w akwarelach Ireneusza Botora - Sczepanek w Tychach


Piekarska rocznica


Eine filigrane Kunst Schlesischer Eisenkunstgu�


“Zbli�enie si� Europy” do regionu Silesia


Skoki bez Izerbah


SILESIA SUPERIORKultur

Kommt! Wir singen Weihnachtslieder

Willkommen zu unserem weihnachtlichen Singen.
Wir m�chten Sie auch in diesem Jahr mit weihnachtlichen Melodien auf die bevorstehenden Feiertage einstimmen. Und es ist schon eine Tradition geworden, Sie in die Musik einzubeziehen.
Wir laden Sie jetzt ein, zwei bekannte und beliebte Weihnachtslieder zu singen. In der Hoffnung auf ein wei�es Weihnachtsfest, singen wir zuerst
Leise rieselt der Schnee ...

Peter Karl Sczepanek


�ozpro�wka dwadziesto� - a trzecio� przed konkurs w Ugianach

- �o rojbrze, nieprawyng ksiyndzu, roztomajtnych zadnych sataniskach jak i �o dio�blyng kamiyniu w Kobylnie, to znacy, �o gesichtach prawych a nie �ocyganionych jak i inksych prziwiarkach, coch jong napisol, nie, bo co� lepyj wiang ni� drudzy ludzie, yno izby si� jescy i te tela telicka, co mi starzik, tatulek i inksi ludzie lozprawiali, na zawse nie stracio�o.

Alfred Bartylla-Blanke


Stary dymb

Som stromy, kere co�ki wieki �yjom, som tyz taki, kere po stoj�czku umiyrajom. Som takie, co przewrocone przez wiater w samotnosci zgnijom.
Du�o jest ty� takich, o kerych co�ki �ycie pamiyntomy, choby �wiynte by�y. Ptoki ty� som takie, kere swojigo stroma nigdy niy opuszczajom, bo gniozdo na nim majom. Nikere za� ptoki swojigo stroma co�ki �ycie szukajom i nikaj go znoj�� niy poradzom. ...

Bogdan Dzier�awa


Ein starkes Weib -
das Leben der Hedwig von Schlesien

Gott hat mir Engel gesandt, Heinrich, sagte die F�rstin mit einem kleinen L�cheln. Der Engel hat mit mir geredet in meinem Traum. Sch�n war der eine Engel. Er war dir �hnlich. Als du jung warst. Ein zweiter Engel stand ihm zur Seite. Der war ernster. Die Engel zeigten mir mein Leben, wie es war. Ich las mit ihnen in meinem Leben wie in einem offenen Buch. Ich habe ein Leben voller Freuden gef�hrt. In Liebe und Geborgenheit. In angenehmer Bequemlichkeit. Ich habe mich wohl gef�hlt in diesem Leben wie unter einem warmen Federbett im Winter. Ich war tr�ge und leichtsinnig geworden, d�nkelhaft und eigenn�tzig. ...

Renata Schumann


Moja mi�o�� – numizmatyka

Urodzony �ech je pod znakym Byka. Som ludzie co godajom, �e byki to same sknyry i materialisty, ale tak richtig to jest to ino take �obrocanie kota �ogonym. Mo�e wziy�o sie to stond, �e w duszy ko�dego byka siedzi �dziybko romantyka, ino �e niy wszyscy chcom, abo mogom to uwidzie�. No, a �eby wom to jako� wyklarowa�, to chca tukej po�osprowia� �o jedny z moich �yciowych mi�o�ci. Zresztom niy tak ca�kym ino �o jedny, bo zy mie przeca ty� taki karlus, co i za inszymi dzio�chami �lypiami �obroco. ...

Bronis�aw W�troba


"Bohater, kt�rego nie zapomn�" -
biografia Ojca Richarda Henkesa

Na podstawie ksi��ki "Hoffnung - trotz allem, unterwegs in Schlesien" (Nadzieja - mimo wszystko, w podr�y po �l�sku) prof. Georga Reitora
Zmar� 22. lutego 1945 w KZ Dachau w bloku 17 wychudzony do szkieletu. Blok 17 by� przeznaczony dla chorych na tyfus Czech�w. Palloty�czyk Richard Henkes zg�osi� si� do niego na ochotnika, aby mieli duchownego. ...

Ludwig Skrzypiec


Aktuell

Oberschlesien und Nordrhein-Westfalen

Besonders das Ruhrgebiet ist mit Oberschlesien vielf�ltig verbunden. Das gilt sowohl f�r die historischen Beziehungen zwischen den beiden Industrieregionen, die vor allem durch die Zuwanderung oberschlesischer Menschen ins Ruhrgebiet gekennzeichnet sind - Erwerbsmigranten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, denen nach 1945 Fl�chtlinge und Vertriebene und sp�ter Aussiedler folgten - als auch f�r ihre j�ngere und j�ngste Entwicklung: Mit dem Ende der Montanindustrie haben beide Regionen vergleichbare Probleme der Umstrukturierung zu bew�ltigen. ...

�l�zacy w krzywej Gaussa na spotkaniu:
NRW - O/S

Gdzie jeste�my? - Kaj to my som? - Wo waren wir gewesen?
Pos�u�ymy si� Carl Friedrich Gaussem, �yj�cym w czasach Augusta Kissa -XIX wieku w Saksonii, fizyk, astronom, szczeg�lnie matematyk, z jego teori� liczb, ich rozk�adem, prawdobodobie�stwem. W matematyce normalny, r�wnomierny rozrzut liczb (zdarze�) przedstawiony na wykresie ma kszta�t rys�w dzwonu - jest to tzw. krzywa Gaussa. ...

Frank Prus Trio w Nadrenii-Westfalii

W ramach „Dni kultury �l�ska (tzn. G�rnego �l�ska, i to z „Katowickiego”) nad Renem i Ruhr, dnia 27-10-2002 w Muzeum G�rno�l�skim w Ratingen o godz 11.00 odby�a si� wystawa, a raczej wernisa� wystawy „Pejsa�e nieobecnosci. Grafika tera�niejszo�ci na G�rnym �k�sku „. - czyli „Landschaft des Nicht-Sein”. S�owo wst�pne wraz z uzasadnieniem typu wystawy wyg�osili ze strony polskiej R. Lewandowski z bytomskiej „Galerii Kronika”, Bieniarz z katowickiej Ars Camera-lis Silesiae Superioris i Ewa Zawadzka, przedstawicielka reprezentuj�c� artyst�w tej wystawy. ...

Peter Karl Sczepanek


Publikacje

August Kiss
z krainy przychodz�cych i odchodz�cych

Drogi czytelniku, przed Tob� Micha� Archanio� - Kolossalbild des St. Michael - 1849 - pierwszy z rozdzia��w mojej nowej publikacji.
B�dzie ich ponad 12 - o �yciu i tw�rczo�ci Augusta Kissa, rze�biarza z G�rnego �l�ska dzia�aj�cego g��wnie w Berlinie. Nie tylko o nim, bo jest to te� relacja o ludziach przychodz�cych i odchodz�cych z tej krainy i wydarzeniach w tym okresie i troch� przed, czyli w XVIII i XIX wieku, wieku wielkich przeobra�e� na �l�sku, w Prusach i Europie. ...

Peter Karl Sczepanek


FYRCOKOWE SYNKI

Z ksion�ki Rudolfa Pacioka - Fyrcok za briftryjgra
Nie minylo pora miesiyncy i uza� trza by�o Fyrcokowi przizna� s�uszno��, bo 1 wrze�nia 1939 roku - bez jednego strza�u - Niymce od Raciborza przele�li granica i nie trwa�o dziesiyn� minut, a juz byli na Parceli. M�j ojciec z tym swoim baloniokym i jeszcze pora ch�op�w z Parcele to se jyny przed Njymcami wyg�upili. Powsiodali na te swoi ko�a i chcieli se na skr�ty dosta� do Rybnika, bo w ksion�eczkach wojskowych mieli napisane "w razie wybuchu wojny, zg�osi� si� w jednostce w Rybniku". Pochytali ich ju� przed Rydu�towami i kozali im wraca� dudom i siedzie� a� przidzie czas, to se �nimi pogodajom. ...

Rudolf Paciok


"Barburka" das Fest der Bergleute

Das schwere und gef�hrliche Leben der Bergleute brachte es mit sich, da� sie immer wieder ihre Besch�tzerin, die heilige Barbara, um Schutz und Hilfe anflehen. Auf den Gruben wurden ihr �ber und unter Tage, in den Zechenh�usern sowie in den unterirdischen Kohlengrotten, Alt�re und kleine Kapellen errichtet. In diesen Weihest�tten waren Bilder oder Statuen der hl. Barbara mit Blumen geschm�ckt und mit Kerzen umgeben. In gr��eren Zechenh�usern waren auch oft Orgeln, Grubenfahnen, B�nke und St�hle vorhanden, so da� es schon einer kleinen Grubenkirche �hnlich sah. ...

Leopold Walla


A cappella

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih rade sie pos’piywoomy. S’piywoomy jak ino jest po tymu sposobnos’c’. Tak sie z Nos wylywo nasze uradowanie. Naszo Nadzieja.
Czy to w Gyburtstag przi akordyjoonie, abo we Wysele przi muzyce, a nojweselyj przi poprawinah - jak muzykantoow sami zgrywoomy.
Przi gitarze na uogroodku abo przi fojerce. W wycieczkowym autobusie z grzibiorzami, kery je nojweselszy wtynczos jak s’niyj wrocoomy. ...

Rorate coeli desuper et nubes pluant iustum,
aperiatur terra et germinet Salvatorem

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih ta pies’n’ towarzyszooua noom, bajtloom, przez couki Adwynt we porannyh Roratah. Hodzynie na nie boouo piyrszym dzieciyncym zobowioonzaniym i postanowiyniym, uofiarowanym dlo nadhodzooncego Dziycioontka.
A nadhodzioouo Uoone dugo, poleku. Po ekstra naszykowanyh dloo Niego shodkah, przy bocznym Uoltorzu. Stopiyn’ po stopniu, shood po shodzie, jako ta dziecioontkowo figurka z rospostartymi roonczkami, przez sztyry tydnie.

Antoni Respondek


Banknoty zast�pcze Byczyny

Byczyna – niewielkie miasteczko wchodz�ce w sk�ad powiatu kluczborskiego jest ju� wzmiankowane w dokumentach historycznych pochodz�cych z XIII wieku. Miejscowo�� dzieli�a losy innych miast �l�skich, przechodz�c na przestrzeni wiek�w pod wp�ywy czeskie, austriackie i pruskie. Blisko�� granicy z Kr�lestwem Polskim, odleg�ym zaledwie o oko�o 5 kilometr�w, pozwala�a na zachowanie �ci�lejszej wi�zi z Polsk�, co jednak nie zawsze ko�czy�o si� dla mieszka�c�w Byczyny dobrze. ...

Banknoty zast�pcze G�rno�l�skiego Okr�gu Przemys�owego 1918 – 1919

W zwi�zku z pewnym wzrostem zainteresowania tematem pieni�dza zast�pczego polskich zbieraczy, jak r�wnie� os�b pasjonuj�cych si� histori� naszej „ma�ej ojczyzny”, warto przedstawi� na tych �amach notgeldy wydawane specjalnie dla potrzeb ludno�ci GOP-u. Pieni�dz ten jest o tyle ciekawy, �e zapewniono mu pe�ny obieg na stosunkowo du�ym obszarze, eliminuj�c tym samym podstawow� uci��liwo�� w pos�ugiwaniu si� banknotami zast�pczymi. Oczywistym minusem by� jednak i w tym przypadku typowy, kr�tki okres wa�no�ci. ...

Bronis�aw W�trobaSkandaliczne dyktando gimnazjalne

W �wi�teczny dzie� 11 listopada Radio Katowice wsp�lnie z miesi�cznikiem „Ma�y Go�� Niedzielny” zorganizowa�o po raz czwarty „Ma�e dyktando”, w kt�rym udzia� wzi�o oko�o 2000 dzieci i m�odzie�y z r�nych miejscowo�ci niemal�e ca�ej Polski. Uczestnicy dyktanda walczyli o tytu� „Bezb��dnego Ma�ego Go�cia”. Celem imprezy by�o upowszechnienie zasad ortograficznych j�zyka polskiego w�r�d m�odzie�y szk� podstawowych i gimnazj�w. ...

Tadeusz B. Hada�


�L�SKIE WYDANIE ULICY

"Ulica ..." nosi podtytu�: "WYDAWANY JAKO DOW�D NA ISTNIENIE P�L SWOBODNEGO MY�LENIA". Ta my�l przewodnia obecna jest tak�e w wydaniu 10-tym Ulicy (NR 10/36 29.X.2002), kt�re w ca�o�ci po�wi�cone zosta�o tematyce �laskiej.
Polecamy lektur� �l�skiego wydania tego miesi�cznika. Nasuwaj�ce si� uwagi czy spostrze�enia prosimy kierowac na adres ...

Redakcja


INTEGRACJA EUROPY A REGIONALIZACJA

Europejska integracja i post�puj�ca globalizacja zmieniaj� spo�eczno-polityczne oblicze Europy. Konsekwencj� tych przemian jest stopniowa zatrata historycznie ukszta�towanego bogactwa specyfik europejskich region�w. Zasi�g obserwowanego zaniku lokalnych r�nic nieustannie ro�nie, czemu sprzyja daleko id�ce ujednolicanie zasadniczych uwarunkowa� ekonomicznych. Wielkoobszarowej homogenizacji sprzyja tak�e “amerykanizacja” kultury, s�abn�ce wsparcie udzielane europejskim tradycjom i mierna regionalna �wiadomo��.

Bruno Nieszporek


Samolot wielozadaniowy a Tarnowskie G�ry

Po 11 wrze�nia 2001 roku w Nowym Yorku i Waszyngtonie, sojusz NATO - 19 kraj�w - te� z Polsk�, stan� przed problemem zorganizowanego terroryzmu w wydaniu fundamentalist�w islamskich.
“Rosja nagle okaza�a si� bardziej przydatna jako sojusznik USA w koalicji antyterrorystycznej ni� ca�y sojusz atlantycki” - stwierdzi� doradca prezydenta Rosji Putina, Sergiej Jastrz�bski gdy Putin jednym telefonem do prezydenta UAS Busha zg�osi� gotowo�� wsp�pracy w tym zakresie. ...

Ewald Bienia


S’wionteczne rzykanie do tego kery jest - �wi�teczna modlitwa do tego kt�ry jest


Biblia IX

Potym pobuogosuawiyli Ponboczek Noego i od niego synkow , i pedzieli im tak: ...

Biblia X

A to som potomki synkow od Noego: Sema, Chama, Jafeta. Po potopie urodziyli im sie take synki: Synki od Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. ...

Biblia XI

Couko ziymia godaua na tyn czas jedna godka, te same wyrazy. Kej ludzie przikludziyli sie ze wschodu, natrefiyli na rowno ziymia we kraju Szinear i tam sie ostoli. Pedzieli se potym: ...

Szwager


Abba – Ojtshe


LIST DO DZIECIONTKA

Nasza Europa

NASZ GRINBERG


BLANK STARE LEGYNDY


 Die oberschlesische Frage

Die Absicht des Komitees ging zun�chst dahin, in friedlicher Weise auf Deutschland, Polen und Tschechien einzuwirken, um Oberschlesien eine selbst�ndige politische Stellung einzur�umen und seine Neutralit�t �hnlich wie die der Schweiz und Belgiens zu garantieren. Die sozialistische deutsche Regierung sicherte allen Volksst�mmen Deutschlands eine selbst�ndige freiheitliche Entwickelung zu, und die unabh�ngigen, sozialistischen Regierungsvertreter ...

Th. Reginek


KaszEd - Kasz�bsczi Editora

Witoj ...
Mome raza z czterema jinszimi drechama pierszo kaszebsko programa na komputr zrechtowony. Wicy po polsku na: ...
www.kaszubia.com ...
e po miemiecku:
www.kaszubia.com ...
E moze tez dobro udba dlo promoceji jazeka slonsczego.
Pozdrowczi ...Copyright © SLONSK - 2001-2002, all rights reserved

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO