Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

[ECHO SLONSKA]  [FORUM]  [SERVIS]  [SLONSK]  [RUCH AUTONOMII SLASKA]


[Rejestracja]  [Profil]  [Ustawienia]  [Prywatne Wiadomo�ci]  [FAQ]
[Szukaj]  [New posts]  [Statistic]  [Cz�onkowie]  [Loguj Si�]
Cz�sto Zadawane Pytania

Czu musz� si� zarejestrowa�?
Czy mog� u�ywa� ikon emocji?
U�ywanie HTML
U�ywanie BB Code
Kim s� moderatorzy?
Czy mog� zmieni� sw�j profil?
Czy mog� dostosowa� forum do w�asnych upodoba�?
Czy korzystacie z cookies?
Czy mog� zmienia� swoje wpisy?
Czy mog� za��cza� pliki?
Czy mog� wyszukiwa� informacje?
Czy mog� dodawa� podpisy na ko�cu moich wpis�w?
Czym s� og�oszenia?
Czy jest system odzyskiwania nazw u�ytkownika/hase�?
Czy mog� zosta� powiadomiony gdy kto� odpowie na moj� wiadomo��?
Czy mog� przeszukiwa� prywatne forum?
Jakie s� rankingi w Slonske Forum?
Dlaczego ikony p�on� w li�cie temat�w?


Rejestracja

To czy rejestracja jest konieczna zale�y od forum. Zale�nie od ustawie� danego forum niekt�re mog� wymaga� rejestracji podczas gdy inne moga pozwala� na pisanie anonimowe. Je�eli anonimowe pisanie jest dozwolone mo�esz tak zrobi� nie wpisuj�c nazwy u�ytkownika ani has�a. Rejestracja jest darmowa i nie musisz podawa� prawdziwego nazwiska. Wymagamy jedynie podania adresu email, jednak�e b�dzie on wykorzystany tylko do wys�ania has�a, je�eli je zapomnisz. Masz te� mo�liwo�� ukrycia adresu email przed innymi u�ytkownikami z wyj�tkiem administratora. Domy�lnie ta opcja jest w��czona ale w ka�dej chwili mo�esz to zmieni� w swoim profilu. Mo�esz si� zarejestrowa� klikaj�c tutaj

Ikony emocji

Prawdopodobnie ju� si� z nimi spotka�e�. S� to znaki tekstowe wykorzystywane do wyra�ania emocji, jak u�miech :) albo grymas :(. To forum automatycznie konwertuje ikony emocji do ich graficznej reprezentacji. Poni�sze ikony s� obecnie obs�ugiwane:

Co wpisa�

Emocja

Obrazek

:D

Very Happy 

:-D

Very Happy 

:grin:

Very Happy 

:)

Smile 

:-)

Smile 

:smile:

Smile 

:(

Sad 

:-(

Sad 

:sad:

Sad 

:o

Surprised 

:-o

Surprised 

:eek:

Suprised 

:-?

Confused 

:???:

Confused 

8)

Cool 

8-)

Cool 

:cool:

Cool 

:lol:

Laughing 

:x

Mad 

:-x

Mad 

:mad:

Mad 

:P

Razz 

:-P

Razz 

:razz:

Razz 

:oops:

Embaressed 

:cry:

Crying (very sad) 

:evil:

Evil or Very Mad 

:roll:

Rolling Eyes 

:wink:

Wink 

;)

Wink 

;-)

Wink Korzystanie z HTML

Je�eli administratorzy lub moderatorzy w��czyli t� opcj� mo�esz u�ywa� HTML-a w swoich wpisach. Za ka�dym razem gdy piszesz wiadomo�� jeste� powiadamiany czy BB Code i/lub HTML s� w��czone. Je�eli tak jest w przypadku HTML, mo�esz u�ywa� wszystkich jego znacznik�w, uwa�aj�c by nie pomyli� si� w sk�adni. W przypadku pomy�ki administrator lub moderator b�dzie musia� zmieni� twoj� wiadomo��.

Korzystanie z BB Code

BBCode jest j�zykiem bazuj�cym na znacznikach HTML. Pozwala dodawa� funkcje lub style do twoich wiadomo�ci, kt�re normalnie wymagaj� uzycia HTML. Mo�esz korzysta� z BBCode nawet je�li HTML jest wy��czony. Przy okazji BBCode wymaga znacznie mniej pisania dlatego jest prostszy w u�yciu ni� sam HTML. Niepoprawne u�ycie nie sprawia te� tylu problem�w.

Odno�niki
Je�li BBCode jest w��czony na forum, nie musisz ju� u�ywa� znacznik�w [URL] aby stworzy� odno�nik. Po prostu wpisz ca�y adres w jeden z podanych poni�ej sposob�w a odno�nik zostanie utworzony automatycznie:

  • http://www.twojADRES.com
  • www.twojADRES.com
Zauwa�, �e mo�esz wpisa� zar�wno ca�y adres poprzedzony http:// albo skr�ci� go do samej domeny. Je�eli adres nie zaczyna si� od "www" musisz doda� "http://". Tak�e je�eli u�yjesz przedrostk�w http i ftp nie musisz wpisywa� znacznik�w BBCode.

Stary spos�b z [URL] nadal dzia�a, jak poni�ej. Wstaw odno�nik w taki spos�b jak pokazuje przyk�ad (BBCode jest czerwony).

[url]www.totalgeek.org[/url]

Mo�esz tak�e wstawia� odno�niki o innych nazwach ni� adresy. Wykorzystaj poni�szy spos�b:

[url=http://www.totalgeek.org]totalgeek.org[/url]

W powy�szych przyk��dach BBCode automatycznie tworzy odno�nik do adresu, zawartego mi�dzy znacznikami. Zapewni r�wnie�, �e klikni�cie w niego otworzy nowe okno z wywo�an� stron�. Zauwa�, �e wstawianie "http://" jest ca�kowicie opcjonalne. W drugim przyk�adzie odno�nik zostanie utworzony do czegokolwiek, na co wskazuje �cie�ka po znaku r�wno�ci. Pami�taj te�, �e nie mo�esz u�ywa� apostrof�w wewn�trz znacznik�w URL.

Odno�niki Email
Aby adres email wstawiony do wiadomo�ci sta� si� odno�nikiem, wstaw go tak jak pokazuje poni�szy przyk�ad (BBCode jest czerwony).

[email]james@totalgeek.org[/email]

BBCode tworzy automatycznie odno�nik do wpisanego adresu email.

Pogrubienie i Kursywa
Formatuj�c tekst mo�esz korzysta� z pogrubie� i kursywy umieszczaj�c odpowiednie fragmenty tekstu mi�dzy znacznikami [b][/b] lub [i][/i].

Hello, [b]James[/b]
Hello, [i]Mary[/i]
Listy
Mo�esz tworzy� r�nego rodzaju listy.

Lista nieuporz�dkowana:

[list]
[*] To jest pierwszy element listy.
[*] To jest drugi element listy.
[/list]

Co stworzy:

  • To jest pierwszy element listy.
  • To jest drugi element listy.
Pami�taj, �e musisz doda� znacznik [/list] na zako�czenie ka�dej listy.

R�wnie �atwe jest tworzenie list uporz�dkowanych, wykorzystuj�c znaczniki [LIST=A] lub [LIST=1]. Wpisanie [LIST=A] stworzy list� od A do Z. U�ycie [List=1] stworzy list� numerowan�.

Oto przyk�ad:

[list=A]
[*] To jest pierwszy element listy.
[*] To jest drugi element listy.
[/list]

Co stworzy:

  1. To jest pierwszy element listy.
  2. To jest drugi element listy.
Dodawanie Obrazk�w
Aby doda� grafik� do swojej wiadomo�ci umie�� jej adres jak pokakazuje to poni�szy przyk�ad (BBCode jest czerwony).

[img]http://www.totalgeek.org/images/tline.gif[/img]

W powy�szym przyk�adzie BBCode automatycznie poka�e obrazek w twojej wiadomo�ci. Uwaga: wpisanie "http://" jest WYMAGANE dla znacznika [img]. Pami�taj te�, �e niekt�re fora mog� mie� wy��czon� obs�ug� [img] aby zapobiec wy�wietlaniu nieodpowiednich obrazk�w.

Cytowanie innych wiadomo�ci

Aby skomentowa� co�, co napisa� kto� inny, wytnij i wklej odpowiedni fragment i wstaw go jak pokazano poni�ej (BBCode jest czerwony).

[QUOTE]Ask not what your country can do for you....
ask what you can do for your country.[/QUOTE]

W powy�szym przypadku BBCode automatycznie wysunie podany tekst.

Znacznik Code

Podobnie do znacznika Quote, znacznik Code dodaje tagi <PRE> aby zachowa� formatowanie. Jest to u�yteczne do wy�wietlania kodu, np:

[CODE]#!/usr/bin/perl

print "Content-type: text/html\n\n";
print "Hello World!"; [/CODE]

W powy�szym przyk�adzie BBCode automatycznie wysunie tekst pomi�dzy znacznikami i zachowa jego formatowanie.

Nie u�ywaj HTML i BBCode do tej samej funkcji. Zauwa� te�, �e BBCode nie jest zale�ny od wielko�ci liter (mo�esz u�y� [URL] lub [url]).

Niew�a�ciwe u�ycie BBCode:

[url] www.totalgeek.org [/url] - nie wstawiaj spacji pomi�dzy nawiasami z kodem a tekstem, do kt�rego stosujesz kod.

[email]james@totalgeek.org[email] - ko�cowy nawias musi zawiera� slash ([/email])

Moderatorzy

Moderatorzy kontroluj� przydzielone im fora. Mog� edytowa� lub usuwa� wszystkie wpisy w ich forach. Je�eli masz pytania dotycz�ce danego fora powiniene� kierowa� je do moderatora.

Administratorzy i moderatorzy maj� prawo usun�� lub zamkn�� ka�d� wiadomo��, kt�ra nie ma zwi�zku z danym tematem. Wielu cz�onk�w korzysta z modem�w o r�nych pr�dko�ciach i nie maj� oni czasu na przegl�danie bezuzytecznych wpis�w.

Ka�dy, ktor pisze tylko w celu poprawienia swoich statystyk na Forum, albo z czystej nudy ryzykuje zamkni�ciem tematu lub usuni�ciem z listy cz�onk�w.

Staraj si� aby tematyka twoich wpis�w odpowiada�a tematowi w�tku. Tematu typu "Zajrzyj Tutaj!" i "~~\\Musisz to zobaczy�!//~~" przyci�gaj� czytelnik�w do temat�w, kt�rych mog� nie chcie� czyta�.

Zmiana Profilu

Mo�esz z �atwo�ci� zmienia� ka�d� informacj� w twoim profilu, korzystaj�c z odno�nika "profil" zlokalizowanego tu� pod bannerem na g�rze strony. Wpisz nazw� u�ytkownika i has�o (je�eli nie zrobi�e� tego wcze�niej) i wszystkie twoje dane pojawi� si� na ekranie.

Zmiana ustawie� u�ytkownika

Jako zarejestrowany u�ytkownik forum mo�esz zachowa� swoj� nazw� u�ytkowika na czas jednego roku. W ten spos�b b�dziemy w stanie zidentyfikowa� ciebie gdy odwiedzisz forum, a ty mo�esz dostosowa� wygl�d forum do w�asnych upodoba� korzystaj�c z dostarczonych przez nas temat�w. Za zgod� administratora mo�esz tak�e stworzy� nowy temat. B�dziesz m�g� w inm ustawi� kolory, czcionki i ich rozmiary, jednak�e obrazki mo�e obecnie zmienia� jedynie administrator. Kiedy u�ytkownik stworzy temat zostan� w nim zastosowane domy�lne obrazki.
*UWAGA: Aby korzysta� z temat�w MUSISZ mie� w��czone cookies.

Cookies

System obs�ugi forum wykorzystuje cookies aby przechowywa� poni�sze informacje: czas ostatniej wizyty, nazwa u�ytkownika i unikalny numer identyfikacyjny sesji, kiedy si� logujesz. Te cookies s� przechowywane w przegl�darce. Je�eli twoja przegl�darka nie obs�uguje cookies, lub je�li masz je wy��czone, �adna z tych oszcz�dzaj�cych czas funkcji nie b�dzie dzia�a�.

Zmiana w�asnych wpis�w

Mo�esz zmienia� tre�� swoich wpis�w w ka�dej chwili. Przejd� do w�tku, gdzie jest wpis do edycji i zobaczysz ikon� edycji na linii pod twoj� wiadomo�ci�. Kliknij na ni� i zmie� tre� wpisu. Nikt inny poza administratorem i moderatorem nie mo�e zmienia� twojego wpisu. Tak�e do p� godziny od chwili wys�ania wpisu masz mo�liwo�� usuni�cia go z forum. Po 30 minutach tak� mo�liwo�� maj� ju� tylko administratorzy/moderatorzy.

Dodawanie podpis�w

Mo�esz korzysta� z podpis�w przy swoich wpisach. Ich tre�� mo�esz zmienia� w swoim profilu. Gdy ju� masz odpowiedni podpis, przy ka�dym pisaniu wiadomo�ci znajdziesz opcj� do��czenia go do tekstu. Administrator ma mo�liwo�� wy��czenia podpis�w w ka�dej chwili. W takim wypadku opcja do��czenia podpisu nie pojawi si� podczas jego pisania, nawet gdy masz ustawiony w�asny podpis.

Mo�esz te� korzysta� z HTML lub BB Code je�eli administrator w��czy� t� opcj�.

Do��czanie plik�w

Ze wzgl�d�w bezpiecze�stwa nie mo�na do��cza� plik�w do wpis�w. Mo�esz jednak�e korzystaj�c z HTML lub BBCode wstawia� odno�niki do plik�w w sieci. Za��czanie plik�w b�dzie mo�liwe w przysz�ych wersjach phpBB.

Szukanie Konkretnych Wpis�w

Mo�esz szuka� konkretnych wpis�w na podstawie s�owa lub s��w w nich si� znajduj�cych, nazwy u�ytkownika, daty, a tak�e w jednym lub kilku forach. Wykorzystaj wyszukiwark� znajduj�c� si� za odno�nikiem "szukaj" na g�rze strony.

Komunikaty

Komunikaty na razie nie s� obs�ugiwane przez forum, ale zosta�y zaplanowane dla przysz�ych wersji. Mo�na jednak stworzy� forum, na kt�rym tylko administratorzy i moderatorzy mog� pisa�. Ten typ forum mo�e by� wykorzystany do og�aszania komunikat�w.

Zgubiona Nazwa U�ytkownika i/lub Has�o

W przypadku zgubienia has�a mo�esz klikn�� na odno�nik "Zapomnia�em has�a!" przy logowaniu. Top przeniesie ci� na stron�, gdzie mo�esz wpisa� swoj� nazw� u�ytkownika i adres email. System wy�le wtedy nowe, losowe has�o pod adres email zapisany w twoim profilu, przyjmuj�c, �e poda�e� poprawny adres.

Powiadomienie przez email

Je�eli utworzysz nowy temat masz do wyboru funkcj� otrzymywania powiadomienia przez email za ka�dym razem gdy kto� napisze wiadomo�� w odpowiedzi na tw�j temat. Zaznacz tylko podczas pisania wiadomo�ci, �e chcesz otrzyma� takie powiadomienie.

Czy mog� przeszukiwa� prywatne fora?

Tak, ale nie mo�esz czyta� znalezionych wpis�w je�eli nie masz has�a do danego forum.

Czym s� wyr�nienia w Slonske Forum?

Slonske Forum podj�o dzia�ania maj�ce na celi klasyfikacj� aktywno�ci u�ytkownik�w wed�ug ilo�ci wpis�w.
Obecne wyr�nienia s� nast�puj�ce:

 Nazwa Wyr�nienia 

 Minimum Wpis�w 

 Maximum Wpis�w 

 Obraz Wyr�nienia 

Brak wyr�nie� w bazie danych


Administrator ma tak�e mo�liwo�� przydzielania specjalnych wyr�nie� dla u�ytkownik�w, kt�rych wybierze. Powy�sza tabela nie podaje tych wyr�nie�.

Dlaczego ikony niekt�rych temat�w p�on� w widoku forum?

P�on�ce ikony sygnalizuj�, �e w tym w�tku znajduje si� ponad 25 wpis�w. Jest to ostrze�enie dla os�b z wolnymi ��czami, �e w�tki te mog� si� d�u�ej �adowa�.


Echo Slonska zastrzego sie prawo do publikowanio wybranych wpisow z tego forum tysz i w innych mediach.
Echo Slonska beh�lt sich das Recht, ausgesuchte Beitr�ge aus diesem Forum auch in anderen Medien zu ver�ffentlichen.
Copyright © 2001 Echo Slonska
Pod kontrol� phpBB Wersja 1.4.2 - Copyright © 2000 - 2001 The phpBB Group

phpBB Created this page in 0.039738 seconds.

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection European design furniture| sofa hk| sofas| beds| coffee tables| dining tables| dining chairs| sideboards| furniture hk| Cattelan Italia| Koinor

International schools hong kong| Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| 邮件群发软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO