Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO �LONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [�LONSK]  [RUCH AUTONOMII �L�SKA]

�rodkowo-Europejsko Korporacja Prasowa
Mitteleurop�ische Pressekorporation

REGIOPOLIS

www.EchoSlonska.com
« IMPRESSUM

KONTAKT

post@EchoSlonska.com

11_02/2003

NIEZALE�NY MAGAZYN INTERNETOWY - UNABH�NGIGES INTERNETMAGAZININDEX
FORMAT A4.PDFARCHIV 2001-3
SUCHEN

Skarb slonskij ziymi


IGRASZKI-FRASZKI


Broni� Krzy�a �elaznego


Kulturtage der Wojewodschaft Schlesien in Nordrhein-Westfalen


Konstytucja Europejska ma obowiazek uwzglednienia politycznej i terytorialnej r�znorodnosci


Odkrycie Augusta Dyrdy dla przysz�ej Europy

Wybrane dzie�a rze�biarza Augusta Dyrdy


SILESIA SUPERIORAktuell

Denn Karneval gibt es nur einmal im Jahr
Przeca ros w roczku momy karnawa�

Karneval am Rhein! - karnawa� nad Rynym

Ta tradycja jusz �ot 100 lot – w unifotmach jak za Starego Fritza w Prusach, kaj i my w Slonsku byli, i tak sie �osta�o w kitlach �o�to-niebieskich w farbach Slonska - tes widzymy. Pszet popielcym w poniedzia�ek je tzw. Rosen-Montag na Westfalii i Nadrynii, w Saksoni, kaj je wolne �ot roboty – i idzie sie na Rosenmontag-Zug, pochod. Wszjyscy sie wygupiajom, �piewajom, sie ca�ujom, ko�dy je pozytywnie przija�nie nastawiony. Ale i wytykajom w wicach, co le�y im na sercu. Tu niy cza sie fstydzi�, mogiemy wali� �lonskom gwarom wiela cza – na tym tysz polega karnawa� – czu� sie jak u siebie w doma – DOMOWINIE, eli w Heimacie. ...

Peter Karl Sczepanek


Freitag 13. Dezember 2002 – Kobenhavn

UNIA Europejsko – pocz�ntek ko�ca

Europejsko PIYTNOSTKA w tym dniu spotka�a sie tam ( Kopenhaga) by na Topie umo�liwit' (1) przijyncie „dziesi�ntce” nowych – z Polsk�m? Twarde stawianie ��da� przez polsko delegacjo rz�dowo w tej sprawie trwa�o ca�y dziy� i pora razy by�o przerywane. W�a�ciwie to si� zastanawi�m, bo tak ko�o 10-tej, to ju� przi stole sz�o zmiyni� Polan na Rumun�w. Dlo mnie – Shlonzoka – by�oby to chyba lepsze, cho�bych potym musio� si� starat’ o wiza przi wyje�dzie w odwiedziny do Familii za Odra, abo do Czech. Rumuni by du�o myni kosztowali Unia, a Polanie maj�m jeszcze du�o, och du�o do zrobiynio by w og�le wly�� na to europejsko droga ...

Ewald Bienia


Z biegiem Rudy

Rostomajnte som rzyki na �wiecie, ale dycko jedna jest twoja, to ta nad kerom �e� sie urodziy� . Cho�by� potym widzio� tysi�c inkszych, zawsze bydziesz ta nojpiykniejszo pamiynto�, chocio� by wed�ug tych drugich jak przikopka wygl�da�a .
Wiela ludzi przez co�ki �ycie po �wiecie wandruje i w rostolicznych rzykach nogi moczy, ale ta , do keryj piyrszy roz sie wlaz�o i poczu�o sie jeja zimno woda ma�ymi no�kami , do tyj dycko wrocajom. ...

Bogdan Dzier�awa


Historia

76 milion�w dolar�w spadku albo si�a plotki

Kwota ta (76 milion�w dolar�w) sprawia wra�enie. Je�li jeszcze pomno�y� j� przez aktualny kurs dolara (ale aktualny w 1932 roku, kiedy sprawa o ten spadek dosta�a si� przed �l�skie s�dy), kt�ry wynosi� 5,19 z�, a do tego pomno�y� przez wsp�czynnik si�y nabywczej pieni�dza, kt�ry dla tego okresu wynosi 10 (czyli �rednio 10 razy ta�sze by�y artyku�y spo�ywcze i praca ludzka), wtedy jest to kwota, kt�ra pozwala spokojnie �y� bez pracy nawet kilku pokoleniom jednej rodziny. ..

Piotr Kalinowski

 


Europ�ische Stra�en in Polen, Schlesien und im Plesser Land O/S

Der gr��te Teil der Stra�en und Fahrwege, vorwiegend in Oberschlesien ist mit dem Bau und der weiteren Entwicklung oberschlesischer Industrie in der II. H�lfte des XIX. Jahrhunderts verbunden. Nach dem Ende des I. Weltkrieges wurden die neuen Strassen weiterhin ausgebaut und modernisiert, denn die Zahl der Autos, die sich auf den Stra�en bewegten, wuchs von Jahr zu Jahr. Gro�e Aufmerksamkeit wurde in dieser Hinsicht den oberschlesischen Stra�en, besonders im Plesser Kreis geschenkt. Heute gelten sie als die besten in ganz Polen. ...

Peter Karl Sczepanek


�o�nierze wojen napoleo�skich

Po wyga�ni�ciu Rewolucji Francuskiej cesarz Napoleon rozpocz�� proces si�owego jednoczenia Europy. W 1805 roku pod Austerlitz rozbi� doszcz�tnie armi� austriacko - rosyjsk�, a w zawartym pokoju wymusi� zrzeczenie si� przez cesarzy austriackich tytu�u Cesarzy Rzymskich oraz rozwi�za� �wi�te Cesarstwo Rzymskie Narod�w Niemieckich, istniej�ce od X wieku. Rok p�niej pod Jen� dosz�o do kompletnego rozbicia r�wnie� armii pruskiej. Kr�l pruski zgodzi� si� na uzale�nienie polityczne swego kraju od Francji oraz na stacjonowanie w Prusach wojsk francuskich. Europa powoli uznawa�a zwierzchno�� Napoleona. ...

Piotr Kalinowski


Refleksje g�rno�l�skie - czy naprawd� rok 2003 rokiem prawdy?

Uaktywnia� powinni�my si� wszyscy, przesta�my by� bierni, tylko czeka� i czeka�, w obawie, �e zn�w nam „zrobi� krzywd�”, i patrze� na ka�dego, jakby „mi z piwnicy ziemniaki kradli” – nie! - otwarcie, z wiar�, wsp�lnie czyli w sile, w podniesieniu na duchu, z u�miechem na twarzy - to wa�ne! ...

Czesko-polskie i niemieckie przetargi j�zykowe na �l�sku, czyli - jak polski rz�d robi teraz to samo, co m�drzy �l�scy Piastowie w 13 i 14 wieku

„Ojczyzna” po austriacku, w oczach wojaka Szwejka. Germanizacja �l�ska, a gdzie czechizacja i polonizacja �l�ska? Germanizacja j�zyka, kultury, a dlaczego nie gospodarcza, albo bra� dla siebie z gotowego, nic nie szkodzi? A nasze cechy charakteru z...z�otego i czarnego or�a herbu! A gdzie jest �l�ska tolerancja? ...

Pomostowe refleksje przy pomniku F.W. von Reden – „Most Ozimek”

Oto poni�ej urywek drugiej broszurki pt.: „S�aw� i wolno�� roznieca�” z cyklu powsta�ej mojej publikacji: „Augus Kiss, z krainy przychodz�cych i odchodz�cych”.
A okoliczno�� jest nielada, wspomniany w tym urywku most nad rzek� Ma�a Panew w Ozimku na G�rnym �l�sku (obecnie na „Opolszczy�nie”) powsta�, jako pierwszy metalowy most na �wiecie, cudo techniki, w�a�nie w miejscowej, dzisiejszej „Hucie Ozimek”.
Dzisiajsza huta w sytuacji upad�o�ci, zaliczona do likwidacji, co czytamy w gazetach g�rno�l�skich, ale kiedy� przed 200 laty nale�a�a do wyr�niaj�cej si� huty pod nazw� „Malapane H�tte”, powsta�a na zlecenie Fryderyka II. ...

Peter Karl Sczepanek


BAJKI NIE TEJ  BAJKI

Od kiedy pami�tam zawsze chcia�em by� choink�. A nawet dalej. Podejrzewam, �e kiedy tego sobie jeszcze nie u�wiadamia�em, chcia�em by� choink�, t� �wi�teczn� pe�n� przepychu i frywolno�ci, pe�n� blasku i powabu - czaruj�c wok� gwiazdami, ods�aniaj�c tajemnice.
Znaj�c moj� skrywan� mi�o��, starsi koledzy z podw�rka pomalowali mnie pewnego, jak�e pami�tnego i nie da si� ukry� pi�knego dla mnie dnia, olejnymi farbami, znalezionymi na �mietniku tu� za naszym domem. ...

Krystain Ga�uszka


Fyrcok za briftryjgra

Roz tez w 1943 roku - jak jeszcze w Libomi byli Njymce - somsiad od Fyrcoka pieronym go prosiy�, �eby poszo� za niego do szko�y, bo rechtor co uczy jego synka kozo� przij�� zarozki do kancleryje ojcowi, matce abo opiekunowi. To �ech se pomyslo� - pado� somsiod do Fyrcoka - ty by� se tam lepszy dogodo�, bo umisz lepszy goda� po njymiecku.
Fyrcok nie do� se prosi� i poszo�. ...

Rudolf Paciok


Der Federball

Sobald meine Schwestern ins heiratsf�hige Alter kamen, mu�te meine Mutter f�r die Aussteuer, in erster Linie f�r die Betten, sorgen. Zu diesem Zwecke wurden zu Hause einige G�nse gehalten und dieselben im Laufe des Jahres wiederholt gerupft. Die Federn wurden in einem gro�en Leinensack gesammelt und f�r den Winter aufgehoben. An den langen Winterabenden kamen dann Freundinnen und Bekannte zum Federschlei�en. Wir versammelten uns meistens in der K�che, der gro�e K�chentisch wurde in die Mitte gestellt und wir sa�en rings um diesen herum. ...

Leopold Walla


Kampanijo, Nippoon i Jo, Yamamoto

Tako informacjo uo hjyrarhji warznos’ci, kero wszystkym niesie powodzynie i korzys’ci przywjooz rzeh uoonegdaj do mojih ukohanyh Uogewnik S’loonskih ze Japoonije, kaj rzeh boou na szkolyniu, na co dzisioj niykerzy godajoom przeszpjegi.
Boou rzeh po nowe wjadoomos’ci i umjejyntnos’ci.
I mys’la rze prziwjooz rzeh wtynczos recepta, wedle keryj szuo sie stosowac’ i u nos. ...

Segregacjo, asymilacjo, integracjo

W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih te pojyn’cia znoomy uod lot.
I praktyki s’niymi zwjoonzane.
Kery u nos niy wjy jak sie segreguje? Abo tego niy poradzi.
Przebjyrac’ i wybjyrac’ lepsze abo gorsze egzymplarze wzglyndym ustaloonyh normoow?
To zajyn’cie bardzo proste, jak jest uokrys’loono norma.
Dejmy na tyn przykuod segregacjo ziorek grohu na grohoowka.
Ziorka musiauy byc’ jednako wjelke, niyuszkodzoone, podobnyj farby i guadkos’ci. ...

Kaj je nasze Kyoto, kaj je naszo Nara?

Z mojih ukohanych Uogewnik S'loonskih niyrod sie ruszoom.
Tukej moom wszystko, co mi trza.
Tukej jest moja blirzszo i dalszo Rodzina, Przijociele, Kamraty i dobre Soomsiady.
Tukej stoji mooj stary Familok, kery jak i inksze hciou by poznac’ profesor Wiktor Zin, bo uo takym rodzaju pomjyszkanio mauo wjy. Wjy jednak uo tym, irze w Niym tworzy sie patrijotyczno spouecznos’c’, warzno dlo historije s’loonskij Ziymje. W kerym rzycie boouo niyleke, ale bardzo moralne i uoparte uo trwaue zasady. ...

Antoni RespondekWie sich Uropa und Uroma kennerlernten und wie sie auf dem Lande lebten

Fr�her als mein Uropa noch ein junger Mann war, haben sich die jungen Leute auch geliebt und haben geheiratet. Die Eltern achteten darauf, dass ihre Kinder anst�ndig erwuchsen und ordentlich heirateten. Es gab �berall gro�e Familien. Auf dem Lande war das so, dass derjenige der das Elternhaus erben sollte nicht fr�her heiraten durfte, als bis alle seine Geschwister verheiratet waren. Er musste auch jedem seinen Erbanteil auszahlen. ...

Andreas Smarzly


Eduard August Schroeder in Teschen

W Echo Slonska – Nr 7 Eduard A. Schroeder przedstawiou si� w roku 1919 jako zdecydowany zwolennik powstanio samodzielnego nautralnego Pa�stwa Cieszy�skiego pod protektoratem Zjednoczonych Stan�w P�nocnej Ameryki.
Teraz przedstawia kr�tko E.A. Schroeder’a na pocz�ntku XX-stolecio. W – Adressen Buch der Stadt Teschen ... z roku 1906 stoi napisane ...

Ewald Bienia


Banknoty zast�pcze Bia�ej – 1921 r.

Zabytkowe miasto Bia�a, le��ce w powiecie prudnickim, nad rzek� o tej samej nazwie, ma ju� za sob� wielowiekow� histori�. W dokumentach wzmiankowane jest ju� w pocz�tkach XIII wieku. W tych czasach by� to gr�d kasztela�ski, kt�ry prawa miejskie uzyska� jednak nieco p�niej, nadaniem ksi�cia Kazimierza Opolczyka z 1311 roku. Niemiecka nazwa Z�lz wywodzi si� z drugiej po�owy XIII wieku, z okresu intensywnej ...

Parafialne pieni�dze zast�pcze

Gdy w przeddzie� wybuchu I wojny �wiatowej Niemcy zawiesi�y wymienialno�� marki na z�oto, szybko zacz�y znika� z obiegu monety z�ote, a potem nawet srebrne. Z�oty kruszec stara�o si� �ci�gn�� z obiegu przede wszystkim pa�stwo, ale i ludno�� pochowa�a po cz�ci kruszcowe monety (g��wnie srebrne) na „czarn� godzin�”. W pierwszym miesi�cu wojny, w sierpniu 1914 roku, praktycznie poznika�y z obiegu monety o nomina�ach od ½ do 20 marek ...

Bronis�aw W�troba


DIE OBERSCHLESISCHE FRAGE

(Teil III)

Das oberschlesische Komitee entschlo� sich deshalb in einer Ausschusssitzung vom 5. Dezember 1918, mit der Brosch�re und mit einem deutsch-polnischen Flugblatte in die Oeffentlichkeit zu treten und den Selbst�ndigkeitsgedanken eifrig zu verfechten. Da mit Abtretung Oberschlesiens stark zu rechnen war und Deutschland wegen der inneren Wirren seine Anspr�che auf Oberschlesien bei der Friedenskonferenz kaum zu verfechten vermocht h�tte  ...

„Die oberschlesische Frage“

(Teil IV)

Sitzung des Provinzial-Volksausschusses vom 30. XII. 1918 ...

Th. Reginek


Biblia XII

Pedzieli Pon Bog do Abrama: Idz furt ze twojyj domowizny do ziymi kero ci pokozymy. Zrobiymy z ciebie srogi narod, bydymy ci pszoc i twoje miano zrobiymyize je kozdy bydzie znou; stoniesz sie buogosuawiynstwym. Bydymy pszoc tym, kere cie bydom buogosuawic, a tym kere ci bydom zle zyczyc tych przelnymy. ...

Biblia XIII

Ze Egiptu poszou Abram ze kobiytom, ze coukim co miou mit, i tysz ze Lotym, furt do Negeb. A miou Abram tera mocka, bydlontkow, srebra i zuota. Szli bezto poleku , i tak zaszli bez Negeb aze do Betel, tam kaj juz przedtym miou oboz miyndzy Betel i Aj, tam kaj tysz piyrwyj narichtowou Ponboczkowi outorz i kaj wzywou imie od Ponboczka. ...

I. Cz.


O rymie

We Radzionkowie


List �ot czytelnika ze Slonska

Dnia 8.2.2002 otrzyma�em poczt� elektroniczn� komentarz jednego z uczni�w �redniej szko�y z Tych�w, z G�rnego �l�ska, oto tre�� kr�tkiego listu:
Witejcie Panie Pyjter,
Ja jo �oglondo� te rze�by �od Dyrdy, no nawt mje zadziwi�o, boch �ech niy
wiedzio�, �e u nos w Tychach je taki rze�biorz, a �o Kissie ty� �ech czyto�. ...

P. SczepanekCopyright © SLONSK - 2001-2002, all rights reserved

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO